วันอังคารที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2555

รายชื่อคณะกรรมการชมรมฯ


นางพึงพิศ                 สมนาวรรณ         ประธาน
นายประกฤต              คำดวงดาว         รองประธานที่ ๑
นายนนท์                   หิรัญเชรษฐ์         รองประธานที่ ๒
นางสาวสายทอง       ใจแดง                รองประธานที่ ๓
นายณรงค์                 สมณะ                  รองประธานที่ ๔
นายวีระยุทธ              บูรณะประภา        เลขานุการ
นางอรษา                  ตันติพงศ์             เหรัญญิก
นายเทิดศักดิ์             วงศ์คำปัน           วิชาการ
นายบุญมี                  เรือนชัย               ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ
นางสาววรารัตน์        ธวัลอรนันท์         ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ
นายณรงค์                 ปันดวง                กฎหมาย
นายอาคม                 สิงห์แก้ว              ผู้ช่วยฝ่ายกฎหมาย
นายมานิต                 บุญอ่อน               ผู้ช่วยฝ่ายกฎหมาย
นายเสงี่ยม                รัตนา                   ปฏิคม
นางเพียรศรี              ประทุมทา            ผู้ช่วยปฏิคม
นางธัญญารัตน์         จันทร์อารี            ประชาสัมพันธ์
นายจักรพันธ์            ศิริ                        ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ที่ ๑
นายสมพงษ์             จันดากรณ์           ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ที่ ๒
นายประกิต               นามวงค์              ทะเบียน
นายทวี                     วิวัฒนเจริญ         กิจกรรม
นางสาวเพ็ญพันธ์    ธีระสวัสดิ์             ผู้ช่วยกิจกรรม
             


นางพึงพิศ   สมนาวรรณ
ประธานชมรม 


นายประกฤต   คำดวงดาว


นายนนท์   หิรัญเชรษฐ์

นายวีระยุทธ บูรณะประภา

 
 
            นางสาวสายทอง   ใจแดง


                      
                   นายณรงค์   ปันดวง                                                      นายเทิดศักดิ์   วงศ์คำปัน

                    นายทวี   วิวัฒนเจริญ                                                       นางธัญญรัตน์   จันทร์อารี 

                     
               นายประกิต    นามวงค์                                                  นางสาวเพ็ญพันธ์   ธีระสวัสดิ์                 นางเพียรศรี   ประทุมทา                                                นายมานิต   บุญอ่อน              นายสมพงษ์   จันดากรณ์                                                       นายเสงี่ยม   รัตนา
 

 
                   นางอรษา   ตันติพงษ์                                                      นายอาคม   สิงห์แก้ว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น