วันพุธที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2555

รายชื่อผู้ไกล่เกลี่ยฯ อำเภอหางดง

ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
อายุ
ที่อยู่
วุฒิการศึกษา
หมายเหตุ
นายคมสัน  จันยะลา
๓๖
๕๗ ม.๔ ต.หนองแก๋ว
ปริญญาตรี
089-9994712
นางจาริณี  กาญจนวิโรจน์  บลีด้อน
๕๓
๒๔๔/๓๒๒ ม.๔ ต.หนองควาย
ประกาศนียบัตร
083-1535552
นายชม  บุญเมือง
๖๒
๖๘/๑ ม.๕ ต.บ้านแหวน
มัธยมศึกษา
089-8516932
นายชนินธร  บวกลัวะ
๔๓
๘ ม.๓ ต.หนองแก้ว
ปริญญาตรี
087-8853573
นายชาติชาย  ภาคีนุยะ
๔๘
๑๐ ม.๗ ต.หางดง
ปริญญาตรี
081-0304971
ร.ต.ต.เดช  ยาวิชัย
๖๕
๑๙๐ ม.๑ ต.สบแม่ข่า
มัธยมศึกษา
086-9217940
นายดลเดช  อินทะจักร์
๔๕
๑๘๗  ม.๙ ต.น้ำแพร่
ปริญญาโท
089-6322187
นางเทิดขวัญ  คำเรือง
๔๒
๑๘๑ ม.๑๓ ต.หนองตอง
มัธยมศึกษา
086-1891976
นายทศพร  ลอมศรี
๕๙
๑๙๘ ม.๑ ต.หนองตอง
ปริญญาตรี
085-7135232
๑๐
นายธนธัช  สิงห์คะราช
๖๒
๓๑ ม.๒ ต.บ้านปง
ปริญญาตรี
087-1733689
๑๑
นายนพรัตน์  ดวงแก้ว
๔๗
๓๗ ม.๑๔ ต.หนองตอง
ปริญญาตรี
081-4736093
๑๒
นายบุญทา  สมติ๊บ
๖๘
๓๙ ม.๑ ต.ขุนคง
มัธยมศึกษา
084-6102588
๑๓
นายบุญยืน วงค์ฝั้น
๖๒
๙๐/๑ ม.๗ ต.สันผักหวาน
มัธยมศึกษา
086-1962408
๑๔
นายปิติพงษ์  อินเสาร์
๕๑
๖๘ ม.๔ ต.บ้านปง
ประกาศนียบัตร
086-1804435
๑๕
นายประพัฒน์  วัฒนลักษณ์
๖๐
๓๕ ม.๑๑ ต.น้ำแพร่
ปริญญาตรี
082-7587835
๑๖
นายประยูร  อิมิวัตร์
๓๕
๒๐๑ ม.๕ ต.บ้านแหวน
ปริญญาโท
086-1869393
๑๗
นายปรียชาติ  พลอยสุข
๕๓
๗๔ ม.๑ ต.สันผักหวาน
ประกาศนียบัตร
088-7023420
๑๘
นายพัชระ  ญาวุฒิ
๔๗
๑๑๗ ม.๖ ต.น้ำแพร่
มัธยมศึกษา
087-5757561
๑๙
นางพรรณี  อินต๊ะรัตน์
๕๒
๒๖/๑ ม.๙ ต.หนองแก๋ว
ประถมศึกษา
089-6352240
๒๐
นายมานพ  ฟองเงิน
๔๓
๘๔ ม.๑๒ ต.หนองตอง
ปริญญาตรี
089-6328826
๒๑
นายยุง  สายแปง
๔๘
๑๔๓ ม.๔ ต.สันผักหวาน
มัธยมศึกษา
082-7585662
๒๒
นายยุทธนา  วงศ์ฝั้น
๕๘
๑๑๗ ม.๖ ต.หนองตอง
มัธยมศึกษา
081-7830397
๒๓
นายวิทูล  สันดวงดี
๔๗
๖๐ ม.๓ ต.ขุนคง
ประถมศึกษา

๒๔
นายศักดิ์สิทธิ กระสินธุ์สุขสันต์
๓๗
๒๕๖/๑๓๕ ม.๕ ต.สันผักหวาน
ประกาศนียบัตร
082-0377455
๒๕
นายสังวร  ยาวิชัย
๕๖
๔๖ ม.๒ ต.หนองควาย
ประถมศึกษา

๒๖
นายสถิต  แก้วนาบอน
๕๒
๑๓๕ ม.๑๐ ต.บ้านแหวน
ประกาศนียบัตร
089-9531553
๒๗
นายสมพล  ธรรมปัน
๔๗
๔ ม.๕ ต.สบแม่ข่า
มัธยมศึกษา

๒๘
นายสมศักดิ์  พิบูลย์
๔๕
๘๖ ม.๓ ต.หนองตอง
ปริญญาโท
080-1249178
๒๙
นายแสน  ธิเขียว
๖๔
๗๙ ม.๑ ต.หนองแก๋ว
มัธยมศึกษา
081-7068779
๓๐
น.ส.อวัสดา  สังสีแก้ว
๕๐
๒๐๑/๑ ม.๑ ต.สันผักหวาน
ปริญญาตรี
089-9982746
084-2365517
๓๑
นายอุดมศักดิ์  คำปวน
๕๑
๓/๒ ม.๓ ต.หางดง
ปริญญาตรี

นางสาวอวัสดา   สังสีแก้ว
นายปรียชาติ  พลอยสุข


        
นายดลเดช อินทะจักร์
นายแสน  ธิเขียว
นายยุทธนา  วงฝั้น

นายยุทธนา   วงศ์ฝั้น

  
            

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น