วันพุธที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2555

รายชื่อผู้ไกล่เกลี่ยฯ อำเภอกัลยานิวัฒนา


ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
อายุ
ที่อยู่
วุฒิการศึกษา
หมายเหตุ
นายสมแดง  เขตเนาว์อนุรักษ์
๓๕
๑๗๘ ม.๓ ต.บ้านจันทร์
          -

นายกำพล  กงมะลิ
๔๑
๒/๑ ม.๓ ต.บ้านจันทร์
          -

นายอุทัย  พิพัฒน์แจ่มศรี
๔๙
๒๙/๑ ม.๓ ต.บ้านจันทร์
          -

นายวิบูลย์สันติ  วิเวกวนารมณ์
๖๓
๖ ม.๖ ต.แจ่มหลวง
ประกาศนียบัตร

นายเพราะเจ๊ะ  เปรมใจประชา
๖๐
๑๕๗ ม.๖ ต.แจ่มหลวง
          -

นายสม  ผ่องไพรวรรณ
๔๘
๖๕/๒  ม.๕ ต.บ้านจันทร์
ประกาศนียบัตร

นายประเสริฐ  พรรณงาม
๔๖
๒๕๒ ม.๔ ต.บ้านจันทร์
ประกาศนียบัตร

นายฉัตรชัย  แซ่เฒ่า
๔๐
๕๐ ม.๗ ต.แม่แดด
ประถมศึกษา

นายจา มงคลปัญญากุล
๔๓
๑๗ ม.๓ ต.แม่แดด
          -

๑๐
นายทนงศักดิ์  เซมู
๔๑
๘๔ ม.๔ ต.บ้านจันทรื
ประถมศึกษา

๑๑
นายลุฉอย รักพุธรัตน์
๓๘
๑๕๑ ม.๑ ต.แม่แดด
มัธยมศึกษา

๑๒
นายพนา  พัฒนาไพรวัลย์
๖๑
๒๐๓ ม.๒ ต.แจ่มหลวง
ปริญญาตรี

๑๓
นายเมทา  ศิลป์มิตรภาพ
๔๑
๑๕๙ ม.๒ ต.แจ่มหลวง
ปริญญาตรี
080-8514165
๑๔
นายสามารถ  สันติชัยชาญ
๔๒
๖๓ ม.๒ ต.แจ่มหลวง
มัธยมศึกษา

๑๕
นายพงษ์ธิสันต์  โกโลโบ
๓๙
๖ ม.๑ ต.แม่แดด
ประกาศนียบัตร

๑๖
นายเจนภพ  ตระกูลล้านนาดอย
๔๑
๒ ม.๖ ต.บ้านจันทร์
มัธยมศึกษา

๑๗
นายวรศักดิ์  มนัสนันท์วงศ์
๓๘
๙๒ ม.๖ ต.บ้านจันทร์
มัธยมศึกษา

๑๘
นายเสน่ห์  เซมู
๓๙
๒๑๐ ม.๒ ต.แจ่มหลวง
ปริญญาตรี
087-1826822
๑๙
นายสรเดช  มานะมีเงินทอง
๔๖
๑๔๕ ม.๒ ต.แจ่มหลวง
ปริญญาตรี

๒๐
นายศรีวงค์  พะพู่
๔๓
๑๑๐ ม.๖ ต.บ้านจันทร์
       -

๒๑
นายสกุล  ทรัพย์เจริญยิ่ง
๔๔
๒๙ ม.๒ ต.แม่แดด
มัธยมศึกษา

๒๒
นายดำรงค์  ไพโรจน์ยอดยิ่ง
๓๖
๙๐ ม.๒ ต.แม่แดด
ประถมศึกษา

๒๓
นายสมเพชร  อรรถวิถีธรรม
๔๘
๓๗/๑ ม.๕ ต.แจ่มหลวง
        -

๒๔
นายคานาจี  ฤดีเหมันต์
๕๘
๘ ม.๕ ต.บ้านจันทร์
ประถมศึกษา

๒๕
นายมิตรภาพ  วนากุลพิทักษ์
๔๓
๖๐ ม.๖ ต.บ้านจันทร์
มัธยมศึกษา

๒๖
นายพร้อมพล  สัมพันธโน
๔๑
๑๔๘ ม.๓ ต.บ้านจันทร์
ปริญญาโท

๒๗
นายหม่อคา  กมลลักษณ์พงศ์
๔๖
๘ ม.๒ ต.แจ่มหลวง
       -

๒๘
นายมีพอ  ชนะเลิศสกุล
๔๔
๕๓ ม.๖ ต.แจ่มหลวง
       -

๒๙
นายพรชัย  พรประทีปกุล
๔๕
๖๘ ม.๗ ต.บ้านจันทร์
ปริญญาโท


 

  
        นายเมทา  ศิลป์มิตรภาพ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น