วันพุธที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2555

รายชื่อผู้ไกล่เกลี่ยฯ อำเภอสารภี


ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
อายุ
ที่อยู่
วุฒิการศึกษา
หมายเหตุ
นางจันทร์เพ็ญ  ทองชาติ
๕๗
๙๖ ม.๓ ต.ท่ากว้าง
มัธยมศึกษา
086-1141860
นายชาญ  ปันปวง
๕๔
๑๐๓/๑ ม.๗ ต.ไชยสถาน
ประถมศึกษา

นายชุติมณฑน์  บุรีรักษ์
๕๗
๖๒/๓ ม.๘ ต.หนองแฝก
ปริญญาตรี

นายชุมพล  บุญเหมย
๖๗
๗๔ ม.๖ ต.ดอนแก้ว
ปริญญาตรี

นายดวงจันทร์  บุญยัง
๖๕
๑๐๔ ม.๕ ต.ยางเนิ้ง
มัธยมศึกษา

นายธวัช  ชัยแก้ว
๓๙
๔ ม.๔ ต.ชมภู
ปริญญาโท

นายธีระวิทย์  คำธารา 
๔๔
๓๙ ม.๓ ต.หนองผึ้ง
ปริญญาตรี

นายนิคม  หอมกาบ
๖๑
๗๓ ม.๗ ต.ท่าวังตาล
ประถมศึกษา

นายบุญช่วย  อัจฉริยะศิริกุล
๗๓
๙๒/๑ ม.๒ ต.ป่าบง
ประถมศึกษา

๑๐
นายประกิต  นามวงค์
๕๔
๑๒๙ ม.๑ ต.หนองแฝก
ปริญญาตรี
082-1875783
๑๑
นายประสงค์  แซ่เตียว
๔๗
๓๗/๒  ม.๔ ต.ดอนแก้ว
ประกาศนียบัตร

๑๒
นายมงคล  ขุนปัญญา
๕๖
๑๗๑/๑ ม.๓ ต.หนองผึ้ง
มัธยมศึกษา
086-1155898
๑๓
ด.ต.มานิต  ทองศรี
๖๓
๑๑๕ ม.๓ ต.ดอนแก้ว
มัธยมศึกษา

๑๔
นางเรือนคำ  อภิรมย์
๕๓
๒๓๖ ม.๔ ต.สารภี
ประกาศนียบัตร
089-4326127
๑๕
นางวันดี  เงาเดช
๕๘
๑๙๙ ม.๙ ต.หนองแฝก
มัธยมศึกษา
089-5555654
๑๖
นายวีระยุทธ   บูรณะประภา
๕๘
๘๘ ม.๑ ต.ชมภู
ปริญญาตรี
081-9512674
๑๗
นายวีระ  สุภาวัฒน์
๕๓
๒๐๑ ม.๗ ต.สารภี
มัธยมศึกษา

๑๘
นายสุทัศน์  จิตบาล
๖๑
๑๐๙/๑ ม.๑ ต.ป่าบง
ปริญญาตรี
081-6022190
๑๙
นายสว่าง  ตาวินโน
๗๒
๓๕ ม.๗ ต.สารภี
ประถมศึกษา

๒๐
นายสว่าง  อินต๊ะ
๕๙
๙๖ ม.๓ ต.ท่ากว้าง
มัธยมศึกษา

๒๑
นางศรีนวล  สุภาวัฒน์
๕๓
๒๐๑ ม.๗ ต.สารภี
มัธยมศึกษา
089-5589676
๒๒
นายอ้วน  คำวัง
๖๓
๒๘ ม.๑๒ ต.ท่าวังตาล
ประถมศึกษา

๒๓
นางอัจรีย์  พานเหล็ก
๓๖
๑๒๓ ม.๓ ต.ยางเนิ้ง
มัธยมศึกษา             นายวีระยุทธ   บูรณะประภา                                                                                 นายประกิต   นามวงค์นายสุทัศน์   จิตบาล
นางจันทร์เพ็ญ   ทองชาติ
นายมงคล   ขุนปัญญา
นางเรือนคำ   อภิรมย์
นางศรีนวล   สุภาวัฒน์


นายชาญ   ปันปวง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น