วันพุธที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2555

รายชื่อผู้ไกล่เกลี่ยฯ อำเภอแม่แจ่ม


ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
อายุ
ที่อยู่
วุฒิการศึกษา
หมายเหตุ
นายขจร  กาพย์ไชย
๕๙
๑๕๗ ม.๑๖ ต.ช่างเคิ่ง
ปริญญาโท
081-8838794
พ.ต.ท.คมสันต์  ตั้งยะฤทธิ์
๖๓
๒๑๘/๒ ม.ม.๑๔ ต.ช่างเคิ่ง
ปริญญาโท

นายชัยณรงค์  ไชยบุตร
๔๓
๒๖ ม.๕ ต.ท่าผา
มัธยมศึกษา

นายดำรงฤทธิ์  พิทาคำ
๔๒
๕๖/๑ ม.๑๗ ต.ช่างเคิ่ง
มัธยมศึกษา
/น.ธ.เอก

นายดวงคำ  ณกุลโน
๖๔
๑๐๗ ม.๘ ต.ช่างเคิ่ง
มัธยมศึกษา

นายธีระพันธ์  ทนันต์ไชย
๕๗
๑๕๘ ม.๖ ต.แม่ศึก
ประกาศนียบัตร

นายนฤเทพ  พึ่งไทย
๕๒
๖๑/๓ ม.๑๘ ต.ช่างเคิ่ง
ประกาศนียบัตร

นายนิพนธ์  ตาปัญญา
๖๐
๑๖ ม.๓ ต.ช่างเคิ่ง
มัธยมศึกษา

นายบุญตัน  มุคาปิน
๖๒
๒๙ ม.๔ ต.ช่างเคิ่ง
มัธยมศึกษา

๑๐
นายบุญสม  วุฒิคุณ
๖๘
๑๐๖ ม.๖ ต.ช่างเคิ่ง
ปริญญาตรี

๑๑
นายบุญศรี  บุญเทียม
๔๗
๖๕/๑ ม.๖ ต.ท่าผา
มัธยมศึกษา

๑๒
นายประพันธ์  กันทจันทร์
๖๑
๖ ม.๕ ต.แม่ศึก
ประถมศึกษา

๑๓
นายประสิทธิ์  สนธิคุณ
๖๒
๒๘๐ ม.๑๕ ต.ช่างเคิ่ง
ปริญญาตรี

๑๔
นายประเสริฐ  ปันศิริ
๕๘
๑๓ ม.๖ ต.ช่างเคิ่ง
มัธยมศึกษา

๑๕
นายปรีชา  ปินคำ
๖๖
๓/๑ ม.๓ ต.ช่างเคิ่ง
ปริญญาตรี
084-8056268
๑๖
นายพรมมินทร์  มุตาปิน
๕๙
๑๒๙ ม.๖ ต.ท่าผา
ประถมศึกษา

๑๗
นายวีระศักดิ์  สุขใจ
๖๕
๑๙/๑ ม.๖ ต.ช่างเคิ่ง
มัธยมศึกษา

๑๘
นายวิเชียร  ธนะขว้าง
๕๔
๑๓๔ ม.๓ ต.ท่าผา
ประกาศนียบัตร

๑๙
นายวิเชียร  สิริธารากุล
๖๐
๒๒๘ ม.๑๕ ต.แม่ศึก
ประถมศึกษา

๒๐
นายสุรสิทธิ์  สถิตพงษ์ดช
๔๔
๕๐ ม.๑๓ ต.ปางหินฝน
มัธยมศึกษา

๒๑
นายศุภชัย  ขัติยสุรินทร์
๕๑
๒๑๑ ม.๑๒ ต.ช่างเคิ่ง
ปริญญาตรี

๒๒
นายอุดม  กันทะศิลป์
๓๙
๑๕๓ ม.๒ ต.ช่างเคิ่ง
มัธยมศึกษา


 


                นายนฤเทพ   พึ่งไทย                                                          พ.ต.ท.คมสันต์   ตั้งยะฤทธิ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น