วันพุธที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2555

รายงานการประชุมตั้งชมรมผู้ไกล่เกลี่ยฯ

                                                       รายงานการประชุมตั้งชมรม
ของ
ผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่งตามกฎกระทรวง
 ตัวแทนอำเภอ  จังหวัดเชียงใหม่

             
               ประชุมเมื่อวันที่   ๒๒   พฤศจิกายน   ๒๕๕๔       ห้องประชุม ๑  ชั้น ๒  ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  โดยนายชัชวาลย์ ปัญญา จ่าจังหวัดเชียงใหม่ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม  มีผู้ไกล่เกลี่ยฯ ตัวแทนอำเภอ จำนวน  ๑๘  คน จากจำนวน ๔๔  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๔๑   เข้าร่วมประชุม  

ผู้ไกล่เกลี่ยฯที่เข้าประชุม        
๑.         นายประกฤต                 คำดวงดาว         ตัวแทนอำเภอดอยสะเก็ด
            ๒.        นายณรงค์                     สมณะ               ตัวแทนอำเภอสันทราย
            ๓.        นางอรษา                      ตันติพงศ์           ตัวแทนอำเภอสันทราย
            ๔.        นายทวี                          วิวัฒนเจริญ       ตัวแทนอำเภอสันกำแพง
            ๕.        นางสาวเพ็ญพันธ์           ธีระสวัสดิ์          ตัวแทนอำเภอสันกำแพง
            ๖.         นายประกิต                    นามวงค์            ตัวแทนอำเภอสารภี
            ๗.        นายวีระยุทธ                  บูรณะประภา     ตัวแทนอำเภอสารภี
            ๘.        นายณรงค์                     ปันดวง              ตัวแทนอำเภอแม่ริม
            ๙.        นายจำรัส                      คำมูล                ตัวแทนอำเภอแม่ริม
            ๑๐.      นางพึงพิศ                     สมนาวรรณ       ตัวแทนอำเภอเมืองเชียงใหม่
            ๑๑.      นายนนท์                       หิรัญเชรษฐ์        ตัวแทนอำเภอเมืองเชียงใหม่
            ๑๒.      นายสมพงษ์                   จันดากรณ์         ตัวแทนอำเภออมก๋อย
            ๑๓.      นายจักรพันธ์                 ศิริ                    ตัวแทนอำเภอจอมทอง
            ๑๔.      นายเทิดศักดิ์                  วงศ์คำปัน          ตัวแทนอำเภอไชยปราการ
            ๑๕.      นายมานิต                     บุญอ่อน            ตัวแทนอำเภอสันป่าตอง
            ๑๖.      นางเพียรศรี                   ประทุมทา         ตัวแทนอำเภอดอยหล่อ
            ๑๗.      นางสาวสายทอง            ใจแดง               ตัวแทนอำเภอดอยเต่า
            ๑๘.      นายเสงี่ยม                    รัตนา                ตัวแทนอำเภอแม่วาง
ผู้เข้าร่วมประชุม
              ๑.         นายชัชวาลย์      ปัญญา              จ่าจังหวัดเชียงใหม่
            ๒.        นายธีทัต           ประกอบเที่ยง    นิติกรที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
            ๓.        นายทศน์พล      เอี่ยมโอษฐ์        เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ                
                                                                          ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่

เอกสารแนบ     -     ฉบับร่าง ข้อบังคับชมรมผู้ไกล่เกลี่ยจังหวัดเชียงใหม่
                          -     รายมือชื่อผู้เข้าประชุม

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐  นาฬิกา
              นายประกฤต   คำดวงดาว   ผู้ไกล่เกลี่ยฯ ตัวแทนอำเภอดอยสะเก็ด กล่าวนำว่า  วัตถุประสงค์ในการจัดการประชุมครั้งนี้ เพื่อก่อตั้งชมรมผู้ไกล่เกลี่ยจังหวัดเชียงใหม่ ให้มีการขับเคลื่อนงานไกล่เกลี่ยฯ ของแต่ละอำเภอให้รุดหน้า มีการทำงานอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน    เนื่องจากที่ผ่านมาตั้งแต่ทางอำเภอได้ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ไกล่เกลี่ย    ที่ทางจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบและได้มีการอบรมผู้ไกล่เกลี่ยฯ ของแต่ละอำเภอกันแล้ว  แต่ก็ยังไม่ได้รับ   ความสนใจในงานไกล่เกลี่ยฯ นี้จากทางอำเภอบางแห่งเท่าที่ควร  จึงเห็นว่าเป็นการจำเป็นที่จะต้องเร่งดำเนินการให้ผู้ไกล่เกลี่ยแต่ละอำเภอได้ทำงานตามหน้าที่อย่างจริงจัง  ซึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ มีเพียงอำเภอพร้าวและอำเภอแม่แจ่ม  ที่สามารถจัดตั้งสำนักงานไกล่เกลี่ยฯ มีสถานที่ มีอุปกรณ์ มีบอร์ดติดรูปภาพผู้ไกล่เกลี่ยฯ ประจำอำเภออย่างเต็มรูปแบบแล้วเท่านั้น
            สำหรับผู้ไกล่เกลี่ยฯ ที่มาร่วมประชุมในวันนี้ ๑๘  คน เป็นผู้ไกล่เกลี่ยฯ ตัวแทนที่แต่ละอำเภอส่งและไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักเจรจาไกล่เกลี่ยระดับเข้มข้นและหลักสูตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้ง ตามโครง การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและอำนวยความเป็นธรรมสู่ประชาชน เพื่อเป็นการขยายผลหรือขับเคลื่อน MOU ให้มีผล เป็นรูปธรรม  โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมการปกครอง และสถาบันพระปกเกล้า ในระหว่างวันที่  ๑๐-๑๓  ตุลาคม  ๒๕๕๔    โรงแรมเชียงใหม่ออคิด  จำนวนทั้งสิ้น  ๔๔  คน  ซึ่งได้ติดต่อแจ้งผู้ไกล่เกลี่ยฯ ท่านอื่นๆ ทางโทรศัพท์แล้ว  ส่วนใหญ่จะติดภารกิจและอยู่ไกลต่างอำเภอ  ไม่สะดวกในการเดินทางเข้ามายังจังหวัดได้
            มีอำเภอบางแห่งที่ยังไม่เข้าใจวิธีการทำงานของผู้ไกล่เกลี่ยฯ  หรืออาจจะยังไม่ทราบถึงประกาศกฎ กระทรวงฉบับที่ ๗ นี้ ยกตัวอย่างเมื่อเร็วๆ นี้ ได้มีข้อพิพาททางแพ่งจากเหตุรถยนต์ชนกัน  เกิดขึ้นในท้องที่อำเภอแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่  คู่กรณีได้นำความมาปรึกษาผู้ไกล่เกลี่ยฯ ๆ  จึงแนะนำให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายไปเขียนคำร้องที่อำเภอ เพื่อเข้าระบบไกล่เกลี่ยฯ อันจะทำให้ข้อตกลงที่จะทำเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความใช้บังคับกันได้ตามประกาศของกฎกระทรวง แต่เมื่อคู่กรณีไปแจ้งยังที่อำเภอแล้ว ทางอำเภอกลับแนะนำให้คู่กรณีไปทำการตกลงค่าเสียหายและลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจฯ กันเอง  ซึ่งผู้ไกล่เกลี่ยฯ ได้แจ้งคู่กรณีในภายหลังให้ทราบว่า ผลของการทำข้อตกลงด้วยการลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจ กับการทำสัญญาประนีประนอมยอมความที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ อำเภอ จะแตก ต่างต่อผลการใช้บังคับกัน
              ผู้ไกล่เกลี่ยฯ อยากให้ทางอำเภอต่างๆ ช่วยประชาสัมพันธ์งานไกล่เกลี่ยฯ  ด้วยการแจ้งให้กำนันผู้ใหญ่บ้านทราบ ตลอดจนทำการกระจายเสียงแจ้งงานไกล่เกลี่ยฯ ให้ประชาชนได้รับทราบทางสถานีวิทยุชุมชนและเสียงตามสายในหมู่บ้านของแต่ละท้องที่ด้วย
หลังจากนั้นประธานฯ ได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ ๑     เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ประธานกล่าวแนะนำตัวให้ที่ประชุมทราบ  พร้อมแสดงความยินดีกับผู้ไกล่เกลี่ยทุกคนที่ได้เข้ามารับหน้าที่ผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่งตามประกาศกฎกระทรวง  ซึ่งเป็นหน้าที่สำคัญที่จะช่วยเหลือแบ่งเบาหน้าที่ของฝ่ายอำเภอและเป็นการช่วยเหลือชุมชนให้เกิดความสงบสุข  สามารถช่วยให้เรื่องของความขัดแย้งภาคประชาชนยุติลงได้โดยไม่จำต้องขึ้นไปสู่ศาลยุติธรรม  การจะขับเคลื่อนให้การทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องได้รับความร่วมมือร่วมการทำงานอย่างขยันขันแข็งระหว่างคณะผู้ไกล่เกลี่ยฯ ซึ่งเป็นตัวแทนภาคประชาชนกับทางอำเภอซึ่งเป็นภาครัฐ    ประธานขอให้ผู้ไกล่เกลี่ยฯ ทุกคนตั้งใจทำงาน ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นประโยชน์ต่อภาคประชาชนต่อไป
ที่ประชุมถามประธานว่า มีเหตุอันใดที่ทางอำเภอบางแห่งถึงไม่สนใจงานด้านไกล่เกลี่ยฯ นี้   ขอประธานช่วยเร่งรัดให้ทางอำเภอเอาใจใส่งานไกล่เกลี่ยฯ นี้ด้วย  ประธานกล่าวตอบว่า เรื่องงานไกล่เกลี่ยฯ ตามประกาศของกฎกระทรวงนี้ ทุกอำเภอจะทราบลักษณะของงานกันอยู่แล้ว เพราะทางกรมการปกครองได้มีการประชุมอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาแล้ว  แต่สาเหตุน่าจะเกิดจากบุคลิกการทำงานของนายอำเภอแต่ละท่านมากกว่า   ทางจังหวัดก็มิได้นิ่งนอนใจ ได้พยายามเข้าไปดูและแก้ไขให้มีการขับเคลื่อนไปพร้อมๆ กับภาคประชาชนด้วยกัน  ทางจังหวัดมีความสนใจและให้ความสำคัญต่อหน้าที่ของผู้ไกล่เกลี่ยฯ เป็นอย่างมาก  เพราะนอกจากจะเป็นหน้าที่ที่มีส่วนร่วมในการช่วยลดความขัดแย้ง สร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชนแล้ว  ยังเป็นการช่วยลดการนำข้อขัดแย้งของภาคประชาชนไปขึ้นสู่ศาลยุติธรรม  จะเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระแก่ศาลได้เป็นอย่างมาก      ประธานจึงขอให้ผู้ไกล่เกลี่ยฯ แจ้งปัญหาข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นในแต่ละอำเภอแจ้งมายังทางจังหวัด  ซึ่งก็จะได้รีบเร่งดำเนินการให้ทางอำเภอใส่ใจในงานไกล่เกลี่ยฯ มากขึ้น
นายทศน์พล   เอี่ยมโอษฐ์  เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ  และนายธีทัต   ประกอบเที่ยง นิติกร ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่  ได้แจ้งแก่ที่ประชุมว่า  ทางจังหวัดเองก็ได้ตรวจรายงานงานไกล่เกลี่ยฯ ที่ทางอำเภอต้องส่งเข้ามาพร้อมเบิกเงินค่าตอบแทนทุกเดือนอยู่เสมอ  ได้พิจารณาเห็นว่าบางอำเภอมีการตั้งเบิกเงินค่าตอบแทนน้อยมาก  อาจเป็นการมองเห็นได้ว่างานไกล่เกลี่ยฯ ยังไม่รุดหน้าตามประสงค์ของกรมการปกครองด้วยอาจมีเหตุอื่นประกอบ   ดังนั้น หากทางผู้ไกล่เกลี่ยฯ มีปัญหาใดๆ  ที่เห็นว่าจะทำให้งานไกล่เกลี่ยฯ เกิดความขัดข้องหรือต้องสะดุดแล้ว   ก็ขอให้แจ้งมายังที่ทำการปกครองจังหวัดได้ทันที  มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องและจะเข้าดำเนินการแก้ไขประสานงานให้โดยเร็ว   หรือหากมีความคิดเห็นในปัญหาข้อกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ผู้ไกล่เกลี่ยฯแล้ว ขอให้เสนอความคิดเห็นเข้ามายังจังหวัด เพื่อที่จะได้เสนอพิจารณาตามขั้นตอนและอาจนำไปสู่การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายให้มีการรองรับต่อไปในอนาคต

วาระที่ ๒     แนะนำตัวสมาชิกผู้เข้าประชุม
                            ผู้ไกล่เกลี่ยฯ ได้ทำการแนะนำตัวให้ประธานได้รู้จักกันจนครบถ้วน  ส่วนผู้ไกล่เกลี่ยฯ ที่มิได้มาเข้าประชุม ก็ด้วยเหตุดังที่นายประกฤต   คำดวงดาว  ได้รายงานให้ทราบก่อนเริ่มเปิดประชุมแล้ว

วาระที่ ๓       เรื่องที่เสนอพิจารณา
                        ๓.๑     การจัดตั้ง ชมรมผู้ไกล่เกลี่ยเชียงใหม่    
              ที่ประชุมพิจารณาเครื่องหมายชมรมฯ ซึ่งอยู่ระหว่างเสนอแบบและฉบับร่าง  ข้อบังคับชมรมผู้ไกล่เกลี่ยจังหวัดเชียงใหม่   ร่างโดยนายณรงค์   ปันดวง  ผู้ไกล่เกลี่ยฯ ตัวแทนอำเภอแม่ริม  ซึ่งมีเนื้อหาเป็นมาตรฐานทั่วไป  ขอให้ผู้ไกล่เกลี่ยฯ ช่วยกันพิจารณาเพื่อการแก้ไขเพิ่มเติม   ที่ประชุมเสนอให้ไปแก้ไขเพิ่มเติมกันในการประชุมคราวต่อไป
                       ที่ประชุมเห็นชอบกับร่างฯ ฉบับนี้ ส่วนในรายละเอียดของเครื่องหมายชมรมฯ ที่ประชุมขอ ให้ร่วมกันออกแบบมา  ๒ - ๓  แบบ  เพื่อพิจารณาคัดเลือกต่อไป

                             ๓.๒     เลือกประธานชมรมและกรรมการชมรม 
                          ที่ประชุมได้ทำการคัดเลือกประธานชมรมฯ  กำหนดให้ดำรงตำแหน่งสมัยละ    ปี  โดยเสนอสมาชิก    ท่าน ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงานกับทางจังหวัดและเป็นศูนย์กลางในการติดต่อของผู้ไกล่เกลี่ยฯ คือ นางพึงพิศ  สมนาวรรณ  และนายนนท์   หิรัญเชรษฐ์   ทั้งสองเป็นผู้ไกล่เกลี่ยฯ ตัวแทนอำเภอเมืองเชียงใหม่   ทำการเลือกโดยเปิดเผยด้วยการยกมือ  ขณะทำการเลือกมีผู้ไกล่เกลี่ยฯ อยู่ในห้อง  ๑๖  คน   มีผู้เลือกนางพึงพิศ  สมนาวรรณ   จำนวน ๘  คน  เลือกนายนนท์   หิรัญเชรษฐ์    จำนวน    คน  งดออกเสียง    คน   นางพึงพิศ   สมนาวรรณ   จึงได้รับการเลือกให้เป็นประธานชมรมฯ ในสมัยแรก  และได้ทำการเลือกกรรมการชมรมฯ ต่อไปได้ดังนี้
            รองประธานที่ ๑                        นายประกฤต                 คำดวงดาว
            รองประธานที่ ๒                         นายนนท์                       หิรัญเชรษฐ์
            รองประธานที่ ๓                         นางสาวสายทอง            ใจแดง
            รองประธานที่ ๔                        นายณรงค์                     สมณะ
            เลขานุการ                                 นายวีระยุทธ                  บูรณะประภา
            เหรัญญิก                                   นางอรษา                      ตันติพงศ์
            วิชาการ                                     นายเทิดศักดิ์                  วงศ์คำปัน
            กฎหมาย                                   นายณรงค์                     ปันดวง
            ปฏิคม                                       นายเสงี่ยม                    รัตนา
            ผู้ช่วยปฏิคม                               นางเพียรศรี                   ประทุมทา
            ประชาสัมพันธ์                           นางธัญญารัตน์              จันทร์อารี
            ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ที่ ๑             นายจักรพันธ์                 ศิริ
            ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ที่ ๒             นายสมพงษ์                   จันดากรณ์
            ทะเบียน                                    นายประกิต                    นามวงค์
            กิจกรรม                                    นายทวี                          วิวัฒนเจริญ
            ผู้ช่วยกิจกรรม                            นางสาวเพ็ญพันธ์           ธีระสวัสดิ์
            ประธานกล่าวว่า เมื่อชมรมฯ ได้มีประธานชมรมฯ แล้ว เพื่อให้การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมของชมรมฯ โดยสมบูรณ์  จึงขอมอบหน้าที่ประธานที่ประชุมให้แก่นางพึงพิศ  สมนาวรรณ  รับช่วงเป็นประธานที่ประชุมเพื่อดำเนินการประชุมต่อ
            ประธานชมรมฯ รับมอบหน้าที่ประธานที่ประชุม  โดยการเริ่มพิจารณาวาระที่ ๓  ข้อ  ๓.๓  ต่อไป
                        ๓.๓     กำหนดกรอบทิศทางการทำงาน
                          ประธานกำหนดให้กรรมการทุกท่านร่วมกันจัดทำแผนการทำงานของชมรมฯ ใน ๒ ปี และประมาณการค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น,  กำหนดระยะเวลาการจัดประชุมให้เหมาะสมและคำนึงถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทางของสมาชิกฯ ที่อยู่ต่างอำเภอ
                        จัดทำนโยบายออกเยี่ยมเยือนสำนักงานผู้ไกล่เกลี่ยฯ ในอำเภอต่างๆ  จัดการอบรมเพิ่มเติมความรู้ทางวิชาการและทางกฎหมายให้แก่ผู้ไกล่เกลี่ยฯ เมื่อชมรมฯ มีความแข็งแกร่งขึ้น
                        นายประกฤต   คำดวงดาว  แจ้งให้ที่ประชุมทราบอีกด้วยว่า ได้ติดต่อและแจ้งเรื่องการจัดตั้งชมรมฯ นี้ต่อกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  กระทรวงยุติธรรม แล้ว ทางกรมฯ ให้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมฯนี้ เพื่อไปพิจารณาและรับทราบปัญหาที่ได้นำเข้าสู่การประชุม เพื่อการปรับปรุงแก้ไขหรือเข้ามาช่วยดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ไกล่เกลี่ยฯ ต่อไป  
                         ในการประชุมของชมรมฯ ที่จะเกิดขึ้นในครั้งต่อๆ ไป  ชมรมฯ ขอให้เจ้าพนักงาน ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมเช่นนี้อีกทุกครั้ง เพื่อเป็นการร่วมรับทราบปัญหาในการปฏิบัติงาน, ความคืบหน้าของผู้ไกล่เกลี่ยฯ, แนะนำการแก้ไขปัญหาในกรณีเร่งด่วนด้วย
                                      
วาระที่ ๔     เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
              ไม่มี  
                       
            ประธานได้กำหนดวันประชุมฯ ครั้งต่อไปในวันที่  ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๕๔   เวลา  ๙.๐๐  นาฬิกา  ณ ห้องประชุม 1  ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  โดยจะทำหนังสือแจ้งวาระการประชุมให้ผู้ไกล่เกลี่ยฯ ทราบต่อไป
            ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ไกล่เกลี่ย และปิดประชุม

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ
ปิดประชุมเวลา ๑๖.๑๐ นาฬิกา


                                                                                                                                                                                                                ลงชื่อ
                                                                                                           ประธานที่ประชุม
                                                                                                 (   นางพึงพิศ     สมนาวรรณ   )
                                                                                                             ประธานชมรมฯลงชื่อ
                      ผู้บันทึกการประชุม
          (   นายวีระยุทธ     บูรณะประภา   )
                        เลขานุการชมรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น