วันพุธที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2555

รายชื่อผู้ไกล่เกลี่ยฯ อำเภอสะเมิง


ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
อายุ
ที่อยู่
วุฒิการศึกษา
หมายเหตุ
นายสมัคร  สาธุเม
๕๔
๗๓/๑ ม.๑ ต.สะเมิงใต้
ประกาศนียบัตร

นายพงษ์ศักดิ์  ชัยชนะ 
๖๑
๑๗/๒ ม.๒ ต.สะเมิงใต้
มัธยมศึกษา
080-8566787
นางทัศนา  ศรขาว
๖๔
๔๘ ม.๑ ต.สะเมิงใต้
ปริญญาตรี

นายสายัณห์  คำทิพย์โพธิ์ทอง
๖๓
๒๒/๒ ม.๕ ต.สะเมิงเหนือ
ประถมศึกษา

นางณัทนิดตา  กรรัชภพมงคล 
๕๔
๒๒๕/๔ ม.๑๐ ต.สะเมิงใต้
มัธยมศึกษา

นายมนูญ  แสนแฝง
๔๘
๖๘ ม.๙ ต.สะเมิงใต้
มัธยมศึกษา

นายเดช  อินถาจักร์
๖๕
๖ ม.๓ ต.สะเมิงใต้
มัธยมศึกษา

นายแดง  มุดเพชร
๔๗
๑๘๓/๑ ม.๑๐ ต.สะเมิงใต้
มัธยมศึกษา

นางพุทธชาด  เสริมสกุล
๕๐
๒๕ ม.๓ ต.สะเมิงใต้
ปริญญาตรี

๑๐
นางเกดสุดา  ทิศา
๖๑
๑๖ ม.๓ ต.สะเมิงใต้
ประถมศึกษา

๑๑
นายทวี  สิงห์โทราช
๖๐
๒๑๖ ม.๑๐ ต.สะเมิงใต้
ประถมศึกษา

๑๒
นายยศ  ยะมะโน
๖๗
๙๗/๑ ม.๑ ต.สะเมิงใต้
มัธยมศึกษา

๑๓
นายสมบัติ  โคคำ
๔๖
๔๖/๑ ม.๑๐ ต.แม่สาบ
มัธยมศึกษา

๑๔
นายสิงห์คำ  พรหมจารีย์
๖๙
๑๐๖ ม.๙ ต.สะเมิงใต้
ประถมศึกษา

๑๕
นายสวัสดิ์  วงษาแก้ว
๖๓
๔๐ ม.๑๐ ต.แม่สาบ
ประถมศึกษา

๑๖
นายคำตั๋น  ปันธิยา
๖๖
๑๐๑ ม.๕ ต.สะเมิงใต้
ประถมศึกษา

๑๗
นายหน่อคำ  กาตะโล
๖๐
๓๙ ม.๑ ต.สะเมิงใต้
ประถมศึกษา

๑๘
นายเสงี่ยม  แสนคำ
๖๐
๖๓ ม.๔ ต.แม่สาบ
ประถมศึกษา

๑๙
นางบัวไหล  บุญมา
๕๙
๑ ม.๔ ต.สะเมิงใต้
ประถมศึกษา
081-0307857
๒๐
นายเกษม  บุญมาลา
๕๒
๑๑๙/๑ ม.๙ ต.สะเมิงใต้
ประถมศึกษา


                    นางบัวไหล   บุญมา


                                                            นายพงษ์ศักดิ์   ชัยชนะ


 

นางฟองแก้ว   ทองมี
จิตอาสาอิสระ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น