วันพุธที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2555

รายชื่อผู้ไกล่เกลี่ยฯ อำเภอฝาง


ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
อายุ
ที่อยู่
วุฒิการศึกษา
หมายเหตุ
นายคำ  สุมาณี
๘๐
๑๐๔ ม.๒ ต.แม่งอน
ประถมศึกษา

นายจันติ๊บ  ตาละพิงค์
๖๐
๗๙ ม.๑๐ ต.แม่งอน
ประถมศึกษา

น.ส.จันทร์สวย  พรมวัน
๔๘
๑๕๓/๑ ม.๕ ต.เวียง
ปริญญาตรี

นายชัยณรงค์  วงศ์เทพ
๖๐
๒๒๙ ม.๕ ต.เวียง
ปริญญาตรี

นายชูชาติ  กาวิละ
๖๑
๑๒๙ ม.๑๖ ต.สันทราย
ปริญญาตรี

นายณพัฒน์  อาจหาญ
๔๗
๓๕๗ ม.๔ ต.เวียง
ปริญญาตรี

นายธีร  เตจ๊ะเป็ง
๔๓
๗๗ ม.๒ ต.โป่งน้ำร้อน
ปริญญาโท

นางนันท์ศุลี  งามผิว
๔๒
๑๐๐ ม.๙ ต.แม่คะ
ปริญญาตรี

นายบุญธรรม  แก้วบุญเรือง
๕๗
๒๓/๑๒ ต.ม่อนปิ่น
ประถมศึกษา

๑๐
นายบุญธรรม  โพธิ์เงิน
๔๓
๓๐๕ ม.๒ ต.เวียง
ปริญญาตรี

๑๑
นายประชัน  ดวงจินา
๖๑
๑๒๒/๑ ม.๑๐ ต.แม่สูน
ปริญญาตรี

๑๒
นายพงศ์ศิริ  ณ ลำพูน
๔๗
๘๔ ม.๓ ต.แม่คะ
ปริญญาตรี

๑๓
นายพินิจ  นาคเสน
๖๐
๒๗๕ ม.๙ ต.เวียง
ปริญญาตรี

๑๔
นายพิบูลย์  สิงหสันติ
๖๑
๒๕ ม.๙ ต.แม่สูน
ปริญญาตรี

๑๕
นายศศิธร  คนโต
๓๗
๓๗๓ ม.๔ ต.เวียง
มัธยมศึกษา

๑๖
นายสุพรรณ  ถาอินทร์
๕๗
๑๓๓ ม.๑๐ ต.แม่ข่า
ปริญญาตรี

๑๗
นายสุวรรณ  แซ่พ่าน
๓๖
๓๔ ม.๖ ต.แม่งอน
ปริญญาโท

๑๘
นายวิโรจน์  เชื้อเจ็ดตน
๓๗
๑๑๒ ม.๒ ต.เวียง
มัธยมศึกษา

๑๙
นางวัลภา  ปานหมอก
๕๕
๒๑๕ ม.๓ ต.เวียง
ปริญญาตรี
089-5522297
๒๐
นายหล้า  วงค์ทิพย์
๖๓
๖๙ ม.๗ ต.โป่งน้ำร้อน
ประถมศึกษา

๒๑
นางอภิญญา  สุนนท์ชัย
๓๙
๒๑๕ ม.๕ ต.เวียง
ปริญญาตรี
086-1921004
๒๒
นายอิ่นคำ  ไชยทนง
๖๓
๔ ม.๑๗ ต.สันทราย
ปริญญาตรี

๒๓
นายอุดม  ณ ลำพูน
๕๖
๑๑๔ ม.๗ ต.แม่สูน
ประกาศนียบัตร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น