วันพุธที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2555

รายชื่อผู้ไกล่เกลี่ยฯ อำเภอแม่แตง


ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
อายุ
ที่อยู่
วุฒิการศึกษา
หมายเหตุ
นายจันทร์ดี  ขาวผ่อง
๖๐
๑๐๓/๑ ม.๔ ต.เมืองก๋าย
ประถมศึกษา

น.ส.จันทร์ดี  สดใส
๕๕
๕๕ ม.๖ ต.ป่าแป๋
ปริญญาตรี

นายดวงคำ  เทพวัง
๖๒
๙๒ ม.๒ ต.เมืองก๋าย
ประถมศึกษา

นายดวงจันทร์  ไชยยา
๗๓
๑/๑ ม.๑๐ ต.อินทขิล
ประถมศึกษา

นายณัฐคม  ศิริ
๕๓
๒๐๓ ม.๙ ต.สันมหาพน
ประกาศนียบัตร

นายถนอมจิต  ไชยวงค์
๖๔
๑๐๓/๑ ม.๒ ต.ขี้เหล็ก
มัธยมศึกษา

นายทัชพงษ์  ไทรรัตตัญญู
๔๒
๗๘ ม.๑๖ ต.อินทขิล
ปริญญาโท

นายธวัชร์  บุญประจบ
๔๗
๕๕/๒ ม.๒ ต.บ้านเป้า
ปริญญาตรี

นายธำรงค์  ปันอิ่น
๔๕
๒๕ ม.๓ ต.ช่อแล
ประถมศึกษา

๑๐
นายบุญมี เรือนชัย
๖๐
๑๔ ม.๒ ต.บ้านช้าง
มัธยมศึกษา
081-6026484
๑๑
นายปวน  โยธา
๖๐
๕๗/๑ ม.๖ ต.อินทขิล
ประถมศึกษา

๑๒
นายประมวล  พุทธานนท์
๖๐
๑๒๗/๒ ม.๒ ต.ช่อแล
ปริญญาโท

๑๓
นายผจญ  มามูล
๖๑
๑๗ ม.๓ ต.ป่าแป๋
มัธยมศึกษา

๑๔
นายไมตรี  นุชกำเนิด
๖๗
๑๐๐/๑ ม.๑๘ ต.อินทขิล
ประกาศนียบัตร

๑๕
นายมงคล  จิตตะ
๕๘
๑๗๕ ม.๙ ต.แม่หอพระ
ประถมศึกษา

๑๖
นายระวิชัย  สุริยะวงศ์
๕๘
๙๘ ม.๖ ต.สบเปิง
ปริญญาตรี

๑๗
น.ส.ลดาวรินทร์  บุญเผ่า 
๖๐
๙๕/๓ ม.๔ ต.สันมหาพาน
ปริญญาตรี
081-4891144
๑๘
นายวิชิต  ธงเคย
๕๑
๑๒ ม.๒ ต.สันมหาพน
ปริญญาตรี

๑๙
นายวิศิษฏ์  คนธสิงห์
๗๙
๗๘/๑ ม.๒ ต.สันป่ายาง
ประถมศึกษา

๒๐
นายเศวต  งามธุระ
๕๔
๑๕๑ ม.๙ ต.ขี้เหล็ก
ปริญญาตรี

๒๑
พ.ต.ท.สมจิตร  บัวเล็ก
๖๙
๑๓๗ ม.๕ ต.สันมหาพน
ปริญญาตรี

๒๒
นายสมบัติ  สติดี
๕๑
๓๖๒ ม.๑ ต.ช่อแล
ประกาศนียบัตร

๒๓
นายสัมพันธ์  สวนพลี
๕๗
๕/๒ ม.๖ ต.สบเปิง
ปริญญาตรี

๒๔
นายสุรัฐ  จินากุล
๖๕
๙๕/๔ ม.๔ ต.สันมหาพน
ปริญญาตรี

๒๕
นายอ้าย  ยืนยงค์
๗๘
๘๓ ม.๓ ต.แม่หอพระ
ประถมศึกษา

๒๖
นายอธิคม  ตันกานนท์
๖๔
๔๑/๑ ม.๔ ต.บ้านเป้า
ปริญญาตรี

๒๗
นายอิ่นคำ  ฟองสมุทร์
๔๘
๒๑ ม.๑ ต.ช่อแล
ปริญญาโท


นายบุญมี   เรือนชัย


                                                            พ.ต.ท.สมจิตร   บัวเล็ก

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น