วันพุธที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2555

รายชื่อผู้ไกล่เกลี่ยฯ อำเภอแม่อาย


ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
อายุ
ที่อยู่
วุฒิการศึกษา
หมายเหตุ
นายณัฐวัฒน์  ศรีทองกุล
๕๐
๑๕๐ ม.๑๐ ต.แม่อาย
มัธยมศึกษา

นายตา  กานิล
๕๑
๒๑๐ ม.๒ ต.แม่สาว
มัธยมศึกษา

นายถนอม  ธิดา
๖๒
๓๓ ม.๑๖ ต.แม่นาวาง
ประถมศึกษา

นายบุญทอง  มานพจันทร์
๕๖
๘๙ ม.๑๑ ต.สันต้นหมื้อ
ประถมศึกษา

นายบุญศรี  ลำแปง
๕๔
๑๖๗ ม.๑๓ ต.แม่สาว
ปริญญาตรี

นายบุญส่ง  ดวงดี
๕๓
๑๖๕ ม.๔ ต.แม่อาย
ประถมศึกษา
081-8853586
นางบัวลอย  ตะติยา
๕๓
๓๗ ม.๘ ต.มะลิกา
ประถมศึกษา

นางบัวผัด  เขื่อนคำ
๕๔
๔ ม.๒ ต.แม่นาวาง
ประถมศึกษา

นายปกรณ์กฤษณ์  บุญมณี
๖๑
๓๐ ม.๑ ต.แม่อาย
ปริญญาโท

๑๐
นายประเสริฐ  จันทรา
๖๓
๗๙  ม.๔ ต.สันต้นหมื้อ
มัธยมศึกษา

๑๑
นายประเสริฐ  มหารัตน์สกุล
๖๗
๒๑ ม.๖ ต.ท่าตอน
มัธยมศึกษา

๑๒
นางปราณี  อิ่นแก้ว
๔๒
๕๒ ม.๑๐ ต.นาวาง
ประถมศึกษา

๑๓
นายพงษ์พันธ์  ตะติยา
๖๕
๓๗ ม.๘ ต.มะลิกา
ปริญญาตรี

๑๔
นายวีระพันธ์  เวทะธรรม
๖๐
๑๙๐ ม.๑ ต.มะลิกา
ปริญญาตรี
081-9604637
๑๕
นายวิรัตน์  ทองรัตน์
๔๗
๙๑ ม.๗ ต.สันต้นหมื้อ
ประกาศนียบัตร

๑๖
นายศักดิ์สิทธิ  กำแพงทิพย์
๔๙
๓๐ ม.๑๕ ต.แม่นาวาง
ประกาศนียบัตร

๑๗
นายสมชาย  สุวรรณ์
๓๘
๔๗ ม.๑๒ ต.แม่สาว
ปริญญาตรี

๑๘
นายสมบูรณ์  หงส์ประสิทธิ์
๖๒
๒๑ ม.๕ ต.แม่อาย
ประถมศึกษา

๑๙
นายสง่า  ใจน้อย
๕๓
๑๓๑ ม.๑๖ ต.แม่นาวาง
ประถมศึกษา

๒๐
นางสุรีวัลย์  แก้วทอง
๓๘
๒๓ ม.๙ ต.แม่นาวาง
ประถมศึกษา

๒๑
นายอินตุ้ม  พุทธรักษา
๕๘
๙ ม.๓ ต.มะลิกา
ประถมศึกษา

๒๒
นายสุรพล  ปันกี้
๔๗
๔๒๑ ม.๑ ต.สันต้นหมื้อ
มัธยมศึกษา

๒๓
นายสมศักดิ์  เขื่อนแก้ว
๕๒
๓ ม.๑๔  ต.แม่สาว
มัธยมศึกษา

๒๔
นายอนุชา  ศาสนา
๔๗
๒๔๓ ม.๖ ต.ท่าตอน
ประถมศึกษา

๒๕
นายอาจ  สารปิน
๕๑
๑๙๔ ม.๗ ต.แม่อาย
มัธยมศึกษานายบุญส่ง   ดวงดีไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น