วันพุธที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2555

รายชื่อผู้ไกล่เกลี่ยฯ อำเภอสันกำแพงลำดับที่
ชื่อ-สกุล
อายุ
ที่อยู่
วุฒิการศึกษา
หมายเหตุ
นายนที  มณีกุล
๖๒
๗/๓ ม.๗ ต.บวกค้าง
ปริญญาตรี

นายสมชัย บุญประเสริฐ
๕๐ 
๒๖/๑ ม.๑๓ ต.สันกำแพง
ปริญญาตรี

นายวิชิต  กลิ่นทอง
๔๗
๑๒๗/๖ ต.บวกค้าง
ประกาศนียบัตร

นายสายัณ  คำมามูล
๕๒
๑๔๑/๑ ม.๗ ต.แช่ช้าง
ปริญญาตรี

นางสุจินต์  กันจินะ
๖๒
๓๑ ม.๕ ต.สันกำแพง
ประกาศนียบัตร

นายกฤตยา  มูลศรี
๔๙
๒๑๘ ม.๓ ต.แม่ปูคา
ประกาศนียบัตร

นายสุรเชษฐ์  เจนวิชชุเมธ
๖๘
๑๑๒ ม.๑๓ ต.สันกำแพง
ปริญญาตรี

น.ส.เพ็ญพันธ์   ธีระสวัสดิ์
๖๗
๔๘/๒ ม.๗ ต.สันกำแพง
ปริญญาตรี
081-0238161
นายวิเชาว์  คำฝั้น
๔๗
๓๗ ม.๒ ต.ห้วยทราย
ประกาศนียบัตร

๑๐
พ.ต.ท.ศิริ  พึ่งพุทธ
๖๖
๑๖/๑๘ ม.๘ ต.สันกำแพง
ประกาศนียบัตร
089-5566737
๑๑
นายจำลอง  พิพัฒนสิริ
๖๑
๓๗/๓ ม.๔ ต.สันกำแพง
ปริญญาตรี

๑๒
นายทวี  สุนทรารมณ์ลักษณ์
๖๕
๔๕ ม.๓ ต.สันกลาง
ปริญญาโท

๑๓
นายทวี  วิวัฒนเจริญ
๕๗
๗๙/๒ ม.๔ ต.สันกลาง
ปริญญาตรี
089-5609360
๑๔
นายธนวัฒน์  โพธิพานิช
๕๐
๕๗/๔๔ ม.๓ ต.บวกค้าง
ปริญญาตรี

๑๕
นายภัทร  พัธทนันท์
๔๕
๑๐๓/๑ ม.๓ ต.ทรายมูล
ปริญญาตรี

๑๖
ร.ต.ประยงค์  สุวรรณวัตต์
๗๒
๔๑ ม.๑ ต.ทรายมูล
ปริญญาตรี

๑๗
นางอรวรรณ  นามวงศ์พรหม
๕๔
๑๑๕ ม.๗ ต.ร้องวัวแดง
ประกาศนียบัตร

๑๘
นางสุพิส  ชัยสาร
๕๗
๑๓๒ ม.๗ ต.ร้องวัวแดง
ปริญญาตรี

๑๙
นางพรปวีณ์  หิรัญเชรษฐ์
๓๗
๔๙/๓ ม.๓ ต.บวกค้าง
ปริญญาตรี

๒๐
นายสมบูรณ์  ขิติศักดิ์
๕๑
๗๒ ม.๗ ต.ออนใต้
มัธยมศึกษา

๒๑
นายบุญเลิศ  โปธิตา
๖๙
๖๗ ม.๓ ต.ออนใต้
ปริญญาตรี

๒๒
นายสุรเชษฐ์  เรืองจันทร์
๕๔
๒๓๐/๓๖ ม.๓ ต.ต้นเปา
ปริญญาตรี

นายทวี   วิวัฒนเจริญนางสาวเพ็ญพันธ์   ธีระสวัสดิ์

พ.ต.ท.ศิริ   พึ่งพุทธ
ร.ต.ประยงค์  สุวรรณวัตต์

นายวิชิต   กลิ่นทองนางสุพิศ   ชัยสาร
นางอรวรรณ   นามวงศ์พรหม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น