วันพุธที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2555

รายชื่อผู้ไกล่เกลี่ยฯ อำเภอสันป่าตอง


ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
อายุ
ที่อยู่
วุฒิการศึกษา
หมายเหตุ
นายกฤษฎา  มูลเรือนแก้ว
๕๕
๙๐ ม.๖ ต.ยุหว่า
ประกาศนียบัตร

นางเกษร  มณีเหล็ก
๔๙
๑๘๘ ม.๗ ต.มะขามหลวง
ปริญญาตรี

นายจันทร์แก้ว  ปัญโญใหญ่
๕๙
๒๖๐ ม.๑๓ ต.บ้านแม
ปริญญาตรี

นายจิรวัฒน์  เรือนมณีพิทักษ์
๔๙
๑๑๖ ม.๑ ต.มะขามหลวง
ประกาศนียบัตร

นายชัยวิเศษ  ดีสุวรรณ์
๕๒
๑ ม.๖ ต.มะขุนหวาน
มัธยมศึกษา

นายชูศักดิ์  ศิริวนกูล
๕๕
๑๔๖ ม.๕ ต.บ้านกลาง
มัธยมศึกษา

นางทองใบ  แก้วกุณนา
๕๙
๙๕ ม.๓ ต.บ้านแม
ประกาศนียบัตร

นายนพดล  ทรายมูล
๓๘
๔๒ ม.๑ ต.มะขุนหวาน
ปริญญาตรี

นางนพพร  วงศ์อดทำ
๕๓
๑๕๒ ม.๑ ต.ยุหว่า
มัธยมศึกษา

๑๐
นายนิเวศน์  เนตรคำ
๗๑
๖๒๘ ม.๑๔ ต.ยุหว่า
มัธยมศึกษา

๑๑
นายประเสริฐ  อินต๊ะแก้ว
๗๐
๓๘ ม.๑๐ ต.บ้านกลาง
ประถมศึกษา

๑๒
นายไพศาล  ภิโลคำ
๕๑
๖ ม.๖ ต.ทุ่งสะโตก
ประกาศนียบัตร

๑๓
นายภานุวัฒน์  พรมทิ
๔๑
๑๔๑ ม.๓ ต.มะขามหลวง
ปริญญาโท

๑๔
นายมานิต  บุญอ่อน
๖๖
๑๘๕/๑ ม.๒ ต.ทุ่งต้อม
ปริญญาโท
081-9604348
๑๕
น.ส.เยาวภา  บุษยนัยน์
๕๘
๖๖ ม.๑๑ ต.ทุ่งต้อม
ปริญญาโท

๑๖
นางวรารัตน์  ธวัลอรนันท์        
๕๔
๔๒๘ ม.๓ ต.บ้านกลาง
มัธยมศึกษา
086-1875710
๑๗
น.ส.วันดี  ตันใบ
๔๙
๓๖/๑ ม.๔ ต.มะขามกลาง
ประกาศนียบัตร

๑๘
นายวัลลภ  อรุณศรี
๓๘
๘๑ ม.๗ ต.บ้านกลาง
มัธยมศึกษา

๑๙
นายวิชาญ  หล้าป้อ
๔๙
๑๘๗/๓ ม.๕ ต.บ้านกลาง
มัธยมศึกษา

๒๐
นายเวศม์  โกฏิแก้ว
๕๙
๒๓/๑ ม.๑๑ ต.ยุหว่า
ปริญญาตรี

๒๑
นางศรีไพ  สิงห์แก้ว
๕๒
๕๒ ม.๖ ต.ท่าวังพร้าว
มัธยมศึกษา

๒๒
น.ส.สุขฤดี  ชัยงาม
๔๓
๑๖๓ ม.๑ ต.สันกลาง
ปริญญาตรี

๒๓
นายสุชาติ  จันต๊ะก๋อง
๓๘
๑๒๕ ม.๒ ต.มะขามหลวง
มัธยมศึกษา

๒๔
นายสุทิศ  มอยไข
๕๒
๑๘๑/๑ ม.๑ ต.ยุหว่า
มัธยมศึกษา

๒๕
นายอาคม  สิงห์แก้ว
๕๘
๖๖/๑ ม.๑๑ ต.ทุ่งต้อม
ปริญญาตรี
085-0301099


                                                                                                             นายอาคม   สิงห์แก้ว                  นายมานิต   บุญอ่อน  
นายภาณุวัฒน์  พรมทิ
                                                    

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น