วันพุธที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2555

รายชื่อผู้ไกล่เกลี่ยฯ อำเภอฮอด


ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
อายุ
ที่อยู่
วุฒิการศึกษา
หมายเหตุ
นายกรันถ์  วงศ์วาร
๕๙
๑๓๗ ม.๕ ต.หางดง
มัธยมศึกษา

นายจันแก้ว  ไชยา
๕๙
๑๐๒ ม.๑ ต.นาคอเรือ
ประถมศึกษา

นายจำรัส  ไชยวงค์
๕๙
๒๕๐ ม.๑๒ ต.หางดง
มัธยมศึกษา

นายเฉลิม  แสนเมืองมา
๔๔
๓๓ ม.๔ ต.บ่อหลวง
มัธยมศึกษา

นายดวงดี  พรมเสน
๔๑
๖๒ ม.๑ ต.บ้านตาล
ประถมศึกษา

นายชวน  รัตนภาคภูมิ
๖๖
๗๗ ม.๒ ต.นาคอเรือ
ประถมศึกษา
/น.ธ.เอก

นายแดง  ทาลึ
๓๘
๒๐ ม.๑ ต.บ่อหลวง
ประถมศึกษา

นายธรรม  ทนันชัย
๕๕
๒๓๘ ม.๔ ต.บ้านตาล
มัธยมศึกษา

นายธีรพงษ์  ต๊ะสู้
๕๐
๖๕/๑ ม.๓ ต.บ่อหลวง
ประถมศึกษา

๑๐
นายบุญมี  ยิ่งลออ
๖๕
๑๐๒ ม.๒ ต.นาคอเรือ
ประถมศึกษา

๑๑
นายบุญศรี  ตาเตอะ
๔๐
๑๑๖/๑ ม.๑ ต.บ่อหลวง
มัธยมศึกษา

๑๒
นายปรางค์  ฤกษ์ดี
๖๑
๗/๑ ม.๑๐ ต.หางดง
ประถมศึกษา

๑๓
นายพรมมา  ปันติ๊บ
๕๐
๙๑ ม.๒ ต.บ่อหลวง
ประถมศึกษา

๑๔
นายพิชัย  ภูมิพิงค์
๕๒
๙๑ ม.๒ ต.บ่อหลวง
มัธยมศึกษา

๑๕
นายไพบูลย์  ทองสะอาด
๖๘
๓๘ ม.๓ ต.นาคอเรือ
ประถมศึกษา

๑๖
นายวรเทพ  ชัยเนตร
๕๖
๒๓๕ ม.๑๒ ต.หางดง
ประถมศึกษา

๑๗
นายวิชัย  คำมูลใจ
๕๐
๕๔ ม.๑ ต.บ้านตาล
ประถมศึกษา

๑๘
นายสน  ปันสุ
๔๗
๑๐๓ ม.๑๒ ต.บ่อหลวง
ประถมศึกษา

๑๙
นายสมเดช  แสนใจ
๕๕
๑๑๘ ม.๔ ต.บ้านตาล
มัธยมศึกษา
087-0360091
๒๐
นายสุธี  เป็งอินตา
๔๒
๒๕๗ ม.๖ ต.หางดง
ปริญญาตรีเรือตรีกรันถ์   วงศ์วาร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น