วันพุธที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2555

รายชื่อผู้ไกล่เกลี่ยฯ อำเภอไชยปราการ


ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
อายุ
ที่อยู่
วุฒิการศึกษา
หมายเหตุ
นายขจรศักดิ์  วงศ์สุข
๔๐
๒๗๙ ม.๓ ต.หนองบัว
ประกาศนียบัตร

นายเขียว  ลานเงิน
๖๐
๒๑๐ ม.๒ ต.แม่ทะลบ
ประถมศึกษา

นายจรูญ  ศรีคะ
๖๙
๖๗๖ ม.๒ ต.ปงตำ
ปริญญาตรี

นายเจนวิทย์  แสงจันทร์
๖๘
๕๘ ม.๓ ต.แม่ทะลบ
ปริญญาตรี
081-7656873
นายเจริญ  สมบัติดวงดี
๕๘
๒๔ ม.๕ ต.แม่ทะลบ
ประถมศึกษา

นายเฉลิมพล  วงษ์เกษม 
๕๘
๑๑๖ ม.๒ ต.แม่ทะลบ
ประกาศนียบัตร

น.ส.ดวงดาว  สุวรรณอาภรณ์
๔๑
๒๐ ม.๕ ต.ศรีดงเย็น
ปริญญาตรี

นายเดชา  กุ๊นุ
๕๐
๓๒ ม.๗ ต.ปงตำ
ปริญญาตรี

นายทรงพล  ตุ่นคำน้อย
๕๕
๑๕๗ ม.๓ ต.แม่ทะลบ
ประกาศนียบัตร

๑๐
นายทองคำ  พุทธไชย
๗๗
๔๙ ม.๖ ต.ปงตำ
ประถมศึกษา

๑๑
นายเทิดศักดิ์  วงศ์คำปัน
๖๘
๘๓ ม.๓ ต.หนองบัว
ปริญญาตรี
086-0835164
๑๒
นายบุญมา  อุ่นบ้าน
๗๗
๖๒ ม.๒ ต.หนองบัว
ประถมศึกษา

๑๓
นายปลายมาด  พิรภาดา
๖๖
๗๘/๑ ม.๒ ต.ปงตำ
ปริญญาตรี
081-9924641
๑๔
นายพิชัย  บัวบาน
๕๘
๗๑๕ ม.๒ ต.ปงตำ
มัธยมศึกษา

๑๕
นายมนัส  ใจยายอง
๕๓
๑๓๕ ม.๙ ต.ศรีดงเย็น
ประถมศึกษา

๑๖
นางมยุรี  อินทะจักร
๕๗
๓ ม.๒ ต.หนองบัว
มัธยมศึกษา

๑๗
นางมาลี  โตเขียว
๕๑
๖๔๐/๑ ม.๒ ต.ปงตำ
ประถมศึกษา

๑๘
นางวิไลพร  ลีลาคุณากร
๖๑
๒๓๔ ม.๒ ต.ปงตำ
มัธยมศึกษา

๑๙
นายสุชาติ ศุภทวีอภิรดีไพลิน
๕๐
๕๘๗ ม.๒ ต.ปงตำ
ประถมศึกษา

๒๐
นางสุธินี  พิพัฒภาคิน
๕๔
๖๑๖/๑ ม.๑๐ ต.หนองบัว
มัธยมศึกษา

๒๑
นายเสถียร  โตเขียว
๕๓
๖๔๐/๑ ม.๒ ต.ปงตำ
ประถมศึกษา

๒๒
นางอุราพรรณ เลิศวิริยานันท์
๕๗
๒๗๑ ม.๕ ต.ศรีดงเย็น
ปริญญาตรีนายเทิดศักดิ์   วงศ์คำปัน


นางอุราพรรณ   เลิศวิริยานนท์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น