วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2555

กองทุนหมู่บ้าน บริหารไม่ดี อาจได้สิทธิเที่ยวห้องกรงฟรี

 
           กองทุนหมู่บ้าน เริ่มก่อตั้งเมื่อปี ๒๕๔๔  ซึ่งต่อมาปัจจุบันได้มีเป็น พ.ร.บ.กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พ.ศ.๒๕๔๗  เป็นกฎหมายที่ใช้บังคับ  แต่ที่ผู้เขียนจะกล่าวครั้งนี้ จะไม่พูดถึงตัวบทกฎหมาย  แต่จะพูดถึงการปฏิบัติ การกระทำของผู้ที่มีหน้าที่ดูแลบริหารกองทุนหมู่บ้าน  คือคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านนั่นเอง

          กองทุนหมู่บ้านแต่ละกองทุนนั้น รัฐได้กำหนดให้มีข้อบังคับใช้เพื่อดูแลบริหารการนำเงินจากกองทุนมาให้สมาชิกกู้ยืมเพื่อสร้างเสริมอาชีพ หรือใช้จ่ายในความจำเป็นแก่การดำรงชีพ  ซึ่งเดิมกำหนดให้กองทุนฯ ให้สมาชิกกู้ยืมได้ครั้งละไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท  ส่วนดอกเบี้ยแล้วแต่สมาชิกจะมีความเห็นหรือลงมติ แต่ต้องไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ก็มีตั้งแต่ร้อยละ ๖ ถึง ๑๕ ต่อปี 

          ปัจจุบัน รัฐโดยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  มีมติให้เพิ่มวงเงินกู้สำหรับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านเพิ่มขึ้นจากเดิม ๕๐% โดยการขอกู้ทั่วไปที่เดิมกู้ได้รายละ ๒๐,๐๐๐ บาท เพิ่มเป็น ๓๐,๐๐๐  บาท ส่วนกรณีใช้การประชุมของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านทั้งหมดพิจารณาปล่อยกู้ โดยมีอำนาจอนุมัติต่อรายที่วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท ปรับเพิ่มเป็น ๗๕,๐๐๐ บาท ส่วนกรณีอนุมัติวงเงินฉุกเฉินจากเดิม ๑๐,๐๐๐  บาท เพิ่มเป็น ๑๕,๐๐๐  บาท    ด้วยรัฐอาจมองว่าในปัจจุบัน เงินจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท อาจนำไปลงทุนได้ไม่เพียงพอ จึงได้เพิ่มวงเงินให้แต่ก็มีเงื่อนไขเพิ่มขึ้นเช่นกัน  อีกทั้งรัฐยังมีโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ ๒  และที่ ๓ ให้แก่กองทุนหมู่บ้านอีกกองทุนละหนึ่งถึงสามแสนบาท และหนึ่งล้านบาท ตามลำดับ

          การปรับเพิ่มวงเงินให้กู้ยืมอาจถูกใจบรรดาเหล่าสมาชิกที่จะกู้ได้เงินเพิ่มขึ้นอีก  แต่กรรมการกองทุนฯ ซิครับ ที่จะต้องคิดหนักกับสมาชิกที่มีประวัติการชำระหนี้ที่ไม่ดี แต่เมื่ออ้างขอกู้ตามสิทธิแล้ว คณะกรรมการจะหาเหตุผลใดมาเป็นเหตุที่ไม่อาจอนุมัติให้กู้ได้เต็มจำนวนตามที่รัฐเปิดโอกาส เพราะเบื่อการทวงหนี้ซ้ำซากกับสมาชิกเหนียวหนี้หน้าเดิมๆ ประจำทุกปี  เลยไม่อนุมัติการให้กู้ยืมง่ายๆ  บางกองทุนจึงเหลือเงินค้างในบัญชีเป็นจำนวนแสนทีเดียว         

          ในการให้กู้ยืมเงินของแต่ละกองทุนก็มีการกำหนดระยะเวลาการใช้เงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ยต่างกัน แยกได้เป็น ๒ วิธีหลักๆ คือ

          วิธีที่หนึ่ง กำหนดการใช้คืนเป็นรายเดือนๆ ภายในหนึ่งปี คือ ๑๒ งวดใน ๑ ปี
          วิธีที่สอง กำหนดการใช้คืนเป็นรายปี คือใช้คืนครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดเวลา ๑ ปี  คืองวดเดียวปีเดียว   

         สำหรับวิธีที่หนึ่ง  การกำหนดชำระคืนเป็นรายเดือนจะทำให้กองทุนนั้นๆ มีเงินหมุนเวียนให้สมาชิกได้กู้ยืมได้ตลอดปี ซึ่งกองทุนก็จะได้ดอกเบี้ยของเงินที่นำออกให้สมาชิกกู้ยืมใหม่เพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อย แต่กรรมการกองทุนก็จะต้องเปิดรับชำระเงินกู้คืนพร้อมดอกเบี้ย ต้องทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ต้องนำฝาก-ถอนเงินที่รับคืนและให้กู้แก่สมาชิกใหม่ และกรรมการกองทุนต้องมานั่งทำงานในทุกเดือนไป

          วิธีที่สอง  กำหนดชำระคืนเป็นรายปีๆ ละครั้ง  เงินทั้งหนึ่งล้านให้สมาชิกกู้ไปในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕  พอถึงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  สมาชิกก็นำเงินที่กู้ยืมไปมาส่งคืนพร้อมดอกเบี้ย กรรมการกองทุนก็นำเงินที่สมาชิกมาใช้คืนออกให้กู้ยืมใหม่ต่อไป คณะกรรมการกองทุนก็ทำบัญชี ทำงบดุลปิดบัญชีได้ไม่ยาก ก็ปีละครั้งเอง  จะมานั่งทำบัญชีกันอีกทีก็รอบปีถัดไป  ง่าย สบาย ไม่วุ่นวาย 

          เท่าที่ผู้เขียนได้ยินมา ปัญหาในเรื่องที่สมาชิกใช้เงินกู้คืนช้า ไม่ตรงกำหนด หรือยังไม่ใช้คืนเลยนั้น  ตัวสมาชิกธรรมดาไม่ใช่ปัญหา  แต่ปัญหาใหญ่มากๆ ก็คือสมาชิกที่เป็นคณะกรรมการกองทุนนั่นแหละ ตัวดีนัก บางกองทุนก็ตัวประธานกองทุนเองเลยที่สร้างปัญหา  คือ ประธานกองทุนหรือกรรมการกองทุนได้เบียดบังนำเอาเงินกองทุนไปใช้ส่วนตัวหรือใช้ผิดประเภท ส่วนใหญ่เป็นกองทุนที่มีกำหนดการชำระเงินคืนเป็นรายปี  กรรมการรับเงินที ก้อนใหญ่ๆ  แทนที่จะนำเงินที่สมาชิกนำมาใช้คืนเข้าฝากบัญชีธนาคารออมสิน แต่กลับเอาไปใช้ส่วนตัวซะ  มากบ้าง น้อยบ้าง  บางกองทุนกรรมการกองทุนที่มีความสัมพันธ์กันก็ร่วมกันเบียดบังเป็นหลักแสนเลยทีเดียว  ทุกวันนี้มีกรรมการกองทุนหลายนายที่ถูกแจ้งความจับ ถูกฟ้องต่อศาลเป็นคดีอาญาในความผิดฐานยักยอกทรัพย์  กันหลายแห่งด้วยกัน 

          กรรมการกองทุนที่ร่วมทำการทุจริตบางกองทุนพยายามปกปิดการเบียดบังของพวกตนไว้อย่างที่สุด  พอสมาชิกมาขอกู้ยืมก็บอกไม่มีเงินให้กู้  สมาชิกขอดูบัญชีการให้กู้ยืมก็บอกยังทำไม่เสร็จ  จนเมื่อปิดไม่มิด ความแตก มีการแจ้งความ ก็มีการไกล่เกลี่ยช่วยเหลือโดยกรรมการกองทุนกันเองให้กรรมการที่ทุจริตยอมลาออก  ยอมรับผิดชดใช้เงินกองทุนที่เบียดบังไปใช้ส่วนตัวเป็นหลักแสนนั้น โดยตกลงจะผ่อนใช้ให้แก่กองทุนเดือนละ ๒,๐๐๐-๓,๐๐๐  บาท ดอกเบี้ยก็ไม่คิด เมื่อทำหนังสือรับสภาพหนี้แล้ว สิทธิในการที่จะดำเนินคดีอาญาก็ยุติ กองทุนหมู่บ้านก็ได้สิทธิใหม่คือได้รับการชำระหนี้จากกรรมการขี้โกงเดือนละ ๒,๐๐๐-๓,๐๐๐ บาท  แล้วกี่ปีละครับที่จะชำระหมด ทุนหาย กำไรหด งบดุลก็ปิดไม่ลง  เหล่าสมาชิกกองทุนส่วนใหญ่ชั้นดีๆ ที่ชำระคืนตามกำหนดก็โวยวายกันว่า ตนกู้ ๒,๐๐๐ บาท ชำระคืนใน ๑ ปี  ดอกเบี้ยก็เสีย  แต่กรรมการโกงไปเป็นแสนๆ แล้วมาทำหนังสือรับสภาพหนี้คืนแต่ยอดเงินที่โกง ดอกเบี้ยก็ไม่ต้องจ่าย  มันไม่ยุติธรรมสำหรับพวกเขา    นี่คือเรื่องจริงนะครับ  ผู้เขียนได้เห็นเรื่องเช่นนี้ ๒ เรื่องด้วยกัน  ก็ถามบรรดากรรมการคนใหม่ว่าทำไมไม่ดำเนินคดีอาญาเพื่อบีบให้มีการใช้เงินคืนกองทุนให้รวดเร็ว  เขาตอบว่าเขาไม่รู้เรื่องมาก่อนว่ามีปัญหานี้กัน กรรมการบางคนก็ไม่ยอมแม้แต่จะพูดอะไรสักคำ  กรรมการขี้โกงของกองทุนหมู่บ้านนี้ก็โชคดี รอดตัวในคดีอาญาไป รอแต่ผิดนัดชำระตามหนังสือรับสภาพหนี้เมื่อไร ก็อาจจะโดนฟ้องทางแพ่งต่อไป  ถึงฟ้องไป กรรมการก็คงจะบอกว่าไม่มีเงินก้อน ขอผ่อนให้ตามเดิม

          แต่สำหรับกองทุนหมู่บ้านอื่นๆ ก็เคยได้ยินว่า เหล่ากรรมการขี้โกงย้ายบ้านหลบหนีหมายจับเลยก็มีหลายแห่ง คดียังไม่เสร็จการพิจารณาของศาลก็มี  ที่ติดคุก นอนฟรี รับประทานอาหารฟรีก็มี

          นี่แหละครับ  เหล่ากรรมการกองทุนที่บริหารไม่ดี เอาเงินกองทุนไปหวังใช้ฟรี ก็อาจได้รับสิทธิเที่ยวห้องกรง  กินอยู่ฟรีนะครับ

         

146 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ5 กุมภาพันธ์ 2556 09:53

  ข้าพเจ้าเป็นกรรมการของกองทุนหมู่บ้านฯ แห่งหนึ่ง ขณะนี้มีปัญหาเกิดขึ้น โดยทราบว่ากรรมการท่านหนึ่งยักยอกทรัพย์ไป เป็นเงินประมาณ 1,000,000.-บาท
  ทำให้ไม่สามารถบริหารเงินได้ เนื่องจากประธานฯ ไม่เคยเรียกประชุมใด ๆ เลย
  จนกระทั่ง ข้าพเจ้าได้โทรประสานว่า ควรจะประชุมได้แล้ว เนื่องจากเลยกำหนดการประชุมฯตามระเบียบมานานมากแล้ว เมื่อประชุมจึงได้ทราบว่าเงินไม่มีเหลือในบัญชี ข้าพเจ้าจึงให้สอบถามไป ได้ความว่ารองประธานฯ เป็นผู้ยอมรับผิดแต่เพียงผู้เดียว แต่ยังไม่มีการทำหลักฐานเป็นลายอักษร แต่คณะกรรมการในที่ประชุมฯทุกท่านรับทราบทุกคน ข้าพเจ้าเองโดนต่อว่าว่าเจ้ากี้เจ้าการ จึงโดนว่า และโกรธ นำชื่อข้าพเจ้าไปด่าว่าเสีย ๆ หาย ๆ เช่นนี้จะให้ทำอย่างไรดี เดินหน้าสู้ต่อไป หรือวางเฉย รู้สึกว่าไม่มีความยุติธรรมสำหรับคนทำความถูกต้องเลย

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. คุณต้องการสินเชื่อธุรกิจและธุรกิจหรือไม่? ถ้าใช่นี่เป็นข้อเสนอจากผู้ลงทะเบียนที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลและผู้ให้กู้เอกชนที่ได้รับอนุญาตให้นำเสนอเงินกู้ที่อัตราดอกเบี้ย 2% และเราให้วงเงินกู้ยืมในช่วง 5,000 ถึง 100,000,000.00 ดอลล่าร์ หากคุณต้องการกู้เงินติดต่อเราวันนี้ทางอีเมล: selitoloanfirm@gmail.com หรือ michaelselitoloanfirm@hotmail.com และรับเงินกู้เพื่อเริ่มต้นธุรกิจและความต้องการอื่น ๆ

   ลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ8 กรกฎาคม 2556 13:28

  ประธานและกรรมการชงเองกินเอง

  ตอบลบ
 3. ต้ัองขออภัยที่พึ่งเข้ามาตรวจเจอว่ามีคำถามวันนี้เอง เนื่องด้วยผมไม่ได้ตรวจดูในกล่องเมล์ที่มีระบบการแจ้งเตือนว่ามีคำถามเข้ามา ต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่ง

  กรรมการเพียงคนเดียว ไม่น่าจะยักยอกเงินได้ถึงจำนวนมากมายขนาดนั้นได้ตามลำพังนะครับ น่าจะมีผู้มีส่วนร่วมรู้เห็นเป็นใจ ได้ส่วนแบ่ง เรื่องคงเกิดขึ้นมานานแล้ว คดียักยอกน่าจะหมดอายุความแล้ว(อายุความ ๓ เดือน นับแต่วันที่ได้รู้ตัวผู้กระทำความผิด) ขอแนะนำให้ท่านนำเรื่องนี้ไปแจ้งแก่พัฒนากรอำเภอและประธานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านประจำอำเภอ ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการ กทบ. ในท้องที่ครับ

  ส่วนที่ท่านบอกว่ารองประธานเป็นผู้ยอมรับผิดแต่เพียงผู้เดียว สงสัยอยู่ว่าหากไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการยักยอกแล้วจะขอรับผิดเพื่อการใด สามีไปแปะค่าเหล้าร้ายปากซอย ๒๐๐ บาท ภรรยายังไม่ยอมรับชดใช้แทนให้เลย แปลกนะครับ

  ท่านทำหน้าที่ของท่านได้ถูกต้องแล้วครับ ไม่ต้องไปแคร์หรือกังวลต่อสิ่งที่เราทำเพื่อรับผิดชอบในหน้าที่ ผมเองก็โดนด่าทุกครั้งที่ออกไปทวงถามให้ชำระหนี้ ดังนั้นใครด่าท่านอีก หากมีพยาน ท่านไปร้องต่อนายอำเภอว่าท่านถูกหมิ่นประมาท ขอให้ไกล่เกลี่ยความผิดที่มีโทษทางอาญาได้เลยครับ ซึ่งนอกจากจะเป็นการนำเรื่องหมิ่นประมาทขึ้นสู่นายอำเภอแล้ว มูลเหตุที่มาจากการยักยอกเงินกองทุนฯ ก็จะแดงขึ้น นายอำเภอทราบ อาจมีการสั่งสอบสวนให้เป็นเรื่องเป็นราวได้ความกระจ่างและหาตัวผู้ที่ต้องรับผิดด้วย

  แต่หากท่านวางเฉยอยู่ต่อไป เนื่องจากกองทุนหมู่บ้านได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ในทางแพ่งท่านอาจต้องร่วมรับผิดชดใช้เงินในฐานะกรรมการกองทุนด้วยนะครับ อย่าเพิกเฉย แม้จะช้าไป แต่ก็ไม่สายเกินแก้ รีบไปแจ้งพัฒนากรและประธานกองทุนของอำเภอด่วนนะครับ

  ขอให้ปัญหานี้แก้ได้และความสบายใจ ความสุขในการทำงานตามหน้าที่นี้จงมีแก่ท่านครับ

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ1 พฤศจิกายน 2556 13:45

  ตอนนี้เท่าที่ทราบมีกองทุนหมู่บ้านวัดพวกเปีย มีการโกงกินกันโดยประธาน ไม่ยอมให้กู้ บอกเงินหมด จริง ๆ แล้วไม่มีเงินเหลือเลย เพราะประธานนำไปใช้ ขอให้ช่วยตรวจสอบโดยด่วนด้วย ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 5. ไม่ระบุชื่อ7 พฤศจิกายน 2556 11:34

  ตอนนี้บ้านหมอ สระบุรี ก็มีการยักยอกเงินกองทุนเช่นกันนะครับ

  ตอบลบ
 6. ไม่ระบุชื่อ23 ธันวาคม 2556 10:08

  แล้วถ้ากองทุนหมู่บ้านกล่าวหาสมาชิกว่าเป็นหนี้กองทุนหมู่บ้านแล้วไม่ใช้คืน จึงหักหุ้นกู้เงินฝากละค่ะ เราสามารถร้องเรียนได้ที่ไหน ดิฉันไปฝากเงินและไม่ได้กู้ยืมเงินแต่อย่างใด แต่เมื่อจะไปปิดบช กลับถูกคณะกรรมการแจ้งว่าได้ปิดบช ดิฉันไปแล้ว ดิฉันจึงขอดูสัญญากู้เงินแต่เขาก็ไม่ให้ดูค่ะ และไม่รับผิดชอบใดๆเลย เขาบอกถ้าอยากได้ก็ให้ไปฟ้องร้องเอา ในเมื่อเขาไม่มีหลักฐานมาแสดง ดิฉันก็ยอมรับไม่ได้นะค่ะ ว่าเป็นหนี้กองทุน เงินเขาหักและปิดบชไปแล้วค่ะ เขาบอกว่ามีการกู้เงินจริงๆ อย่างงั้นก็แสดงว่าเขาอนุญาตให้คนอื่นใช้ชื่อดิฉันกู้เงินซึ่งมันไม่เหมือนตอนประชุมใหญ่ที่เขาแจ้งว่า ต้องตัวจริงแสียงจริง เท่่านั้นถึงจะทำเรื่องกู้เงินและรับเงินได้

  ดิฉันจะเรียกร้องความยุติธรรมให้ตัวดิฉันเองได้จากไหนค่ะ

  ตอบลบ
 7. ไม่ระบุชื่อ8 กุมภาพันธ์ 2557 21:15

  เรื่อง กองทุนหมู่บ้านบังคับสมาชิกให้ทำประกันชีวิต กรณีที่กองทุนหมู่บ้านบางหมู่บังคับให้สมาชิกที่จะกู้เงินกองทุนหมูบ้านต้องทำประกันชีวิตเป็นรายปีหากสมาชิกรายใดไม่ทำประกันก็จะไม่ให้สมาชิกรายนั้นกู้เงินอีกต่อไป อย่างนี้ไม่ว่าจะออกโดย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายก็ตาม ถือว่าไม่ถูกต้องเพราะเป็นการบังสิทธิ จิตใจของสมาชิกทุกคน โดยที่สมาชิกไม่ได้กระทำความผิดใดๆ ตัวอย่างที่จะกล่าวถึงคือกองทุนหมู่บ้านหนองชุมเห็ด หมู่ 5 ตำบลพลวงสองนาง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ได้บังคับให้สมาชิกที่จะกู้เงินหรือกู้เงินแล้วและจะกู้เงินรอบใหม่ต้องทำประกันชีวิตทุกรายๆละ 400 บาทต่อปี หากใครไม่ทำก็จะไม่ให้กู้ซึ่งสมาชิกส่วนมากไม่เห็นด้วยและไม่พอใจที่ถูกบังคับให้ทำประกันชีวิตอย่างนี้ แต่ที่ยอมทำประกันและจ่ายเงินค่าประกันชีวิตปีละ 400 บาท ให้กับกองทุนหมู่บ้านก็เพราะสมาชิกกลัวว่าทางประธานและกรรมการกองทุนฯจะไม่อนุมัติให้กู้เงินอีก โดยทางกองทุนฯอ้างว่าที่ต้องให้สมาชิกทำประกันชีวิตก็เพื่อประกันความเสี่ยงกลัวหนี้เงินที่สมาชิกกู้ไปแล้หากสมาชิกเสียชีวิตแล้วจะไม่ได้รับชำระหนี้จึงต้องให้สมาชิกทำประกันชีวิตทุกราย แต่จริงๆแล้วเป็นการหาผลประโยชน์เป็นการขายประกันชีวิตโดยชัดเจนและมีผู้ที่ได้ผลประโยชน์จากการขายประกันชีวิตด้วยหลายคน จริงๆแล้วถึงแม้สมาชิกที่กู้เงินกองทุนฯไปจะเสียชีวิตเขาก็มีทายาทที่จะรับช่วงสิทธิต่ออยู่แล้วตามกฎหมาย หรือสมาชิกบางรายก็มีทรัพย์สินอื่นหรือทำประกันชีวิตที่อื่นไว้แล้วในวงเงินหลักแสนขึ้นซึ่งมากพอที่จะชำระหนี้ให้กับกองทุนฯที่กู้ไปก็แค่หลักหมื่น และในปี 2557 นี้ ผมจะเป็นคนแรกในหมู่บ้านนี้ (ที่กล่าวข้างต้น) ในฐานะที่เป็นสมาชิกกู้เงินกองทุนจะส่งเงินที่กู้คืนกองทุนฯก็กู้ใหม่อีกโดยจะไม่ทำประกันชีวิตปีละ 400 บาท ซึ่งเงินนี้สมาชิกที่ทำต้องเสียทุกปี และหากประธาน กรรมการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนฯไม่ให้ผมกู้เงินด้วยเหตุเพราะไม่ทำประกันชีวิตผมก็จะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนจนถึงที่สุดต่อไป ทนาย ส.

  ตอบลบ
 8. ไม่ระบุชื่อ27 มิถุนายน 2557 11:00

  อยากให้หน่วยงานไปตรวจสอบ กองทุนหมู่บ้าน (เงินล้าน) มีคนโวยแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ ชาวบ้านก้อรู้ๆอยู่ ให้ชาวบ้านกู้ใหม่ 5000 ทำไรได้ ค่าประกัน สัจจะ สมุด 1000 กว่าบาท เพิ่มใหม่ก้อได้คนละ 1000-2000 แล้วเงินหายไปไหนหมด เปรียบกับ กรรมการ ประธาน ลูกหลานเขา ทำไมกู้ได้เยอะกว่าลูกบ้าน ล่อไป คนละ 20000-90000 จริงมะ พอถามว่าเงอนไปไหนหมด ไม่มีใครตอบได้ 2 รอบแล้ว (คือ 2 ปีแล้ว )ก้อเหมือนเดิม แจ้งยังงี้แล้ว ช่วยเข้าไปตรวจสอบที ชาวบ้านจะได้ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ เป็นกรรมการ ประธาน มันดีอย่างงี้นี่เอง ที่หมู่บ้าน มหาชัย หมู่ 1 ต.มหาชัย อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร 62150 เข้าไปตรวจสอบไวๆด้วยตอนนี้เขาเงินออดกันหมดแล้ว ไม่ปลื้มทุกคน กู้ 5000 ได้ใช้ 4000 ยุติธรรมไหมละ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ระบุชื่อ16 เมษายน 2558 23:42

   ของเราก็คล้ายๆแบบนี้เหมือนกันคะ ยืนกู้ทีไหร่บอกกรรมการไม่ว่างประชุม และสมาชิกกู้รายใหม่มีสิทธิ์ได้กู้แค่5000คะ แล้วจะกู้เอาไปทำอะไรได้ใช่ไหมคะทำธุระกิจให้เงินมาน้อยกว่าเงินเดือนซะอีก ขอร้องเรียนเผื่อทางเราด้วยนะคะ หมู่3บ้านศาลาอ.แม่ทาจังหวัดลำพูน ขอบคุณคะ

   ลบ
 9. ไม่ระบุชื่อ26 พฤศจิกายน 2557 09:16

  อยากให้หน่วยงานไปตรวจสอบ กองทุนหมู่บ้าน (เงินล้าน) หมู่ที่6ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่50290

  ตอบลบ
 10. ไม่ระบุชื่อ26 พฤศจิกายน 2557 09:17

  อยากให้หน่วยงานไปตรวจสอบ กองทุนหมู่บ้าน (เงินล้าน) หมู่ที่6ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่50290
  เพราะตั้งแต่หัวหน้ากองทุนหมู่บ้านเข้ามาบริหารรู้สึกว่าจะรวยไวขึ้นมาก

  ตอบลบ
 11. อยากให้ไปตรวจสอบกองทุนหมู่บ้านไผ่สีทองหมู่ 12 ต.หงส์หินอ.จุน จ. พะเยา ด่วนปล่อยเงินโอดีร้อยละ4 โคตรโหด

  ตอบลบ
 12. ไม่ระบุชื่อ21 ธันวาคม 2557 11:22

  เห็นด้วยกรรมการรวยไวมากค่าเอกสารสัญญาคิดรายละ20บาท ประธานถ่ายเองขายเองแผ่นละ2บาท โครเรื่องมากโวยวายก็ไม่ปล่อยเงินโอดีให้บอกว่าเงินหมดสงสารชาวบ้านมานานแล้วที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยโหดๆท่านลองมาสุ่มถามชาวบ้านดูได้เลยเป็นกรรมการตั้งแต่เปิดกองทุนยันเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นอยู่อ้างไม่มีโครอยากเป็น ไม่ใช่แค่เงินล้านน่ะทุกกองทุนอยู่ในมือแกหมดคิดดอกเบี้ยนอกดอกเบี้ยในเองหมดสบายมั้ยเดี๋ยวนี้กิจการรุ่งเรืองมาก555

  ตอบลบ
 13. ไม่ระบุชื่อ21 ธันวาคม 2557 11:28

  ขณะนี้ที่บ้านไผ่สีทองหมู่ 12 ต.หงส์หิน อ.จุน จ.พะเยากำลังดำเนินงานเก็บดอกเบี้ยอยู่ไปตรวจสอบได้เลย

  ตอบลบ
 14. ไม่ระบุชื่อ16 กุมภาพันธ์ 2558 10:18

  อยากให้ไปตรวจสอบกองทุนหมู่บ้าน บ้านป่าซาง หมู่2 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ด้วย ทั้งเรื่องการปล่อยกู้และรับฝากเงินจากบุคคลทั่วไป เท่าที่ทราบมา เงินที่รับฝากเอาไปเข้าบัญชีส่วนตัวของประธานกองทุน การปล่อยกู้ก็ปล่อยผิดวัตถุประสงค์มีการปล่อยให้คนต่างชาติ(ไทยใหญ่)กู้เพื่อซื้อรถยนต์ด้วย มีการรับจำนำรถด้วย มากมายหลายอย่าง ปีนี้ยังไม่มีการประชุมแจ้งยอดงบดุลประจำปีเลย ประธานอ้างว่ายังทำไม่เสร็จ ช่วยตรวจสอบด้วยครับ

  ตอบลบ
 15. ไม่ระบุชื่อ16 เมษายน 2558 23:37

  หมู่3บ้านศาลา อ.แม่ทา จังหวัดลำพูน กู้ยากมาก กู้รายใหม่ได้แค่5000เค้าบอก สรุปเป็นสมาชิกมาเกือบ2ปีไม่ได้กู้สักที มีแต่แถ......กันไป วอนบุคคลที่เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบด้วย

  ตอบลบ
 16. ไม่ระบุชื่อ29 เมษายน 2558 17:26

  อยากให้ไปตรวจสอบกองทุนหมู่บ้าน บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดด้วยค่ะ หมู่ 10 เพราะว่ามีความรู้สึกว่ากรรมการเอาเงินไปใช้ส่วนตัวค่ะ พอถึงเวลาชำระหนี้ก็ไม่เอามาคืน คอยบีบจากคนจนที่กู้รายละไม่กี่บาทค่ะ ทวงเหมือนพวกหมวกกันน๊อกนอกระบบเลยค่ะ

  ตอบลบ
 17. ไม่ระบุชื่อ22 มิถุนายน 2558 07:53

  อยากให้ไปตรวจสอบ หมู่บ้านแม่ฮักพัฒนา หมู่ 9 ต.หนองแหย่ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เนื่องจากกรรมการ โอนเอียง ให้แต่ญาติพี่น้อง บุคคลที่ไม่ใช้ญาตบังคับให้จ่ายให้หมดถึงมีสิทธิ์กู้ได้ แต่ญาติพี่น้องของกรรมการ จ่ายได้แค่ดอก และสามารถกู้ใหม่เพิ่มได้

  ตอบลบ
 18. กราบขออภัยทุกๆ ท่านที่ถามเข้ามาครับ ขอน้อมรับความผิดที่มิได้ตอบคำถามแก่ท่านใดเลยครับ เนื่องจากติดภารกิจส่วนตัวในระยะยาวมากๆ ต่อไปนี้จะพยายามเข้ามาให้ได้ทุกวันแล้วครับ

  คำถามที่ท่านถามหรือแจ้งมานั้น อยู่ในอำนาจหน้าที่ของพัฒนากรอำเภอครับ ขอให้ท่านไปแจ้งยังพัฒนากรอำเภอโดยตรงได้ครับ อีกทั้งยังมีประธานกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอที่จะติดตามการทำงานของกองทุนต่างๆ ในอำเภอนั้นๆ อีกด้วย ตอนนี้มีกรรมการหลายกองทุนที่ต้องย้ายที่นอนที่กินเข้าสู่คฤหาสน์ที่รัฐจัดให้ เพราะการยักยอกเอาเงินกองทุนฯ ไปใช้ส่วนตัวครับ

  อนึ่ง ระยะหลังๆ นี้ หน่วยงานของรัฐทั้งกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงยุติธรรม ต่างก็เร่งจัดตั้งหน่วยงานเพื่อการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทขึ้นมาอีก ซึ่งผมมองเห็นว่า เมื่อรัฐตั้งหน่วยงานใหม่เพิ่ม ก็จะมองข้ามหน่วยงานเก่า ส่วนหน่วยงานใหม่ก็จะแข่งขันกันลงพื้นที่เพื่อให้เข้าถึงประชาชน ผมเห็นด้วยกับการเร่งเพื่อเข้าถึงเช่นนี้ครับ ใคร หน่วยงานไหนก็ได้ ขอให้เข้าถึงเพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์ให้มากที่สุด เพียงแต่จะมีกฎหมายออกมารองรับแต่ละหน่วยงานให้สอดคล้องกับการขจัดปัญหาได้เพียงใดครับ

  ตอบลบ
 19. ไม่ระบุชื่อ17 กรกฎาคม 2558 13:38

  เงินกองทุนหมู่บ้าน กรณี สมาชิกประสบ
  ภัยแล้งแบบนี้ จะขอส่งแต่ดอกเงินได้ รื
  เปล่าคะ มีหนทางไหมคะ

  ตอบลบ
 20. ขึ้นอยู่กับผู้บริหารของแต่ละกองทุนครับ
  การส่งแต่ดอกเบี้ย ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวน่าจะกระทำได้ครับ

  มีหลายกองทุนฯ ที่ให้สมาชิกชำระเพียงดอกเบี้ยอย่างสม่ำเสมอทุกเดือนเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระประจำของสมาชิกครับ ส่วนเงินต้นอาจให้รวมไปชำระในงวดใดงวดหนึ่งได้ แต่รวมแล้วต้องไม่เกินระยะเวลาที่กำหนดในสัญญากู้ยืมครับ

  ตอบลบ
 21. ขึ้นอยู่กับผู้บริหารของแต่ละกองทุนครับ
  การส่งแต่ดอกเบี้ย ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวน่าจะกระทำได้ครับ

  มีหลายกองทุนฯ ที่ให้สมาชิกชำระเพียงดอกเบี้ยอย่างสม่ำเสมอทุกเดือนเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระประจำของสมาชิกครับ ส่วนเงินต้นอาจให้รวมไปชำระในงวดใดงวดหนึ่งได้ แต่รวมแล้วต้องไม่เกินระยะเวลาที่กำหนดในสัญญากู้ยืมครับ

  ตอบลบ
 22. ที่ ม.6 ต.นาวง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ไม่มีการประชุมชาวบ้านพอเงินมา ได้ญาติผู้ใหญ่บ้าน ได้กรรมการหมด เงินไม่ถึงชาวบ้านที่เดือดร้อน วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบหน่อยคับ

  ตอบลบ
 23. ไม่ระบุชื่อ17 กันยายน 2558 20:51

  โทดค่ะบวกแล้วลืมเท่ากับคำตอบ4.79+3.21=8

  ตอบลบ
 24. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 25. มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน ม.5 ต.บ้านโคน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ เนื่องจากมีเงินกองทุนมาเยอะมากจุดประสงค์ก็คือช่วยเหลือประชาชนแต่ที่กก.เขาทำเหมือนซ้ำเติมมากกว่าการทำสัญญาแต่ละครั้งสมาชิกไม่เคยกรองจำนวนตัวเลขได้เลยกก.เป็นคนใส่เองดอกเบี้ยก็แพง กก.จะกู้ได้มากกว่าสมาชิกทุกครั้งเพื่อนำไปปล่อยเงินกู้นอกระบบให้สมาชิกอีกดอกร้อยละ 10 บาท มีอีกเยอะที่ไม่โปร่งใสจึงของความกรุณาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบด่วน.(ยิ่งมีเงินกองทุนกก.ก็ยิ่งรวย)

  ตอบลบ
 26. ไม่ระบุชื่อ21 กันยายน 2558 14:11

  หมู่บ้านเรา มีคนมีสีหนุนหลัง เลยไม่สามารถทำไรได้ แม้แต่ให้ส่งเอกสารตรวจสอบยังบ่ายเบี่ยง ส่งเอกสารไปทางจังหวัดเจ้าหน้าที่บอกห้องประชุมยังไม่ว่างนี่ก็สองเดือนแล้วนะ แม่งคนมีสีก็ทำน่าเกลียดเกิ๊น พูดเองจบการประชุมเองซะงั้น จะทำยังไงดี

  ตอบลบ
 27. ที่หมู่บ้านเหมือนกันค่ะที่ต.หนองบัว อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ กรรมการหมู่บ้านรู้เห็นร่วมกันรวมทั้งผู้ใหญ่บ้านแหละตัวดีไม่โปร่งใสงุบงิบกันภายในมาตรวจสอบบ้างค่ะหลายปีแล้วอยากวิงวอนจริงๆ

  ตอบลบ
 28. ตอนนี้ที่หมู่6 บ.โพนขวาว ตขั้นไดใหญ่ อ.เมือง จ.ยโสธร มีการประชุมเรื่องกองทุนหมู่บ้านละล้านคณะกรรมการมีการเรียกเก็บดอกจากผู้กู้ดอกเบี้ยร้อยละสองบาทในสองปีแรกและปีที่สามสมาชิกต้องเสียดอกให้กับทางธนาคารอัตตราดอกเบี้ยร้อยละสี่และคณะกรรมการอีกสามบ้านอย่างงี้เรียกว่าโกงมั้ยค่ะแล้วถ้าใครไม่เปิดบัญชีเงินออมกับทางคณะกรรมการก็ไม่สามารถกู้ได้อยากทราบว่าถ้าเราจะร้องเรียนต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ

  ตอบลบ
 29. ไม่ระบุชื่อ26 กันยายน 2558 22:05

  กรรมการทำงานไม่โอ่งใสไม่ตอบไม่อธิบายชอบขู่สมาชิกสมาชิกก็กลัวปัญหาทีหลัง ไม่มีใครกล้าแสดงความคิดเห็น หรือออกหน้าออกตาคัดค้าน แล้วถ้าเราไปร้องเรียนพัฒนาชุมชน คนสองคนเค้าจะรับเรื่องมั้ยคะ

  ตอบลบ
 30. ไม่ระบุชื่อ27 กันยายน 2558 12:56

  ถ้าทำงานราชการหรือมียศมีสิทธิ์เป็นกรรมการเกี่ยวกับเงินกองทุนหมู่บ้านได้ไหมคะ

  ตอบลบ
 31. ไม่ระบุชื่อ27 กันยายน 2558 14:02

  เพิ่มเติมคะ ตอนนี้ชาวบ้านที่ได้รับเงินเกิน ยังไม่มีใครถอนเงินออกมาให้กรรมการผู้ที่ไปทวงถามเงินค่ะ

  ตอบลบ
 32. ไม่ระบุชื่อ5 ตุลาคม 2558 15:50

  ช่วยมาตรวจสอบกองทุนหมู่บ้าน บ้านร่องห้า ต.ท่าตุ้ม อ.ป่าชาง จ.ลำพูน เงินกู้ครั้งล่าสุดที่รัฐบาลนำมาให้ช่วยพื้นฟูเศรษกิจนี้ทีไม่คิดดอกเบี้ย2ปี แต่ที่บ้านร่องห้า คนที่จะกู้เงินต้องจ่ายเงิน10000ละ500บาทจ่ายก่อนทำสัญญา ถามว่าเป็นค่าอะไร เป็นค่าประกาและค่าเอกสาร

  ตอบลบ
 33. ฝ่ายปกครองที่ไม่ใช่กรรมการ6 ตุลาคม 2558 21:07

  เรียนถาม
  หากคณะกรรมการกองทุน ไม่ดำเนินการ เงินกู้ครั้งล่าสุดที่รัฐบาลนำมาให้ช่วยพื้นฟูเศรษกิจนี้ทีไม่คิดดอกเบี้ย2ปี จะประชาคมคัดสรรกรรมการเพื่อดำเนินการได้หรือไม่ ช่วยแจ้งด้วยครับ ธกส ให้ดำเนินโครงการให้เสร็จภายในเดือนตุลาคม นี้ครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. โดนปัญหานี้เช่นกันคะ ต้องแก้ปัญหายังไงดี

   ลบ
  2. ไม่ระบุชื่อ14 ตุลาคม 2558 15:57

   ใช่ค่ะ ช่วยตอบด้วยค่ะ เราต้องการกู้เงินรอบใหม่ที่รัฐบาลจัดสรรมา แต่กรรมการบอกว่าจะไม่เอาออกมาแล้ว ไม่อยากรับผิดชอบ บอกให้ไปตั้งคณะกรรมการใหม่เลย จะต้องทำอย่างไรดีค่ะ ตั้งคณะกรรมการใหม่ดำเนินการได้หรือไม่ และต้องทำอย่างไร รบกวนด้วยค่ะ

   ลบ
  3. ตอนนี้โดนปัญหานี้เหมือนค่ะ แต่กูเงินออกมาได้แล้ว คราวนี้มีปัญหากับกรรมชุดเก่าค่ะ

   ลบ
 34. ไม่ระบุชื่อ8 ตุลาคม 2558 11:16

  เงินกู้กองทุนหมู่บ้านล่าสุดที่รัฐบาลให้มากู้ ทำไมต้องมีเงินออมร้อยละ 7 เพราะที่รัฐบาลแจงมา ไม่เห็นมีว่าให้มีเงินออมร้อยละ 7 เพราะแต่ก่อนๆมีแค่มีเงินออมแค่เดือนละ 20 บาท
  แต่ออมร้อยละ 7 ถ้าออมน้อยกู้ได้น้อย ออมมากกู้มาก แต่ยังไม่ทราบว่า ร้อยละ 7 นี่ ต้องฝากออมที่ไหน ที่ธนาคารหรือกองทุนหมู่บ้าน มีดอกเบี้ยให้หรือไม่ เพราะเงินออมเดือนละ 20 บาท ครบปีส่งคืนแต่ไม่มีดอกเบี้ยให้ และเงินออมร้อยละ 7 นี่ มาจากสาเหตุอย่างไร ขอให้มาตรวจสอบดูที่กองทุนหมู่บ้าน บ้านถ้ำเต่า ต.สามัคคีพัฒนา อ. อากาศอำนวย จ.สกลนคร

  ตอบลบ
 35. ไม่ระบุชื่อ11 ตุลาคม 2558 21:51

  กก ให้ลูกบ้านกู้ได้ไมทุกคนพอไปถามก็บอกว่าเงินหมดบ้างคนได้30000บ้างคนได้20000บาท อยากให้มาตรวจสอบบ้างจัง หมู่บ้านทุ่งโปร่ง ต.วังน้ำเขียว อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

  ตอบลบ
 36. ไม่ระบุชื่อ12 ตุลาคม 2558 08:37

  อยากสอบถามค่ะ กรรมการให้ลูกบ้านเขียนสัญญากู้เงินจากธนาคารออมสินจำนวน 30,000 บามโดยแจ้งข้อมูลกับลูกบ้านว่าทางธนาคารออมสินได้ใช้หนี้กองทุนหมู่บ้านให้แล้ว โดยให้ทางลูกบ้านใช้หนี้ทางเดียวคือใช้หนี้กับทางธนาคารออมสินไม่แน่ใจว่ามีโครงการแบบนี้ด้วยหรือค่ะ ตอนนี้มีทำกันที่ หมู่ 6 ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรีค่ะ

  ตอบลบ
 37. ไม่ระบุชื่อ14 ตุลาคม 2558 16:00

  ใช่ค่ะ ช่วยตอบด้วยค่ะ เราต้องการกู้เงินรอบใหม่ที่รัฐบาลจัดสรรมา แต่กรรมการบอกว่าจะไม่เอาออกมาแล้ว ไม่อยากรับผิดชอบ บอกให้ไปตั้งคณะกรรมการใหม่เลย จะต้องทำอย่างไรดีค่ะ ตั้งคณะกรรมการใหม่ดำเนินการได้หรือไม่ และต้องทำอย่างไร รบกวนด้วยค่ะ

  ตอบลบ
 38. ไม่ระบุชื่อ14 ตุลาคม 2558 17:45

  เหมือนกันคัฟ แต่บ้านผมต้องมีใบที่ดินพิจารณาด้วย แล้วถามหน่อยคัฟ มีใบที่ดินจะมากู้ทำไม เขาหั้ยคนจนกู้ไม่ใช่หรือคัฟ อยากหั้ยมาตรวจสอบจัง หมู่12ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูร

  ตอบลบ
 39. ไม่ระบุชื่อ14 ตุลาคม 2558 17:55

  กรรมการไม่ยอมไปกู้เงินออกมาให่อ่ะ ค่ะ
  ต้องทำอย่่างไรดี เพ่ราะชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ต่างเดือดร่อนค่ะ

  ตอบลบ
 40. ม.2 อ้อมน้อย กู้ได้ปกติแต่มีค่าใช้จ่ายเยอะ. ค่าเอกสารคนละ200 ค่าเลี้ยงข้าวพนักงานมาเปิดบัญชีคนละ50
  ค่าประกันชีวิต300ตอนเปิดบัญชี

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกองทุน.ตามระเยียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ให้นำเงินที่ได้จากดอกผล หรือรายได้ของกองทุนมาใช้.เงินที่ได้จากการจัดสรร หรืออุดหนุนจากรัฐห้ามแตะ การเรียกเก็บจากสมาชิกก็ทำไม่ได้

   ลบ
 41. อยากทราบว่ามีบัญชีออมสินอยู่แล้วนานๆใช้ที
  ต้องทำบัตร ATM ด้วยหรอครับ ม. 8 ตฺโคกตูม
  อ. เมือง จ.ลพบุรี บังคับทำทุกคน ขอคำตอบด้วยครับ

  ตอบลบ
 42. ไม่ระบุชื่อ21 ตุลาคม 2558 07:47

  รบกวนช่วยตรวจสอบเงินล้านม.14ต.นอกเมืองจ.สุรินทร์งวดแรกผ่านแต่2-3ผ่านมาเกือบคึ่งปีสอบถามไปยังผู้ดำเนินการอ้างธ.ออมสินยีงไม่จ่ายต่อมาถ้าถามอีกก็จะแสดงความไม่พอใจคนกู้เค้าก็ต้องการเงินไม่ชี้แจงใดๆๆเลย

  ตอบลบ
 43. ไม่ระบุชื่อ21 ตุลาคม 2558 07:51

  รบกวนช่วยตรวจสอบเงินล้านม.14ต.นอกเมืองจ.สุรินทร์งวดแรกผ่านแต่2-3ผ่านมาเกือบคึ่งปีสอบถามไปยังผู้ดำเนินการอ้างธ.ออมสินยีงไม่จ่ายต่อมาถ้าถามอีกก็จะแสดงความไม่พอใจคนกู้เค้าก็ต้องการเงินไม่ชี้แจงใดๆๆเลย

  ตอบลบ
 44. ไม่ระบุชื่อ21 ตุลาคม 2558 09:11

  มีค่าใช้จ่ายสูง

  ตอบลบ
 45. ไม่ระบุชื่อ21 ตุลาคม 2558 09:24

  ไหนว่าเอาเงินมาช่วยคนจนกู้ละคะ ก่อนทำสัญญาเก็บ หมื่นละ 500 บางคนเก็บ 1000 กู้ 20000 เก็บ 1500 ตามใจกรรมการ ไม่จ่ายอดกู้ นี่หรอช่วย
  ฝากท่านผู้ใหญ่ที่อ่านช่วย ตรวจหน่อยคะ่เป็นค่าอะไร ไม่แจ้ง ก่อนเจตนายังไงคะ เงิน 1,000,000 จะได้เงิน 100,000 ไปไหน
  ม 6 ต บางมะฝ่อ อ โกรกพระ จ นครสวรรค์ สงสารชาวบ้านที่จนๆคะ ลองตรวจดุหน่อยค่ะจริงหรือปล่าวเห็นเขาว่ากันคะ่

  ตอบลบ
 46. ไม่ระบุชื่อ21 ตุลาคม 2558 11:55

  ขอถามหน่อยนะคะพอดีกองทุนหมู่บ้าน ประธานกองทุนคนเดิมได้ยักยอกเงินกองทุนไปประมาณ400,000 บาท ตั้งแต่ปี 2556และได้แจ้งให้ทางอำเภอทราบเรื่องแล้วมีการตั้งกรรมการสอบสวนแล้ว ประธานกองทุนคนเก่าบอกว่าจะนำเงินมาคืนให้โดยนัดว่าจะนำเงินมาจ่ายหลายครั้งแต่ก็ไม่นำมาจนกระทั่งจะสิ้นปี 58 แล้ว อยากทราบว่ามีวิธิีการทีจะเอาเงินคืนมีวิธีใหน

  ตอบลบ
 47. อยากส่งเรื่องร้องเรียนว่าประธานกองทุนหมู่บ้านทำงานไม่โปร่งใส ไม่มีการเรียกประชุมใหญ่ประจำปี แต่มีรายงานการประชุมไปส่งที่อำเภอ ซึ่งเป็นรายงานที่ทำขึ้นเอง สมาชิกในกองทุนหมู่บ้านจึงลงความเห็นว่า อยากจะปลดประธานออก และเลือกตั้งใหม่ แต่ติดปัญหาที่ไม่มีการประชุมนี่แหละค่ะ จะต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ แร้วส่งเรื่องได้ที่ไหนค่ะ

  ตอบลบ
 48. อยากส่งเรื่องร้องเรียนว่าประธานกองทุนหมู่บ้านทำงานไม่โปร่งใส ไม่มีการเรียกประชุมใหญ่ประจำปี แต่มีรายงานการประชุมไปส่งที่อำเภอ ซึ่งเป็นรายงานที่ทำขึ้นเอง สมาชิกในกองทุนหมู่บ้านจึงลงความเห็นว่า อยากจะปลดประธานออก และเลือกตั้งใหม่ แต่ติดปัญหาที่ไม่มีการประชุมนี่แหละค่ะ จะต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ แร้วส่งเรื่องได้ที่ไหนค่ะ

  ตอบลบ
 49. อยากส่งเรื่องร้องเรียนว่าประธานกองทุนหมู่บ้านทำงานไม่โปร่งใส ไม่มีการเรียกประชุมใหญ่ประจำปี แต่มีรายงานการประชุมไปส่งที่อำเภอ ซึ่งเป็นรายงานที่ทำขึ้นเอง สมาชิกในกองทุนหมู่บ้านจึงลงความเห็นว่า อยากจะปลดประธานออก และเลือกตั้งใหม่ แต่ติดปัญหาที่ไม่มีการประชุมนี่แหละค่ะ จะต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ แร้วส่งเรื่องได้ที่ไหนค่ะ

  ตอบลบ
 50. ไม่ระบุชื่อ31 ตุลาคม 2558 21:17

  เงินกองทุนหมู่บ้านล่าสุด คนที่ได้รับอนุมัติกู้ต้องเป็นพวกพ้อง ประธานกองทุนฯและกรรมการกองทุนเท่านั้นหรือ
  พอไปสอบถาม ได้รับคำตอบว่า ก็ไม่เคยเห็นหน้า หรือรู้จัก ทั้งที่มีบ้านอยู่มาเป็นสิบปีแต่ไม่เคยใช้สิทธิ พอจะใช้สิทธิบ้าง ประธานมันบอก จะให้คนที่รู้จักและพวกมันไว้ใจเท่านั้น ก็คงมีแตบรรพบุรุษพวกมันที่ได้สิทธิ โคตรมีวิสัยทัศน์เลย

  ตอบลบ
 51. ไม่ระบุชื่อ2 พฤศจิกายน 2558 10:26

  ประธานกองทุนหมู่บ้านทำงานไม่โปร่งใส ไม่มีความยุติธรรม ลำเอียง จะร้องเรียนได้ที่ไหนอีก นอกจากศูนย์ดำรงธรรม เพราะเข้าไปหน้าเวปแล้วสมัครสมาชิกศูนย์ดำรงธรรมไม่ได้

  ตอบลบ
 52. ไม่ระบุชื่อ5 พฤศจิกายน 2558 11:07

  รบกวนช่วยตรวจสอบเงินล้าน ม.7ต.ในควน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง ได้ข่าวว่าไม่มีใครได้รับเลย แต่เงินไม่มีเหลือแล้วคับ

  ตอบลบ
 53. ไม่ระบุชื่อ14 พฤศจิกายน 2558 13:50

  กู้เงินล้านมาแล้วขาดส่งเกิน2ปีจากดอกเบี้ยร้อยละ15กลายเป็นร้อยละ18จริงหรือคะ

  ตอบลบ
 54. ไม่ระบุชื่อ16 พฤศจิกายน 2558 20:50

  รบกวนตรวจสอบกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
  บ้านหนองทับค่ายหมู่.6 ต. ทุ่งวัง อ.สตึก
  จ. บุรีรัมณ์หน่อยคับกินกันเป็นขบวนการเลยข้าราชการทั้งหมด

  ตอบลบ
 55. ไม่ระบุชื่อ23 พฤศจิกายน 2558 09:27

  ผมส่งเงินไปตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 58 จนถึงตอนนี้เงินรอบใหม่ยังไม่เข้าเลยครับ
  รบกวนช่วยตรวจสอบให้หน่อยสิครับ ผมส่งตรงทุกปี บ้านท่าเสลี่ยง ตำบลคณฑี
  อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ที่จริงมันประมาณ 1 อาทิตย์ก็น่าจะได้แล้ว รบกวนด้วยครับ
  ไม่รู้เพราะเหตุใดถึงช้ามาก

  ตอบลบ
 56. ไม่ระบุชื่อ2 ธันวาคม 2558 13:09

  ช่วยมาตรวจสอบเงินกองทุนหมู่บ้านหมู่7ตำบลดงน้อยอำเภอราชสาส์นจังหวัดฉะเชิงเทราด้วยผู้นำไม่โป่งใส


  ตอบลบ
 57. อยากให้มาจรวจสอบกองทุนหมู่บ้านบ้านเขาปูน. ต.นนทรี. อ.กบินทร์บุรี. จ.ปราจีนบุรี หน่อยครับ ส่งเงินที่ไร ไม่รู้เสียค่าอะไรเพิ่มมาอีก 3,000 จากเงินดอกบี้ย คณะกรรมการกับผู้ใหญ่บ้านร่วมหัวกันกินเงินลูกบ้านฟรีๆมาหลายปีแล้วรบกวนด้วยครับ

  ตอบลบ
 58. อยากทราบว่าคนที่จะเป็นประธานกองทุนหมู่บ้าน ได้มาจากไหน ผู้ใหญ่บ้านเป็นโดยปริยาย หรือว่าต้องมาจากการโหวดของชาวบ้าน คือที่บ้านผมอดีตผู้ใหญ่บ้านไม่ยอมปล่อยตำแหน่งประธาน กองทุนหมู่บ้าน จะให้เจ้าหน้าที่ สตร.เข้าตรวจสอบได้หรือไม่ครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. คณะกรรมการกองทุนมาจากการโหวดของสมาชิกในที่ประชุมซึ่งมีจำนวนสมาชิกเข้าร่วมเกินกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมด จากนั้นกรรมการโหวดเลือกประธาน รอง เลขาและเหรัญญิก

   ลบ
 59. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 60. เราสามารถร้องเรียนและให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบกองทุนหมู่บ้านได้ที่ใหนครับ
  อยากให้มาตรวจสอบที่หมู่บ้านครับ ผมรู้สึกว่าพวกคณะกรรมการจะเอื้อประโยชน์กันมากเกินไปครับ

  ตอบลบ
 61. ผมไม่ใช่สมาชิกแต่ทนเห็นชาวบ้านเดือดร้อนไม่ไหว เนื่องจากกรรมการไม่จัดประชุมอะไรเลยเป็นเวลา5ปี ไม่มีการเรียกชำระหนี้ เลยชักชวนสมาชิกเรียกร้องให้ประชุม.วันนี้ 27ธ.ค.58 มีการประชุมพร้อมเรียกเก็บเงินต้นและดอกรวม5ปี ทั้งที่กรรมการยกพร่องต่อหน้าที่ กรณีที่กรรมการหมดวาระไปแล้วแต่ยังไม่ได้เลือกกรรมการใหม่ จะถือว่าเป็นโดยรักษาการได้หรือไม่ หากสมาชิกลงมติให้ชุดเก่าทำหน้าที่ต่อเพื่อเคลียบัญชีโดยไม่มีการเลือกตั้งชุดใหม่จะถือว่าขัดต่อระเบียบหรือไม่.

  ตอบลบ
 62. กรรมการที่หมดวาระแล้ว แต่ยังไม่มีการเลือกกรรมการชุดใหม่ขึ้นมาบริหาร ให้ถือว่ากรรมการชุดเก่ารักษาการจนกว่าจะมีการเลือกกรรมการชุดใหม่ครับ

  ตราบใดที่ยังไม่มีการเลือกกรรมการชุดใหม่ขึ้นมา ก็ไม่จำต้องลงมติให้กรรมการชุดเก่าทำหน้าที่ต่อ เพราะต้องรักษาการอยู่แล้วครับ

  ตอบลบ
 63. กรรมการที่หมดวาระแล้ว แต่ยังไม่มีการเลือกกรรมการชุดใหม่ขึ้นมาบริหาร ให้ถือว่ากรรมการชุดเก่ารักษาการจนกว่าจะมีการเลือกกรรมการชุดใหม่ครับ

  ตราบใดที่ยังไม่มีการเลือกกรรมการชุดใหม่ขึ้นมา ก็ไม่จำต้องลงมติให้กรรมการชุดเก่าทำหน้าที่ต่อ เพราะต้องรักษาการอยู่แล้วครับ

  ตอบลบ
 64. ไม่ระบุชื่อ27 กุมภาพันธ์ 2559 00:23

  ที่หมู่5ต.เนินพระปรางอ.สองพี่น้องจ.สุพรรบุรีมีปัญหาเงินกองทุนหมู่บ้านโดยประธานกองทุนวางตัวเกินอำนาจโดยไม่ฟังเสียงกรรมการพอกรรมการเข้าประชุมก็โดนด่าหยาบคายแจ้งความเรื่องยังเฉยแต่กรรมการกับโดนแจ้งกลับกลับ

  ตอบลบ
 65. คือสอบถามหน่อยนะครับ พอดีคุณแม่ยืมเงินกองทุนหมู่บ้านมา 40000 บาทแล้วพอครบปี ส่งคืน40000 บาทพร้อมดอกเบี้ยตรงทุกครั้ง แต่ครั้งนี้เราต้องการยืมเท่าเดิม 40000 บาท คณะกรรมการบอกไม้ได้ได้แค่ 30000 บาท งงเลยไหมครับถ้าจะลดทำไมไม่แจ้งตั้งแต่ชำระปีที่แล้วถึงจะถูกต้องจริงไหมครับ แต่มาแจ้งตอนนี้เพื่ออะไรทำตามใจตัวเองหรอ แบบนี้ผิดไหมครับขอถามผู้รู้ด้วย ถ้าแจ้งตั้งแต่ปีที่แล้วเราก้อจะได้เตรียมเงินถูกนี่มันคือเงินกองทุนที่ช่วยให้ประชาชนทำมาหากินหรือเงินของประธานคณะกรรมกันแน่ครับ

  ตอบลบ
 66. คือสอบถามหน่อยนะครับ พอดีคุณแม่ยืมเงินกองทุนหมู่บ้านมา 40000 บาทแล้วพอครบปี ส่งคืน40000 บาทพร้อมดอกเบี้ยตรงทุกครั้ง แต่ครั้งนี้เราต้องการยืมเท่าเดิม 40000 บาท คณะกรรมการบอกไม้ได้ได้แค่ 30000 บาท งงเลยไหมครับถ้าจะลดทำไมไม่แจ้งตั้งแต่ชำระปีที่แล้วถึงจะถูกต้องจริงไหมครับ แต่มาแจ้งตอนนี้เพื่ออะไรทำตามใจตัวเองหรอ แบบนี้ผิดไหมครับขอถามผู้รู้ด้วย ถ้าแจ้งตั้งแต่ปีที่แล้วเราก้อจะได้เตรียมเงินถูกนี่มันคือเงินกองทุนที่ช่วยให้ประชาชนทำมาหากินหรือเงินของประธานคณะกรรมกันแน่ครับ

  ตอบลบ
 67. ไม่ระบุชื่อ9 พฤษภาคม 2559 22:42

  ร้องเรียนที่ไหนครับกองทุนหมู่บ้านติดดอกเบี้ยร้อยละ 3 บาทต่อปี และมีนายทุนปล่อยกู้ในกองทุนร้อยละ 4 บาทต่อปี

  ตอบลบ
 68. ร้องเรียน กองทุนหมู่บ้าน ตะแบก หมู่ 3 ต.จันดุม อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ ชาวบ้านเดือดรเอน กูเงินนายทุน มาจ่าย แต่กลับ กูคืนไม่ได้ รู้เห็นกับนายทุน แกล้งชาวบ้าน บอกเงินหมด ไม่มี
  ฟังชาวบ้าน เล่าให้ฟัง สุดแค้นใจ แต่ทำไรไม่ได้ เขาเลยขอให้เราช่วยอญุ่ที่นั่น เคลื่อนไหว มากไม่ได้ พัฒนาอ. จะไว้ใจได้เพียงใด ทุกวันนี้ รู้ๆ เต็มอก ว่า สมาชิค กองทุน หมู่บ้าน ยักยอกกันทั้งนั้น แต่ชาวบ้านตาดำๆ ไม่มีความสามารถพอ ที่จะท้วงติง ขอตรวจสอบ ยังไงช่วยเขาหน่อยเถอะ เงิน แค่หลักหมื่น กับคนจนๆ

  ตอบลบ
 69. อยากให้มีเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบกองทุนหมู่บ้านปากคลอง หมู่ 5 ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด เนื่องจากเท่าที่มีการก่อตั้งกองทุนหมู่บ้านมา กรรมการกองทุนหมู่บ้านไม่เคยมีการแจ้งบัญชีรายจ่ายของกองทุนให้สมาชิกทราบ ซึ่งตามระเบียบต้องแจ้งให้ทราบทุกเดือน มีแต่ชี้แจงงบดุล งบกำไรขาดทุน และไม่มีการนำเงินมาใช้ตามเงื่อนไข และวัตถุประสงค์ที่กำหนด ไม่มีการกำหนดคุณสมบัติของสมาชิกในการกู้ยืม และจัดทำระเบียบข้อบังคับของกองทุนให้เป็นมาตรฐาน

  ตอบลบ
 70. ทำเรื่องกู้เงินไปตั้งแต่วันที่20เม.ย.2559แล้วยังไม่ได้

  ตอบลบ
 71. มันครบเดือนแล้วก็ยังไม่ได้ต้องทำไงคะ

  ตอบลบ
 72. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 73. ทำเรื่องกู้เงินไปตั้งแต่วันที่20เม.ย.2559แล้วยังไม่ได้ต้องทำไงคะ ปกติไม่เคยเกิน10วัน ถามไปที่ประธานก็บอกว่ายังไม่ว่าง

  ตอบลบ
 74. ทำเรื่องกู้เงินไปตั้งแต่วันที่20เม.ย.2559แล้วยังไม่ได้ต้องทำไงคะ ปกติไม่เคยเกิน10วัน ถามไปที่ประธานก็บอกว่ายังไม่ว่าง

  ตอบลบ
 75. ทำเรื่องกู้เงินไปตั้งแต่วันที่20เม.ย.2559แล้วยังไม่ได้ต้องทำไงคะ ปกติไม่เคยเกิน10วัน ถามไปที่ประธานก็บอกว่ายังไม่ว่าง

  ตอบลบ
 76. รบกวนมาตรวจสอบ ธนาคารหมู่บ้านหินแปล ต.ชากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
  เพราะดิฉันฝากเงินธนาคารหมู่บ้าน มา7 ปี ไม่เคยกู้ แต่พอขอถอดเงิน กลับไม่ให้ถอดค่ะ
  ฉันยื่นเรื่องถอดเงินตนเอง มา 3 ปีแล้ว และปีนี้ 2559 ฉันจะเอาเงินไปจ่ายค่า กยศ กรอ
  ดิฉันมีเงินในธนาคารหมู่บ้านแต่กลับ เบิกไม่ได้ ดิฉันเดือนร้อน
  ถ้าต้องให้ไปหาหยิบยืมคนอื่นก็มีดอก ทำไมฉันต้องไปกู้คนอื่น ฉันมีเงิน
  ช่วยด้วยนะค่ะ จะดำเนินการทางคดียังง้ย

  ตอบลบ
 77. ไม่ระบุชื่อ17 มิถุนายน 2559 18:58

  ประธานกองทุนนำเงินไปได้สามปีแล้วดำเนินการไม่ได้สักทีทำงัยดีครับประธานที่ว่าไม่อยู่บ้านแต่ไปอยู่ที่อื่นครับตามตัวยากมากครับไม่รู้ทำงัยครับ

  ตอบลบ
 78. ที่หมู่บ้านตุงลุงเหนือ ต.ตะบ่าย อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี34250 ขณะนี้มีปัญหาโครงการ500,000บาท ประธาน รองประธานอละเหรัญญิก เบิกเงินออกมาซื้อรถไถโดยไม่ถามหรือปรึกษาประชาชนในท้องถิ่น มีเงินอุดหนุนส่งเริมการขายรถไถ20,000บาทโดยที่ประธานไม่ได้แจ้งชาวบ้านและแบ่งสันปันส่วนเฉพาะพวกพ้อง อยากให้ทางการเข้ามาตรวจสอง มีอีกหลายงบประมาณที่ปรัชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรม ขอบคุณน่ะค่ะ รบกวนช่วยชาวบ้านตาดำๆด้วยน่ะค่ะ

  ตอบลบ
 79. ที่ หมู่4 ตำบลโพธิสาวหาญ อำเภอวังน้อย จังหวัดอยุธยา ชาวบ้านร.้องขอถังขยะ เเละน้ำประปาเพื่อดื่ม เเต่พวกกรรมการทั้งหลายเเจ้งว่า งบไม่พอ ทางรัฐจ่ายไม่ครบ จึงเอาเครื่องออกกำลังกายมาตั้งเเทน ตั้งเอาไว้ที่บ้านของผู้ใหญ่บ้าน ตอนนี้หญ้าท่วมสูงมิดหัวเเล้ว ยังไม่เห็นมใครมาออกกำลังกายซักคน

  ตอบลบ
 80. เราจะไปยืมเงินกองทุนหมู่บ้ายมาสร้างอาชีพในหมู่บ้านต้องเอาใบรถไปวางแบบนี้ถูกต้องแล้วหรือค่ะ

  ตอบลบ
 81. เราจะไปยืมเงินกองทุนหมู่บ้ายมาสร้างอาชีพในหมู่บ้านต้องเอาใบรถไปวางแบบนี้ถูกต้องแล้วหรือค่ะ

  ตอบลบ
 82. สวัสดี
  ฉัน Korejs Fillip ผู้จัดการฝ่ายการตลาดการค้าโลก Int
  เราให้บริการสินเชื่อทางการเงินสำหรับทุกคนทั่วโลกที่อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำมากของ 2%

  E-mail: cashfirmarena@gmail.com
  ขอขอบคุณและขอแสดงความนับถือ,
  Korejs Fillip

  +60183723787
  ผู้จัดการฝ่ายการตลาดธุรกิจ

  ตอบลบ
 83. ถามหน่อยค่ะใครพอตอบได้...กองทุนหมุ่บ้าน1ล้านบาทปล่อยกู้ไม่หมดประธานกันไว้200000ได้หรือค่ะ...

  ตอบลบ
 84. ถามหน่อยค่ะใครพอตอบได้...กองทุนหมุ่บ้าน1ล้านบาทปล่อยกู้ไม่หมดประธานกันไว้200000ได้หรือค่ะ...

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ลำพังประธานคนเดียวไม่น่าจะทำได้ครับ เพราะเป็นการบริหารในรูปคณะกรรมการ เว้นแต่กรรมการกลัวประธานจนหงอครับ ต้องถามเหตุผลในการกันเงินจากประธานครับ

   ลบ
 85. ไม่ระบุชื่อ14 ตุลาคม 2559 22:24

  อยากให้มีการตรวจสอบกองทุนหมู่บ้าน บ้านวังพระยาจันทร์ ม.๒ ตำบลวังจันทร์ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ไม่มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการมานานหลายปีแล้ว และไม่มีการประชุมชี้แจงบัญชีใดๆเลย

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ในระเบียบข้อบังคับ กรรมการกองทุนจะมีวาระคราวละ 2 ปี แล้วจะมีการเลือกกันใหม่โดยการประชุมใหญ่ การไม่เลือกใหม่มีเหตุได้หลายประการ เช่น กรรมการอยากออกเพราะเบื่อ แต่ไม่มีใครอยากเข้ามาเป็นเลยไม่มีการเรียกประชุม หรือกรรมการชุดเดิมไม่สามารถปิดงบดุลได้ เนื่องจากมีการยักยอกเงินก็ได้ครับ

   ส่วนใหญ่จะเป็นตามกรณีหลังครับ

   ลบ
 86. ไม่ระบุชื่อ24 พฤศจิกายน 2559 14:31

  กองทุนหมู่บ้านฯ บ.ดงเย็น ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี มีการยักยอกเงินกองทุน ไม่มีการประชุมสมาชิกหรือกรรมการ ปัจจุบันมีกรรมการบางท่านได้ไปแจ้งความเพื่อดำเนินคดี ในการยักยอกทรัพย์และปลอมแปลงลายมือชื่อกรรมการเพื่อเบิกเงินนำไปใช้ส่วนตัว

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. สนับสนุนการเข้าแจ้งความร้องทุกข์ฯ ครับ เงินกองทุนหมู่บ้าน ส่วนหนึ่งเป็นของรัฐที่ให้ประชาชนในหมู่บ้านกู้ไปใช้ อีกส่วนหนึ่งคือเงินออกของเราเอง ใครโกงเงิน ต้องดำเนินคดี ถูกต้องครับ

   ลบ
 87. ไม่ระบุชื่อ5 ธันวาคม 2559 21:09

  กองทุนหมู่บ้านร้อยละ5 ต่อเดือนผิดกฏหมายหรือเปล่าจะร้องเรียนที่ไหน

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. กองทุนหมู่บ้านเป็นเงินที่รัฐฯ ให้เงินมาเพื่อให้สมาชิกกองทุนกู้ยิมโดยมีดอกเบี้ยอัตราต่ำปกติจะไม่เกินร้อยละ 12 ต่อปี แต่การที่กองทุนนำเงินไปปล่อยกู้ถึงร้อยละ 5 ต่อเดือนหรือร้อยละ 60 ต่อปี จึงเป็นการผิดกฎหมายแน่นอน สามารถไปแจ้งต่อพัฒนาการอำเภอได้ เพราะพัฒนาการอำเภอมีหน้าที่ดูแลกองทุนหมู่บ้านต่างๆ ในอำเภอนั้นๆ ครับ หากพัฒนาการอำเภอเอื่อยเฉื่อย ก็ขึ้นไปร้องต่อนายอำเภอเลยครับ

   ลบ
 88. ไม่ระบุชื่อ9 ธันวาคม 2559 01:10

  เป็นกรรมการตรวจสอบกองทุนหมู่บ้าน แล้วถูกฟ้องว่าหมิ่นประมาทผู้ถูกกล่าวหา พอมีแนวทางต่อสู้คีไหมครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ต้องดูรายละเอียดของข้อกล่าวหา ว่าเราหมิ่นฯ ตรงส่วนข้อความใด
   เพียงการตรวจสอบแล้วพบสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ไม่น่าจะเป็นหมินฯ หรอกครับ
   คนกล่าวหาอาจต้องระวังการถูกแจ้งความกลับ ฟ้องกลับได้เช่นกันครับ

   ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมถึงข้อกล่าวหาด้วยครับ ผมจะตอบได้ชัดเจนขึ้นครับ

   ขอบคุณครับ

   ลบ
 89. ไม่ระบุชื่อ12 ธันวาคม 2559 20:15

  ช่วยมาตรวจสอบ กองทุนหมู่บ้าน โนนสวาง ต.ย้านโนนสวาง อ. กุดข้าวปุ้น อุบล 34270

  มันเน่า เกินกว่าจะบรรยาย ต้องมาตรวจเอง

  ตอบลบ
 90. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 91. ไม่ระบุชื่อ25 กุมภาพันธ์ 2560 21:44

  อยากให้มาตรวจสอบกทบ. ม.5 อ.รัษฎาจ.ตรัง กรรมการให้ลูกบ้านกู้วงเงินไม่เท่าเทียบกัน คนรวยกัลกรรมการได้เยอะ คนจนได้กู้แค่วงเงิน 5000 จะเอาไปทำอะไรได้ พวกกรรมการ กู้คนละ50000. แถมยังกู้ใส่แอบมากับชาวบ้านโดยไม่ได้บอกสักคำ มาบอกเอาตอนที่ให้ไปถอนเงินมาให้ด้วย พฤติกรรมปนะธาน กทบ
  .ขอร้องมาตรวจสอบเถอะ...คนจนจะแย่

  ตอบลบ
 92. สวัสดี !

  คุณต้องการบริการสินเชื่อที่ถูกต้องและรวดเร็วหรือไม่?
  ขณะนี้เราให้เงินกู้ยืม 3% ในทุกประเภทสินเชื่อธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อเพื่อการเกษตรหรือการระดมทุนของโครงการ? เราให้เงินกู้ยืมแก่ บริษัท และบุคคลทั่วโลกรวมหนี้แม้ว่าคุณจะมีคะแนนเครดิตต่ำและหายากที่จะได้รับเงินกู้ยืมจากธนาคารในประเทศหรือสถาบันการเงินใด ๆ ของคุณ และขณะนี้มีเวลาที่ยากลำบากในการติดต่อกับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น ๆ ของคุณหรือไม่? คุณต้องการเงินกู้เร่งด่วนถ้าใช่ส่งอีเมลถึงเราผ่านทาง
  (ryanloaninvestment001@outlook.com) เราให้สินเชื่อทุกประเภท

  Apply Now และรับเงินสดด่วน!

  * ยืมระหว่าง 50,000 ถึง 50,000,000
  * เลือกระหว่าง 1 ถึง 30 ปีในการชำระคืน
  * ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเงินกู้ที่ยืดหยุ่น

  แผนการทั้งหมดเหล่านี้และอื่น ๆ ติดต่อเราตอนนี้

  ติดต่อเราผ่านทางอีเมล์: สำหรับ บริษัท เงินกู้ที่ให้ความช่วยเหลือฉันนี่คือรายละเอียดการติดต่อของพวกเขา (ryanloaninvestment001@outlook.com)


  ความนับถือ
  การจัดการ
  โทรหรือ sms us number: +27 (0603170517)
  หมายเลขโทรสาร 086 556 1422
  ติดต่อสินเชื่อของคุณได้ทันที!

  ตอบลบ
 93. ไม่ระบุชื่อ2 เมษายน 2560 03:54

  ผมมีเรื่องอยากปรึกครับผมเป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้านแห่งหนึ่งน.ตอนนี้ี้ผมเป็นหนี้กองทุนอยู่45000บาทดอกเบี้ยที่กรรมการคิดร้อยละสิบต่อปีเมื่อปี59ผมจ่ายคืนกองทุนไป4500บาทและอีก4500บาทเป็นดอกเงินกู้นอกระบบซึ่งทางกรรมการเป็นผู้จัดหามาให้้แล้วพอมีปัญหาลูกสมาชิกบางรายไม่มีเงินจ่ายดอกเงินกู้นอกระบบกรรการก็เลยไปปรึกษาทางธนาคารธนาคารก็เลยยกเว้นไม่เรียกเก็บเงินต้นโดยทำเรื่ื่องเป็นปัญหาภัยแล้งแล้วเงินส่วนดอกเบี้ยที่ผมจ่ายนอกระบบแทนที่จะใด้คืนกลับไม่ใด้สรุปผมจ่ายให้กรรมการกองทุนไป9000บาทพอมาปีนี้ทางธนาคารจะเรียกเก็บเงินกองทุนคืนโดยให้ลูกสมาชิกทำเรื่องกูเงินผู้มีรายได้น้อยโครงการของรัฐบาลโดยให้ผ่อนจ่ายภายใน5ปีผมก็ทำเรื่องกู้พร้อมกับลูกสมาชิกท่านอื่นๆพออีกไม่นานธนาคารก็แจ้งกับกรรมการกองทุนให้ลูกสมาชิกนำสมุดเงินฝากไปที่ธนาคารเพื่อไปรับเงินกู้ตัวนี้เพื่อเอาไปจ่ายให้กับกรรมการกองทุนผมเข้าใจอย่างนั้นแต่พอผมนำสมุดเ้ขาไปยื่นกับเจ้าหน้าที่เขาบอกเงินกู้ไม่ผ่านเพราะปี59กรรมการคนที่ผมเอาดอกเบี้ยไปจ่ายไม่นำเงินมาส่งคืนธนาคารให้ผมไปคุยกรรมการคนนั้นเองก็งงเลยชิครับไม่ใช่ผมคนเดียวนะครับที่เอาไปจ่ายกับกรรมการคนนั้นมีอยู่หลายคนด้วยผมถามหน่อยครับตอนที่กรรมการท่านไม่นำเงินเข้าธนาคารทำไมทางธนาคารไม่แจ้งให้กรรมการท่านอื่นๆไปคุยกับกรรมการคนนั้นแล้วตอนทางธนาคารออกมาทำเรื่องเงินกู้ทำไม่แจ้งให้พวกผมทราบว่ากู้ไม่ได้เพราะติดปัญหาเรื่องนี้จะได้คุยกันตอนนั้นเลยมาบอกเอาตอนนี้ว่าติดปัญหาให้พวกผมไปคุยกับกรรมการคนนั้นเองแล้วเขาเอาไปใช้หมดแล้วจะคุยยังไงทำไมธนาคารไม่ปล่อยกู้ตัวนี้มาก่อนแล้วดอกเบี้ยปี59ธนาคารก็จัดการกับคณะกรรมการเองอย่างก็เหมือนปล่อยลอยแพพวกผมแล้วจะเอาเงินที่ไหนมาใช้กองทุนละทีนี้และธนาคารก็ไม่ปล่อยให้กู้กองทุนอีกเพราะเขารู้กรรมการชุดนี้มีปัญหาเรื่องที่มาที่ไปของเงินนี่แหละครับช่่วยแนะทางออกด้วยครับด้ยวความเคารพ

  ตอบลบ
 94. กองทุนหมู่บ้าน เป็นนิติบุคคล เข้าใจว่า มีอิสระ บริหารจัดการได้เอง ขณะนี้มีข้อขัดแย้งเกิดขึ้น หลังจาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ( สพอ ) เข้ามา โดยสั่งประธานกรรมการกองทุน เซ็น จดหมาย เชิญ สพอ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ เพื่อ สพอ เข้ามาในนาม คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอำเภอ มีคำแนะนำ อย่างไรบ้างครับ สมาชิกกู้เงินไม่ได้

  ตอบลบ
 95. ไม่ระบุชื่อ27 เมษายน 2560 18:15

  คัยรู้จักหน่วยงานทีตรวจสอบกองทุนหมู่บ้านให้มาตรวจสอบขณะกรรมการกองทุนมีการเอาเงินไปใช้แล้วไม่มีเงินจ่ายสมาชิกคับ บ้านนาโพธิ์หมู่12ตำบลช่างปี่ อำเภอ ศีขรภูมิ จังหวัด สุริทร์

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ระบุชื่อ27 เมษายน 2560 19:14

   ติดต่อไปที่ สทบ.สาขา ที่ดูแลจังหวัดของคุณครับ

   ลบ
 96. สวัสดี,
  ธนาคารเปลี่ยนคุณลงเพื่อให้บรรลุเงินกู้,
  ไม่ต้องเป็นกังวลเพราะ บริษัท ของฉันอยู่ที่นี่เพื่อช่วยคุณ
  เรามีตั้งแต่ 5,000.00 TL ถึง 20 ล้าน TL
  สมัครสินเชื่อวันนี้
  ลิงก์อีเมลติดต่อ: <kesteronlineservice@gmail.com}

  ความนับถือ.
  บริษัท
  Sir stuart

  ตอบลบ
 97. สวัสดี,
  ธนาคารเปลี่ยนคุณลงเพื่อให้บรรลุเงินกู้,
  ไม่ต้องเป็นกังวลเพราะ บริษัท ของฉันอยู่ที่นี่เพื่อช่วยคุณ
  เรามีตั้งแต่ 5,000.00 TL ถึง 20 ล้าน TL
  สมัครสินเชื่อวันนี้
  ลิงก์อีเมลติดต่อ: <kesteronlineservice@gmail.com}

  ความนับถือ.
  บริษัท
  Sir stuart

  ตอบลบ
 98. * คุณต้องการเงินกู้ด่วน?
  * การชำระคืนเริ่มต้นภายใน 8 เดือนหลังจากที่คุณได้เรียกเก็บเงินจากบัญชีธนาคารแล้ว
  * อัตราดอกเบี้ยต่ำ 2%
  * ชำระคืนเงินกู้ระยะยาว (1-30 ปี)
  * เงื่อนไขการกู้ยืมเงินที่ยืดหยุ่นและการชำระเงินรายเดือน
  * ใช้เวลานานแค่ไหนในการทำเงินทุน? หลังจากยื่นคำขอกู้เงินแล้ว
  คุณสามารถคาดหวังคำตอบเบื้องต้นได้ภายใน 24 ชั่วโมงและ ***
  *** เงินทุนภายใน 72-96 ชั่วโมงหลังจากได้รับข้อมูลที่เราต้องการ
  จากคุณ
   
  ติดต่อเราตอนนี้
  อีเมล: trustloanfirm12@gmail.com

   
  BEST REGARD,
  นายแอนโทนีเดวิด
  บริษัท สินเชื่อที่น่าเชื่อถือ
  อีเมล์ trustloanfirm12@gmail.com

  ตอบลบ
 99. ไม่ระบุชื่อ26 พฤษภาคม 2560 16:45

  ดิฉันมีเงินฝากสัจจะและเงินหุ้นอยู่พอดีกับที่เป็นหนี้เลยอยากถามว่าดิฉันจะเอาเงินที่ฝากไว้มาชำระหนี้โดยการหักลบกันไปได้มัยค่ะ
  ดิฉันได้ไปแจ้งคณะกรรมการหมู่บ้านแล้วเค้าบอกว่าไม่ได้ต้องไปหาเงินที่เป็นหนี้มาจ่ายก่อนแล้วจะถอนให้ที่หลัง แต่ดิฉันได้ทราบมาว่าเงินสัจจะกับเงินหุ้นที่เก็บกันไปไม่มีเลย
  แล้วจะให้จ่ายไปอีกก็ไม่รู้จะได้คืนมัย ดิฉ้นควนทำไงดีค่ะช่วยแนะนำด้วยค่ะขอบพระคุณมากค่ะ

  ตอบลบ
 100. สวัสดี !

  คุณต้องการบริการสินเชื่อที่ถูกต้องและรวดเร็วหรือไม่?
  ขณะนี้เราให้เงินกู้ยืม 3% ในทุกประเภทสินเชื่อธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อเพื่อการเกษตรหรือการระดมทุนของโครงการ? เราให้เงินกู้ยืมแก่ บริษัท และบุคคลทั่วโลกรวมหนี้แม้ว่าคุณจะมีคะแนนเครดิตต่ำและหายากที่จะได้รับเงินกู้ยืมจากธนาคารในประเทศหรือสถาบันการเงินใด ๆ ของคุณ และขณะนี้มีเวลาที่ยากลำบากในการติดต่อกับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น ๆ หรือไม่? คุณต้องการเงินกู้เร่งด่วนถ้าใช่ส่งอีเมล์หาเราผ่านทาง (ryanloaninvestment@outlook.com) เราให้สินเชื่อทุกประเภท

  Apply Now และรับเงินสดด่วน!

  * ยืมระหว่าง 50000 ถึง 50,000,000 บาท
  * เลือกระหว่าง 1 ถึง 30 ปีในการชำระคืน
  * ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเงินกู้ที่ยืดหยุ่น

  แผนการทั้งหมดเหล่านี้และอื่น ๆ ติดต่อเราตอนนี้

  ติดต่อเราผ่านทางอีเมล์: สำหรับ บริษัท เงินกู้ที่ให้ความช่วยเหลือฉันนี่คือรายละเอียดการติดต่อของพวกเขา (ryanloaninvestment@outlook.com)


  ความนับถือ
  การจัดการ
  หมายเลขโทรศัพท์: +27 (0603170517)
  ติดต่อสินเชื่อของคุณได้ทันที!

  ตอบลบ
 101. ไม่ระบุชื่อ8 มิถุนายน 2560 20:16

  สวัสดีฉันเป็น Cornells Hendricks ฉันเป็นผู้ให้กู้เอกชนให้กู้ยืมแก่บุคคลที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล คุณถูกปฏิเสธโดยธนาคารจำนวนมากหรือไม่? คุณต้องการเงินทุนเพื่อสร้างธุรกิจของคุณหรือไม่? คุณต้องการเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจของคุณหรือไม่? หรือคุณต้องการสินเชื่อส่วนบุคคล? สินเชื่อของฉันมีตั้งแต่สินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อธุรกิจ อัตราดอกเบี้ยของเรามีราคาไม่แพงมากและกระบวนการเงินกู้ของเราเป็นไปอย่างรวดเร็วและผู้ที่สนใจควรติดต่อเราทางอีเมล: wfs.info.s@gmail.com

  ติดต่อเราและให้ข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นต่อการดำเนินการเช่น:

  ชื่อผู้สมัคร: ____________________
  ขอวงเงินกู้ยืม: __________________
  ระยะเวลาเงินกู้: _________________
  ประเทศ: __________________________
  อายุ: ________________________
  โทรศัพท์มือถือ: ___________________________________

  อีเมล: wfs.info.s@gmail.com
  Cornells Hendricks

  ตอบลบ
 102. ไม่ระบุชื่อ12 มิถุนายน 2560 16:46

  กรรมการกองทุนไม่ยอมลาออกทำไมอยู่ได้เป็นสิบปีที่อ.ฝาง

  ตอบลบ
 103. ความสนใจ

  คุณมีปัญหาทางการเงินหรือไม่? คุณจำเป็นต้องมีสินเชื่อเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาทางการเงินของคุณหรือไม่? แล้วไม่ต้องกังวลเรื่องใดอีกและยื่นขอสินเชื่อค้ำประกัน 100% จากเราในวันนี้เนื่องจากเรามีสินเชื่อทุกประเภทที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ

  ติดต่อเราผ่านทางอีเมล์: (gerred.breinloanlenderr@gmail.com) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

  กลับไปที่รายละเอียดด้านล่าง

  ชื่อของคุณ:
  เพศ:
  ประเทศ:
  หมายเลขโทรศัพท์:
  จำนวนเงินกู้ที่ต้องการ:
  ระยะเวลาเงินกู้:
  วัตถุประสงค์ของสินเชื่อ:
  อาชีพ:
  รายได้ต่อเดือน:

  คำตอบทั้งหมดจะถูกส่งไปที่: gerred.breinloanlenderr@gmail.com

  ตอบลบ
 104. ความคิดเห็นนี้ถูกลบโดยผู้ดูแลระบบของบล็อก

  ตอบลบ
 105. คุณต้องการสินเชื่อเร่งด่วนทางการเงินหรือไม่?
  * โอนเงินจากบัญชีธนาคารของคุณได้รวดเร็วและรวดเร็ว
  * การชำระคืนเริ่มต้น 8 เดือนหลังจากที่คุณได้รับเงิน
  บัญชีธนาคาร
  * อัตราดอกเบี้ยต่ำ 2%
  * ชำระคืนเงินกู้ระยะยาว (1-30 ปี)
  * เงื่อนไขการกู้ยืมเงินแบบยืดหยุ่นและการชำระเงินรายเดือน
  * * * * ใช้เงินนานแค่ไหน? หลังจากยื่นใบสมัครสินเชื่อแล้ว
  คุณสามารถคาดหวังคำตอบเบื้องต้นได้ภายใน 24 ชั่วโมง
  เงินทุนใน 72-96 ชั่วโมงหลังจากได้รับข้อมูลที่พวกเขาต้องการ
  จากคุณ.

  ติดต่อ บริษัท ที่ถูกต้องตามกฎหมายและได้รับอนุญาตนี้
  ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ทุกคน
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและแบบฟอร์มขอสินเชื่อ

  อีเมล: cashfirmarena@gmail.com


  ด้วยความเคารพ
  เซอร์โจเอลวิลเลียมส์
  บริษัท เงินทุนหมุนเวียน
  ผู้บริหารสูงสุด
  โทรศัพท์: +601111850392
  อีเมล: cashfirmarena@gmail.com
  Webisite: cashfirmarena.wordpress.com

  ตอบลบ
 106. คุณต้องการสินเชื่อเร่งด่วนทางการเงินหรือไม่?
  * โอนเงินจากบัญชีธนาคารของคุณได้รวดเร็วและรวดเร็ว
  * การชำระคืนเริ่มต้น 8 เดือนหลังจากที่คุณได้รับเงิน
  บัญชีธนาคาร
  * อัตราดอกเบี้ยต่ำ 2%
  * ชำระคืนเงินกู้ระยะยาว (1-30 ปี)
  * เงื่อนไขการกู้ยืมเงินแบบยืดหยุ่นและการชำระเงินรายเดือน
  * * * * ใช้เงินนานแค่ไหน? หลังจากยื่นใบสมัครสินเชื่อแล้ว
  คุณสามารถคาดหวังคำตอบเบื้องต้นได้ภายใน 24 ชั่วโมง
  เงินทุนใน 72-96 ชั่วโมงหลังจากได้รับข้อมูลที่พวกเขาต้องการ
  จากคุณ.

  ติดต่อ บริษัท ที่ถูกต้องตามกฎหมายและได้รับอนุญาตนี้
  ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ทุกคน
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและแบบฟอร์มขอสินเชื่อ

  อีเมล: cashfirmarena@gmail.com


  ด้วยความเคารพ
  เซอร์โจเอลวิลเลียมส์
  บริษัท เงินทุนหมุนเวียน
  ผู้บริหารสูงสุด
  โทรศัพท์: +601111850392
  อีเมล: cashfirmarena@gmail.com
  Webisite: cashfirmarena.wordpress.com

  ตอบลบ
 107. คุณต้องการสินเชื่อเร่งด่วนทางการเงินหรือไม่?
  * โอนเงินจากบัญชีธนาคารของคุณได้รวดเร็วและรวดเร็ว
  * การชำระคืนเริ่มต้น 8 เดือนหลังจากที่คุณได้รับเงิน
  บัญชีธนาคาร
  * อัตราดอกเบี้ยต่ำ 2%
  * ชำระคืนเงินกู้ระยะยาว (1-30 ปี)
  * เงื่อนไขการกู้ยืมเงินแบบยืดหยุ่นและการชำระเงินรายเดือน
  * * * * ใช้เงินนานแค่ไหน? หลังจากยื่นใบสมัครสินเชื่อแล้ว
  คุณสามารถคาดหวังคำตอบเบื้องต้นได้ภายใน 24 ชั่วโมง
  เงินทุนใน 72-96 ชั่วโมงหลังจากได้รับข้อมูลที่พวกเขาต้องการ
  จากคุณ.

  ติดต่อ บริษัท ที่ถูกต้องตามกฎหมายและได้รับอนุญาตนี้
  ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ทุกคน
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและแบบฟอร์มขอสินเชื่อ

  อีเมล: cashfirmarena@gmail.com


  ด้วยความเคารพ
  เซอร์โจเอลวิลเลียมส์
  บริษัท เงินทุนหมุนเวียน
  ผู้บริหารสูงสุด
  โทรศัพท์: +601111850392
  อีเมล: cashfirmarena@gmail.com
  Webisite: cashfirmarena.wordpress.com

  ตอบลบ

 108. Are you in any financial mess or do you need funds to start up your own business?
  Do you need a loan to settle your debt or to pay off your bills? Do you have a low
  credit score, and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks/
  other financial institutes? Do you need a loan or funding for any reason such as,

  *Vehicle Loans
  * Real Estate Loans
  * Business Loans
  * Other Loans
  * Line of Credit
  * Master Card

  Note: We give out loan for just 3% interest rate yearly.

  Kindly be informed that your loan will be transferred to you in any country you
  reside in the world. Any client who is in need, should provide the following
  information via email:- mrsperezloanlender@gmail.com to enable us open your
  loan processing file.

  Loan Amount Needed……………………….
  Loan Amount Needed In Words………………..
  Full Names…………………… ………..
  Country………………………………..
  Zip/Postal Code…………………………
  Valid Cell Phone Number………………….
  Time to Call……………………………..
  Address………………………………….
  Purpose of Loan…………………………
  Occupation……………………………..
  Monthly Income……………………………..
  Gender: …………….…………………..
  Nationality……………………………..
  Loan Duration……………………………
  State…………………………………..
  City……………………………………..
  Age……………………………………..

  Contact Email:- mrsperezloanlender@gmail.com
  Remain Blessed,
  Ah.Razac

  ตอบลบ
 109. คุณต้องการสินเชื่อเร่งด่วนและน่าเชื่อถือหรือไม่? หากคุณไม่มั่นคงทางการเงินและต้องการยกระดับด้านการเงินของคุณให้ติดต่อเราในวันนี้เพื่อขอสินเชื่อฟรีที่มีประสิทธิภาพและปราศจากความเครียดเนื่องจากเราให้การสนับสนุนทางการเงินแก่บุคคลที่มีใจถ่วงอย่างรุนแรงที่มีอัตราที่ไม่สามารถเอาชนะได้ถึง 2% และ บริษัท รับประกันการโอนเงินที่ปลอดภัย หากต้องการเงินทุนเพียงส่งอีเมลผ่าน: patriiciaberthaloancompany1@gmail.com หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเราผ่านทาง http://berthaloancompany.com และคุณยินดีที่จะทำ

  ป้อนข้อมูลการขอสินเชื่อของคุณด้านล่าง:
  BORROWER'S DATAS
   1) ชื่อเต็ม: ......................................................
   2) ประเทศ: .........................................................
   3) ที่อยู่ประเทศ: .........................................................
   4) รัฐ: ............................................................
   5) เพศ: ...............................................................
   6) สถานภาพการสมรส: .............................................
   7) อาชีพ: ...................................................
   8) หมายเลขโทรศัพท์ / โทรศัพท์: ................................................
   9) ตำแหน่งในสถานที่ทำงาน: ...................................................
   10) รายได้ต่อเดือน: .............................................
   11) วงเงินกู้ที่ต้องการ: .................................
   12) ระยะเวลาเงินกู้ / ระยะเวลา: ................................................
   13) วัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืม: ..........................................
   14) ศาสนา: ......................................................
   15) เคยสมัครก่อนหน้านี้หรือไม่ ...................................................
   16) สกุลเงินที่ต้องการ: ...................................................

   ขอแสดงความนับถือ
  คุณ Patricia Bertha

  ตอบลบ
 110. แจ้งเรื่องกูเงินล้านไม่ได้แถมยังถูกกรรมการบังคับให้ใช้เงินล้านคืนแถมยังบอกว่าถ้าไม่ส่งคนในหมู่บ้านจะไม่ได้กูอีกแถวพานบ้านหมุ้นโปรดตรวจสอบคนจนเดือดร้อนยิ้งไปกูที่อื่นมาปิดเงินล้านอีกเสียหมด

  ตอบลบ
 111. แจ้งเรื่องกูเงินล้านไม่ได้แถมยังถูกกรรมการบังคับให้ใช้เงินล้านคืนแถมยังบอกว่าถ้าไม่ส่งคนในหมู่บ้านจะไม่ได้กูอีกแถวพานบ้านหมุ้นโปรดตรวจสอบคนจนเดือดร้อนยิ้งไปกูที่อื่นมาปิดเงินล้านอีกเสียหมด

  ตอบลบ
 112. * เสนออัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 3%
  * การประกันภัยสำหรับผู้ประกอบการไร้เงินสด
  * รับประกันคุณภาพ

  Credit Loan Home Credit มีสินเชื่อที่มีหลักประกันและสินเชื่อที่ไม่เป็นหลักประกันแก่บุคคลหรือ บริษัท หรือสมาคมสหกรณ์เพื่อประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรมและเพื่อประโยชน์ส่วนตน

  ที่อยู่ติดต่อ:
  Direct Mail
  creditfinancierhome@gmail.com

  ตอบลบ
 113. ขอทราบว่าประธานเครือข่าย สามารถแทรกแซง กิจการของกองทุนหมู่บ้านอื่นได้ไหม

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ประธานเครือข่ายเข้าแทรกแซงกิจการของกองทุนหมู่บ้านอย่างไร ด้วยวิธีใดครับ
   ประธานเครือข่าย มีหน้าที่กำกับ ดูแล การบริหารของกองทุนฯ ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
   จึงต้องทราบพฤติการณ์ที่ว่าเข้าแทรกแซงด้วยครับ

   ลบ
 114. คุณต้องการสินเชื่อธุรกิจและธุรกิจหรือไม่? ถ้าใช่นี่เป็นข้อเสนอจากผู้ลงทะเบียนที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลและผู้ให้กู้เอกชนที่ได้รับอนุญาตให้นำเสนอเงินกู้ที่อัตราดอกเบี้ย 2% และเราให้วงเงินกู้ยืมในช่วง 5,000 ถึง 100,000,000.00 ดอลล่าร์ หากคุณต้องการกู้เงินติดต่อเราวันนี้ทางอีเมล: selitoloanfirm@gmail.com หรือ michaelselitoloanfirm@hotmail.com และรับเงินกู้เพื่อเริ่มต้นธุรกิจและความต้องการอื่น ๆ

  ตอบลบ
 115. ไม่ระบุชื่อ17 สิงหาคม 2560 12:27

  การใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบของกำนันผู้ใหญ่บ้าน1.การใช้สนามกีฬาหมู่บ้านเพื่อพักกองดิกองหรายใว้เพื่อจำหน่ายในธุรกิจส่สวนตัว2.การซื้ิที่ดินใกล้ป่าสงวนแต่ได้บุกรุกป่าสงวนเป็นวงกว้าง3.ขอดินที่ช้ในการขุดอ่างเก็บน้ำตามโครงการหมู่บ้านจากผู้รับเหมา20ลำแต่ได้ขนอออกไปเพื่อจำหน่ายเองประมาณ200ลำรถหกล้อบังคับให้กรรมการหมู่บ้านใช้เงินโครงการต่างๆของหมู่บ้านซื้อรถไถ(โดยมีเจตนาแอบแฝง)อีกหลายโครงการที่ไม่โปร่งใส หากชาวบ้านพูดไข้โป้งถามหาแน่เพราะตอนนี้แกมีอำนาจการเงินพอสมควรจากเมื่อก่อนฐานะพื้นๆตอนนี้รวยมากบ้านหรือวังก็ไม่ทราบกรุณาตรวจสอบหน่อยที่หมู่6ต.บ้านโฮ่งอ.บ้านโฮ่งจ.ลำพูน

  ตอบลบ
 116. ช่วยตรวจสอบกองทุนหมู่บ้าน
  บ้านหว่าน หมู่4
  ต.ทุ่งศรีเมือง อ.สุวรรณภูมิ จ. ร้อยเอ็ด
  มีการจัดตั้งคณะกรรมการกองทุนใหม่แทนคนเก่าที่ขอลาออกโดยไม่มีการประชุม และแต่งตั้งญาติพี่น้องของตัวเอง

  ตอบลบ
 117. คุณจำเป็นต้องมีสินเชื่อทางการเงินอย่างเร่งด่วน?
  * การโอนอย่างรวดเร็วและทันทีไปยังบัญชีธนาคารของคุณ
  * ชําระคืนเริ่มแปดเดือนหลังจากที่คุณได้รับเงิน
  บัญชีธนาคาร
  * อัตราดอกเบี้ยต่ำ 2%
  * การชำระหนี้ระยะยาว (1-30 ปี) ความยาว
  * เงื่อนไขเงินกู้ที่มีความยืดหยุ่นและการชำระเงินรายเดือน
  * * * * มันใช้เวลานานเท่าใดเพื่อเป็นเงินทุน? หลังจากส่งสมัครขอสินเชื่อ
  คุณสามารถคาดหวังคำตอบเบื้องต้นน้อยกว่า 24 ชั่วโมง
  การระดมทุนใน 72-96 ชั่วโมงหลังจากได้รับข้อมูลที่พวกเขาต้องการ
  จากคุณ.

  ติดต่อ บริษัท ที่ถูกต้องและได้รับใบอนุญาตที่ได้รับอนุญาต
  ที่จะให้ความช่วยเหลือทางการเงินให้กับทุกคน
  สำหรับข้อมูลและการประยุกต์ใช้แบบฟอร์มการกู้ยืมเงินมากขึ้น

  อีเมล์: fastloanfirm3@gmail.com


  BEST REGARD,
  Mr.Anthony Dave.
  Fast Loan Company
  Email fastloanfirm3@gmail.com

  ตอบลบ
 118. คุณจำเป็นต้องมีสินเชื่อทางการเงินอย่างเร่งด่วน?
  * การโอนอย่างรวดเร็วและทันทีไปยังบัญชีธนาคารของคุณ
  * ชําระคืนเริ่มแปดเดือนหลังจากที่คุณได้รับเงิน
  บัญชีธนาคาร
  * อัตราดอกเบี้ยต่ำ 2%
  * การชำระหนี้ระยะยาว (1-30 ปี) ความยาว
  * เงื่อนไขเงินกู้ที่มีความยืดหยุ่นและการชำระเงินรายเดือน
  * * * * มันใช้เวลานานเท่าใดเพื่อเป็นเงินทุน? หลังจากส่งสมัครขอสินเชื่อ
  คุณสามารถคาดหวังคำตอบเบื้องต้นน้อยกว่า 24 ชั่วโมง
  การระดมทุนใน 72-96 ชั่วโมงหลังจากได้รับข้อมูลที่พวกเขาต้องการ
  จากคุณ.

  ติดต่อ บริษัท ที่ถูกต้องและได้รับใบอนุญาตที่ได้รับอนุญาต
  ที่จะให้ความช่วยเหลือทางการเงินให้กับทุกคน
  สำหรับข้อมูลและการประยุกต์ใช้แบบฟอร์มการกู้ยืมเงินมากขึ้น

  อีเมล์: fastloanfirm3@gmail.com


  BEST REGARD,
  Mr.Anthony Dave.
  Fast Loan Company
  Email fastloanfirm3@gmail.com

  ตอบลบ
 119. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 120. คุณต้องการเงินกู้เร่งด่วนและน่าเชื่อถือหรือไม่? หากคุณไม่มั่นคงทางการเงินและต้องการยกระดับด้านการเงินของคุณให้ติดต่อเราในวันนี้เพื่อขอสินเชื่อฟรีที่มีประสิทธิภาพและปราศจากความเครียดเนื่องจากเราให้การสนับสนุนทางการเงินกับบุคคลที่มีใจถ่วงอย่างรุนแรงที่มีอัตราที่ไม่สามารถเอาชนะได้ถึง 2% และ บริษัท รับประกันการโอนเงินที่ปลอดภัย หากต้องการเงินทุนเพียงแค่อีเมล์: patriiciaberthaloancompany1@gmail.com หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเราผ่านทาง http://berthaloancompany.com และคุณยินดีที่จะทำ
  กรอกข้อมูลการขอสินเชื่อของคุณด้านล่าง:
  BORROWER'S DATAS
   1) ชื่อเต็ม: ......................................................
   2) ประเทศ: .........................................................
   3) ที่อยู่ประเทศ: .........................................................
   4) รัฐ: ............................................................
   5) เพศ: ...............................................................
   6) สถานภาพการสมรส: .............................................
   7) อาชีพ: ...................................................
   8) หมายเลขโทรศัพท์ / โทรศัพท์: ................................................
   9) ตำแหน่งในสถานที่ทำงาน: ...................................................
   10) รายได้รายเดือน: .............................................
   11) วงเงินกู้ที่ต้องการ: .................................
   12) ระยะเวลาเงินกู้ / ระยะเวลา: ................................................
   13) วัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืม: ..........................................
   14) ศาสนา: ......................................................
   15) เคยสมัครก่อนหน้านี้หรือไม่ ...................................................
   16) สกุลเงินที่ต้องการ: ...................................................

   ขอแสดงความนับถือ
  คุณ Patricia Bertha

  ตอบลบ
 121. สวัสดี !

  คุณต้องการบริการสินเชื่อที่ถูกต้องและรวดเร็ว?

  สมัครตอนนี้และขอรับเงินด่วน!

  * ตำแหน่งระหว่าง 5000 ถึง 50 ล้าน
  * เลือกระหว่าง 1 ถึง 30 ปีในการชำระคืน
  * เงื่อนไขการกู้ยืมเงินแบบยืดหยุ่น

  ทั้งหมดนี้และอื่น ๆ โปรดติดต่อเรา

  ชื่อเต็ม: ..........
  หมายเลขโทรศัพท์:.......
  รายได้ต่อเดือน: .............
  ประเทศ ...............................
  วัตถุประสงค์สินเชื่อ ...........
  จำนวนเงินที่ต้องการ .................
  สถานะเงินกู้ ............
  ระยะเวลา: ...........................

  ติดต่อเราทางอีเมล: thompson.loanservice@gmail.com
  การจัดการ
  ติดต่อสินเชื่อ Speedy ตอนนี้ !!!

  ตอบลบ
 122. สวัสดี
  คุณไม่จำเป็นต้องเงินกู้เร่งด่วนใด ๆ ? เงินให้กู้ยืมเพื่อล้างหนี้หรือคุณต้องการที่จะกู้เงินของคุณ
  เพื่อปรับปรุงธุรกิจของคุณ
  คุณได้รับการปฏิเสธโดย
  ธนาคารและหน่วยงานทางการเงินอื่น ๆ ?
  หนี้หรือการจำนองของคุณหรือไม่
  ค้นหาไม่มากเท่าที่เราอยู่ที่นี่เพื่อทำสิ่งที่ทุกปัญหาทางการเงินของคุณ
  ที่ผ่านมาเรายืมออกไปคน
  ในความต้องการของความช่วยเหลือทางการเงินที่มีเครดิตไม่ดีหรืออยู่ในความต้องการของเงิน
  จ่ายค่าใช้จ่ายของการลงทุนในธุรกิจที่มีอัตราที่เหมาะสม 2% ผมอยากจะใช้เวลานี้
  ขนาดกลางจะแจ้งให้ทราบว่าเรามีความน่าเชื่อถือและให้ได้รับผลประโยชน์และความช่วยเหลือเกี่ยวกับเรา
  มีความตั้งใจที่จะให้ยืมเงินคุณ ดังนั้นติดต่อเราวันนี้ผ่านทางอีเมล์
  anitabrisonloanscompany@gmail.com
  ชื่อ:..................................
  จำนวนเงินที่ต้องใช้:.............................
  ระยะเวลา:.......................
  ประเทศ:............................
  ที่อยู่:....................
  วัตถุประสงค์:..............................
  หมายเลขโทรศัพท์:............................
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: http://www.anitabrisonloanscompany.com
  เรารอคอยคำตอบของคุณ.
  ขอบคุณ
  Mrs. Anita Brison

  ตอบลบ
 123. สวัสดี !

  คุณต้องการบริการสินเชื่อที่ถูกต้องและรวดเร็วหรือไม่?
  ขณะนี้เราให้เงินกู้ยืม 3% ในทุกประเภทสินเชื่อธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อเพื่อการเกษตรหรือเงินทุนโครงการ เราให้เงินกู้ยืมแก่ บริษัท และบุคคลทั่วโลกรวมหนี้แม้ว่าคุณจะมีคะแนนเครดิตต่ำและหายากที่จะได้รับเงินกู้ยืมจากธนาคารในประเทศหรือสถาบันการเงินใด ๆ ของคุณ และตอนนี้กำลังมีปัญหากับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น ๆ หรือไม่? คุณต้องการเงินกู้เร่งด่วนถ้าใช่ส่งอีเมลถึงเราผ่านทาง
  (ryanloaninvestment001@outlook.com) เราให้สินเชื่อทุกประเภท

  Apply Now และรับเงินสดด่วน!

  * ยืมระหว่าง 50,000 ถึง 50,000,000 บาท
  * เลือกระหว่าง 1 ถึง 30 ปีในการชำระคืน
  * ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเงินกู้ที่ยืดหยุ่น

  แผนการทั้งหมดเหล่านี้และอื่น ๆ ติดต่อเราตอนนี้

  ติดต่อเราผ่านทางอีเมล์: สำหรับ บริษัท เงินกู้ที่ให้ความช่วยเหลือฉันนี่คือรายละเอียดการติดต่อของพวกเขา (ryanloaninvestment001@outlook.com)


  ความนับถือ
  การจัดการ

  ตอบลบ
 124. สวัสดี,

  ความต้องการทางการเงินของคุณมีอะไรบ้าง?
  เราให้เงินกู้ยืมต่ำ 2,000.00 ดอลลาร์ถึงสูงสุด $ 100,000,000.00 ความสะดวกสบายที่ยั่งยืนตั้งแต่ 1-30 ปีในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำมาก 2%

  คุณต้องการเงินกู้ธุรกิจ?
  คุณต้องการสินเชื่อส่วนบุคคล?
  คุณต้องการซื้อรถหรือไม่?
  คุณต้องการที่จะรีไฟแนนซ์?
  คุณต้องการจำนองหรือไม่?

  คุณต้องการทุนมหาศาลเพื่อเริ่มต้นธุรกิจหรือการขยายธุรกิจของคุณหรือไม่? คุณสูญเสียความหวังและคิดว่าไม่มีทางออกและภาระทางการเงินยังคงอยู่?
  โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเราเพื่อขอความร่วมมือทางธุรกิจที่เป็นไปได้

  โปรดติดต่อเราทางอีเมล: jdfinancier.agencia@yandex.com

  ด้วยความเคารพ
  Jorge Dominguez

  ตอบลบ
 125. พระเจ้าในวัน !!!

  คุณเป็นนักธุรกิจ / หญิง? คุณอยู่ในระเบียบการเงินหรือต้องการระดมทุนเพื่อเริ่มต้นธุรกิจของคุณเอง? หรือชำระค่าใช้จ่ายหรือเริ่มต้นได้ดี
  ธุรกิจ? เราให้วงเงินกู้ 2% ติดต่อเราได้ที่:
  anitabrisonloanscompany@gmail.com
  ต้องกรอกข้อมูล:
  ชื่อ--
  จำนวนเงิน -
  ระยะเวลา -
  หมายเลขโทรศัพท์-
  ประเทศ-
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: http://www.anitabrisonloanscompany.com
  จาก: เงินกู้ บริษัท Anit Brison
  +19513548012
  Anitabrisonloanscompany@gmail.com
  รอให้คุณนอนหลับเร็ว ๆ นี้
  ขอขอบคุณ
  Mrs. Anita Brison

  ตอบลบ
 126. คุณต้องการที่จะขอสินเชื่อเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาทั้งหมดของคุณในวันนี้หรือไม่? ถ้ามีนี่มาคำตอบสำหรับปัญหาทั้งหมดของคุณเพราะฉันเพิ่งได้เงินกู้ของฉันเองที่นี่ใน บริษัท เงินกู้ Stella Rene และปลอดภัยจากการหลอกลวงถูกดังนั้นเชื่อมต่ออีเมลด้านล่าง {mrsstellareneloanfirm1@gmail.com} สำหรับเงินกู้รวดเร็วและเชื่อถือได้ของคุณวันนี้

  เปเรซ

  ตอบลบ
 127. สวัสดี !

  คุณต้องการบริการสินเชื่อที่ถูกต้องและรวดเร็ว?

  สมัครตอนนี้และขอรับเงินด่วน!

  * ตำแหน่งระหว่าง 5000 ถึง 50 ล้าน
  * เลือกระหว่าง 1 ถึง 30 ปีในการชำระคืน
  * เงื่อนไขการกู้ยืมเงินแบบยืดหยุ่น

  ตอบกลับเรามีดังต่อไปนี้: อีเมล: (thompson.loanservice@gmail.com)

  ทั้งหมดนี้และอื่น ๆ โปรดติดต่อเรา

  ชื่อเต็ม: ..........
  หมายเลขโทรศัพท์:.......
  รายได้ต่อเดือน: .............
  ประเทศ ...............................
  วัตถุประสงค์สินเชื่อ ...........
  จำนวนเงินที่ต้องการ .................
  สถานะเงินกู้ ............
  ระยะเวลา: ...........................

  ติดต่อเราทางอีเมล: thompson.loanservice@gmail.com
  การจัดการ
  ติดต่อสินเชื่อ Speedy ตอนนี้ !!!

  ตอบลบ
 128. * คุณต้องการเงินกู้ด่วน?
  * การชำระคืนเริ่มต้นภายใน 8 เดือนหลังจากที่คุณได้รับเงินกู้ยืมจากธนาคารของคุณแล้ว

  บัญชี.
  * อัตราดอกเบี้ยต่ำ 2%
  * ชำระคืนเงินกู้ระยะยาว (1-30 ปี)
  * เงื่อนไขการกู้ยืมเงินแบบยืดหยุ่นและการชำระเงินรายเดือน
  * ใช้เวลานานเท่าไรในการลงทุน? หลังจากยื่นคำขอกู้เงินแล้ว
  คุณสามารถคาดหวังคำตอบเบื้องต้นได้ภายใน 24 ชั่วโมงและ ***
  *** เงินทุนภายใน 72-96 ชั่วโมงหลังจากได้รับข้อมูลที่เราต้องการ
  จากคุณ
   
  ติดต่อเราตอนนี้
  อีเมล: fastcashfirm@gmail.com

   
  BEST REGARD,
  นายแอนโทนีสมิ ธ
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
  บริษัท เงินสดรวดเร็ว
  อีเมล fastcashfirm@gmail.com

  ตอบลบ