วันพุธที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2555

รายชื่อผู้ไกล่เกลี่ยฯ อำเภอดอยเต่า


ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
อายุ
ที่อยู่
วุฒิการศึกษา
หมายเหตุ
นายกรนันท์  เขียวมัง
๓๙
๔๑๑ ม.๓ ต.ท่าเดื่อ
ปริญญาตรี

นายชนก  ชำนาญพุดชา
๔๕
๓๑/๔  ม.๓ ต.ท่าเดื่อ
มัธยมศึกษา

นายณัฐรัฐ  ชัยบาล
๖๔
๓๕๗ ม.๓ ต.ท่าเดื่อ
มัธยมศึกษา

น.ส.ประไพรพิศ  ติ๊บใจ
๖๐
๑๙๗ ม.๔ ต.ดอยเต่า
ปริญญาโท
087-1865459
นายปิ่นทอง  ทาสม
๖๒
๑๙ ม.๒ ต.มืดกา
มัธยมศึกษา

นายพ่วง  แดงบุญ
๕๓
๑๔๐ ม.๓ ต.ดอยเต่า
มัธยมศึกษา

นายพิชัย  คำภีระ
๔๔
๓๑ ม.๒ ต.ท่าเดื่อ
มัธยมศึกษา

นายยุทธนา  ใจเป็ง
๔๘
๑๓๒ ม.๑๐ ต.ดอยหล่อ
มัธยมศึกษา

นายวรการ  แช่หลิ่ม
๖๐
๒๓๒/๑๐ ต.ท่าเดื่อ
มัธยมศึกษา

๑๐
นายวันชัย  ประกัตฐโกมล
๖๒
๓๒ ม.๔ ต.ท่าเดื่อ
ประกาศนียบัตร

๑๑
นายวิเชียร  ศรีชัย
๔๕
๑๑๕ ม.๑ ต.บ้านแอ่น
ประถมศึกษา

๑๒
นายวิโรจน์  สิทธิโม่ง
๔๕
๒๔ ม.๔ ต.บ้านแอ่น
มัธยมศึกษา

๑๓
นางวิลาพร  ตาสุวรรณ์
๔๑
๒๔๔ ม.๑ ต.บ้านแอ่น
ประกาศนียบัตร

๑๔
นายสมบูรณ์  ฟูตั๋น
๔๕
๑๖๐ ม.๑ ต.บ้านแอ่น
มัธยมศึกษา

๑๕
นายสมภพ  เปียงใจ
๖๑
๖๐ ม.๔ ต.ดอยเต่า
ประถมศึกษา

๑๖
นายสอแก้ว  โลแก้ว
๖๘
๙๙ ม.๖ ต.ดอยเต่า
มัธยมศึกษา

๑๗
น.ส.สายทอง  ใจแดง
๖๐
๓๓ ม.๒ ต.ท่าเดื่อ
ปริญญาโท
081-7658369
๑๘
นางสุพรรณี  เกิดน้อย
๕๖
๓๗ ม.๓ ต.มืดกา
ปริญญาตรี

๑๙
นายสุมิน  ยะกัน
๕๘
๑๓๓ ม.๒ ต.มืดกา
มัธยมศึกษา

๒๐
นายอุดร  อรุณฤทธิเดชา
๕๐
๕๑ ม.๑ ต.ท่าเดื่อ
มัธยมศึกษา

๒๑
นายอุทัย  วงค์ฝั้น
๓๕
๒๑๗ ม.๑ ต.มืดกา
ปริญญาตรี

          นางสาวสายทอง   ใจแดง                    

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น