วันพุธที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2555

รายงานการประชุมชมรมฯ ครั้งที่ ๒


รายงานการประชุม
 ชมรมผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่งตามกฎกระทรวง
 ตัวแทนอำเภอ  จังหวัดเชียงใหม่
               ประชุมเมื่อวันที่   ๑๗   มกราคม   ๒๕๕๕       ห้องประชุมเล็ก  ชั้น ๒  ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  โดยนายประกฤต   คำดวงดาว  รองประธานชมรมผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง จังหวัดเชียงใหม่  ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม  มีผู้ไกล่เกลี่ยฯ ตัวแทนอำเภอ จำนวน  ๑๒  คน จากจำนวน ๔๔  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๒๙   เข้าร่วมประชุม  

ผู้ไกล่เกลี่ยฯที่เข้าประชุม        

๑.           นายอาคม                             สิงห์แก้ว                 ตัวแทนอำเภอสันป่าตอง
                                ๒.           นายมานิต                             บุญอ่อน                  ตัวแทนอำเภอสันป่าตอง
                                ๓.           นายบุญมี                              เรือนชัย                  ตัวแทนอำเภอแม่แตง
                                ๔.           นางวรารัตน์                          ธวัลอรนันท์            ตัวแทนอำเภอสันป่าตอง
                                ๕.           นายทวี                                   วิวัฒนเจริญ          ตัวแทนอำเภอสันกำแพง
                                ๖.           นางสาวเพ็ญพันธ์                 ธีระสวัสดิ์              ตัวแทนอำเภอสันกำแพง
                                ๗.           นายเทิดศักดิ์                         วงศ์คำปัน              ตัวแทนอำเภอไชยปราการ
                                ๘.           นายวีระยุทธ                          บูรณะประภา        ตัวแทนอำเภอสารภี
                                ๙.           นายณรงค์                             ปันดวง                   ตัวแทนอำเภอแม่ริม
                              ๑๐.         นายประกิต                            นามวงค์                 ตัวแทนอำเภอสารภี
                              ๑๑.         นายประกฤต                          คำดวงดาว            ตัวแทนอำเภอดอยสะเก็ด
                              ๑๒.         นางสาวสายทอง                   ใจแดง                     ตัวแทนอำเภอดอยเต่า

ผู้ไกล่เกลี่ยฯ ลาประชุม
๑.            นางพึงพิศ                           สมนาวรรณ            ประธานชมรมฯ

ผู้เข้าร่วมประชุม
                              ๑.           นายทศน์พล                         เอี่ยมโอษฐ์       เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการที่ทำการปกครอง 
                                                                                                                    จังหวัดเชียงใหม่
                              ๒.           นายธีทัต                               ประกอบเที่ยง    นิติกรชำนาญการ ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่

เอกสารแนบ     -     แบบเครื่องหมาย ชมรมผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง  จังหวัดเชียงใหม่
              
เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  นาฬิกา

วาระที่ ๑                       เรื่องที่ประธานที่ประชุม แจ้งให้ทราบ
ประธานได้แจ้งแก่ที่ประชุมว่า  นางพึงพิศ   สมนาวรรณ   ประธานชมรมฯ ซึ่งปกติจะทำหน้าที่ประธานที่ประชุมได้ติดธุระด่วน ไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ได้ จึงได้มอบหมายให้ตนทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมในวันนี้
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมพิจารณาข้อบังคับและเครื่องหมายชมรมฯ ซึ่งนายณรงค์  ปันดวง และนายวีระยุทธ  บูรณะประภา  ร่วมกันออกแบบ  มีลักษณะเป็นวงกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง ๗ เซนติเมตร  พื้นสีฟ้า มีตราชูสีทองอยู่ตรงกลาง  ใต้ตราชูมีสองมือจับกัน มือซ้ายสีขาว มือขวาสีทอง มีข้อความ ชมรมผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง  สีดำอยู่ที่ขอบวงกลมด้านบน  และข้อความ จังหวัดเชียงใหม่  สีดำอยู่ที่ขอบวงกลมด้านล่าง  ที่ประชุมเสนอให้ปรับสีบางส่วนใหม่เป็น พื้นสีขาว มือซ้ายสีน้ำเงิน  มือขวาสีแดง  ตัวหนังสือสีน้ำเงินทั้งด้านบนและด้านล่าง  เมื่อปรับแบบแล้ว ให้นำมาเสนอพิจารณาอีกครั้ง 
สำหรับรูปแบบของเครื่องหมายชมรมฯ นี้  ให้ทำเป็นตรายางใช้ประทับหนังสือของชมรมฯ ต่อไปด้วย
ประธานแจ้งว่าจะได้เรียนเชิญอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มาเข้าร่วมประชุมชมรมฯ ในโอกาสต่อไป  จึงอยากให้มีผู้ไกล่เกลี่ยฯ เข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียงกันมากกว่าที่ผ่านมา  เพื่อให้อธิบดีฯ เห็นว่าผู้ไกล่เกลี่ยฯ มีความสนใจและพร้อมที่จะขับเคลื่อนการปฏิบัติหน้าที่ฯ 
ที่ประชุมแจ้งย้ำว่า การที่ผู้ไกล่เกลี่ยฯ  มาร่วมประชุมได้ไม่มากก็น่าจะเกิดจากปัญหาค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  หากทางชมรมฯ จะสรรหาผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายนี้ได้ ก็น่าที่จะมีผู้ไกล่เกลี่ยฯ มาร่วมประชุมมากขึ้นได้  จึงอยากให้สมาชิกช่วยกันคิดหนทางหาเอกชนเข้ามาสนับสนุน  แต่ควรที่จะเป็นการสนับสนุนที่ไม่ผูกพัน  เพื่อความโปร่งใสของชมรมฯ
วันนี้มีนายอาคม   สิงห์แก้ว  และนางสาววรารัตน์   ธวัลอรนันท์    ผู้ไกล่เกลี่ยฯ อำเภอสันป่าตอง  เข้าประชุม  ซึ่งที่ประชุมยินดีต้อนรับทั้งสองผู้ไกล่เกลี่ยฯ เพื่อการเข้าร่วมดำเนินกิจกรรมของชมรมฯ ให้เป็นปึกแผ่นยิ่งขึ้น 

วาระที่ ๒     รับรองรายงานการประชุมเมื่อวันที่  ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๕๔
               ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมเมื่อวันที่  ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๕๔

วาระที่ ๓      พิจารณาแผนพัฒนาบุคลากรผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง จังหวัด
                 เชียงใหม่

          ประธานสอบถามสมาชิกฯ ถึงเรื่องที่ได้ขอให้สมาชิกแต่ละอำเภอจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรผู้ไกล่เกลี่ยฯ ในอำเภอของตน เสนอชมรมฯ ผ่านเลขาฯ  นายวีระยุทธ  บูรณะประภา  เลขาฯ ชมรมฯ แจ้งว่า   ได้รับแจ้งจากสมาชิกส่วนใหญ่ทางโทรศัพท์ถึงแผนพัฒนาฯ แล้ว มีความคล้ายคลึงกัน คือจะต้องทำหนังสือถึงทางอำเภอเพื่อขอความร่วมมือและขอให้เรียกผู้ไกล่เกลี่ยฯ ที่แต่ละอำเภอได้ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ไกล่เกลี่ยฯ มาทำการประชุมชี้แจงแนวทางของชมรมฯ เสียก่อน   ส่วนแผนพัฒนาฯ ที่มีการแจ้งมาเป็นหนังสือนั้น มีนายเทิดศักดิ์  วงศ์คำปัน  ตัวแทนอำเภอไชยปราการ ได้นำเสนอมา มีรายละเอียดของแผนซึ่งเมื่อได้อ่านให้สมาชิกในที่ประชุมฟังแล้วเห็นว่าเป็นแผนพัฒนาฯ ที่ละเอียด ครอบคลุมดีมาก จึงเสนอให้ตัวแทนแต่ละอำเภอควรนำไปเป็นต้นแบบของแผนพัฒนาฯ ประสานกับการขับเคลื่อนฯ จากทางอำเภอต่อไป
               นายทศน์พล  เอี่ยมโอษฐ์  เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่  แจ้งว่าในช่วงนี้มีการโยกย้ายปลัดอำเภออาวุโสในจังหวัดเชียงใหม่หลายตำแหน่ง  อาจจะทำให้การประสานงานต้องขยับเวลาออกไปบ้าง แต่ทางตนก็ได้เตรียมแผนด้านการประสานงานนี้ไว้เป็นขั้นตอนแล้ว  ขอให้ทางชมรมฯ ดำเนินการตามแผนงานต่อไป 
               นายบุญมี  เรือนชัย แจ้งในที่ประชุมว่า หลังจากที่ได้มาเข้าร่วมประชุมกับชมรมฯ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม  ๒๕๕๔  แล้ว ตนได้นำเรื่องการตั้งชมรมฯ พร้อมทั้งข้อบังคับไปเสนอแก่ปลัดอำเภอแม่แตงเพื่อรับทราบ ซึ่งปลัดอำเภอก็ได้แสดงความเห็นดีด้วย แต่ตนก็คิดว่าทางอำเภอเองยังอาจไม่มองว่าชมรมฯ จะมีความสำคัญต่อผู้ไกล่เกลี่ยฯ เพียงใด ตนจึงเห็นด้วยกับแผนพัฒนาฯ ที่จะส่งสมาชิกไปทำการอบรมให้ความรู้ด้านงานไกล่เกลี่ยแก่ผู้ไกล่เกลี่ยฯ  สำหรับที่อำเภอแม่แตงนี้  ขอให้เป็นในช่วงตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  เป็นต้นไป
               สมาชิกที่ประชุมเสนอว่าอยากจะให้ทางอำเภอบรรจุงานไกล่เกลี่ยฯ เข้าไปในแผนงานประชุมประจำเดือนด้วย   ซึ่งนายทศน์พล  เอี่ยมโอษฐ์  แจ้งว่ากรณีเช่นนี้ทางตนก็ได้เร่งเตรียมดำเนินประสานงานไว้แล้วเช่นกัน
ประธานได้ขอให้ตัวแทนผู้ไกล่เกลี่ยแต่ละอำเภอดำเนินการเปิดประชุมผู้ไกล่เกลี่ยตามที่นายอำเภอประกาศบัญชีรายชื่อฯ  เพื่อให้ผู้ไกล่เกลี่ยฯ ได้รับทราบการตั้งชมรมฯ และวัตถุประสงค์ได้อย่างทั่วถึง พร้อมทั้งเชิญชวนมาร่วมประชุมชมรมฯ ในครั้งต่อไปอย่างน้อยอำเภอละ    คน   โดยขอให้แจ้งจำนวนผู้ไกล่เกลี่ยฯ ที่ยินดีจะเข้ามาร่วมประชุมนี้แก่เลขานุการชมรมฯ ภายในวันที่  ๑๐  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  เพื่อที่ทางชมรมฯ จะได้จัดหาสถานที่ประชุมให้มีขนาดพอเพียงกับจำนวนผู้เข้าประชุม  อีกทั้งยังจะได้เชิญเจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมประชุมเพื่อให้ความรู้ โดยจะประสานกับที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป
นายธีทัต   ประกอบเที่ยง  นิติกร ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งว่าในการที่จะขอให้ที่ทำการปกครองจังหวัดฯ เชิญเจ้าหน้าที่ราชการต่างๆ มาร่วมประชุมนั้น สามารถทำได้ แต่ทั้งนี้จะต้องทราบถึงวาระ เนื้อหา และวัตถุประสงค์ที่จะประชุมอย่างชัดเจนเสียก่อน  เพื่อที่จะได้เชิญเจ้าหน้าที่มาให้ความรู้ได้ถูกต้องกับเนื้อหาการประชุม ขอให้ทางชมรมฯ แจ้งจำนวนผู้ไกล่เกลี่ยฯ ที่จะเข้าประชุมและสาระการประชุมมาทางตน แล้วจะพิจารณาดำเนินการความเหมาะสมให้ต่อไป
 
วาระที่ ๔    แต่งตั้งกรรมการชมรมฯ เพิ่มเติม
          ที่ประชุมได้พิจารณาและแต่งตั้งกรรมการชมรมฯ เพิ่มเติมดังนี้
               นายบุญมี               เรือนชัย                  เป็น  ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ
               นายอาคม              สิงห์แก้ว                 เป็น   ผู้ช่วยฝ่ายกฎหมาย
.              นายมานิต              บุญอ่อน                 เป็น   ผู้ช่วยฝ่ายกฎหมาย      
               นางสาววรารัตน์     ธวัลอรนันท์          เป็น  ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ

วาระที่      รับรองรายรับ-รายจ่ายของชมรมฯ
            นายวีระยุทธ  บูรณะประภา   เลขานุการชมรมฯ ซึ่งได้รักษาเงินของชมรมฯ ไว้ระหว่างรอส่งมอบแก่เหรัญญิก  รายงานว่า เงินคงเหลือ  ณ วันที่  ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๕๔  จำนวน  ๒,๒๕๐  บาท   ได้จ่ายเพื่อเป็นเอกสารการประชุมในวันที่ ๑๕  มกราคม  ๒๕๕๕  ดังนี้
ถ่ายเอกสาร                           ๒๘๖        บาท
ซองจดหมาย                            ๔๐        บาท  
แสตมป์                                  ๒๓๐        บาท
               รวมเป็นเงิน                                ๕๕๖     บาท
            เงินคงเหลือ                            ๑,๖๙๔     บาท

            นางสาวเพ็ญพันธ์   ธีระสวัสดิ์    ชำระค่าสมาชิก   ๒๐๐  บาท
               ชมรมฯ จึงคงมีเงินทั้งสิ้น       ๑,๘๙๔  บาท 

ที่ประชุมรับทราบและอนุมัติให้จ่ายเงินตามเสนอ

วาระที่ ๖     เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ไม่มี

               ประธานได้กำหนดวันประชุมฯ ครั้งต่อไปในวันพฤหัสฯ ที่  ๑๕  มีนาคม  ๒๕๕๕   เวลา  ๑๐.๐๐  นาฬิกา  ส่วนสถานที่จัดประชุมและวาระการประชุม จะได้แจ้งให้ทราบภายหลัง
               ประธานกล่าวขอบคุณสมาชิกชมรมฯ และปิดประชุม

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา

                                                                                                                                                                                                                                                             ลงชื่อ
                                                                                                           ประธานที่ประชุม
                                                                                                 (   นายประกฤต   คำดวงดาว   )
                                                                                                          รองประธานชมรมฯ
                                                                                                          ๐๘๙-๙๕๐๑๒๑๒
ลงชื่อ
                      ผู้บันทึกการประชุม
          (   นายวีระยุทธ     บูรณะประภา   )
                       เลขานุการชมรมฯ
                      ๐๘๑-๙๕๑๒๖๗๔

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น