วันพุธที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2555

รายชื่อผู้ไกล่เกลี่ยฯ อำเภอดอยสะเก็ด

ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
อายุ
ที่อยู่
วุฒิการศึกษา
หมายเหตุ
น.ส.จารุวรรณ์  กัลยาธิ
๓๗
๙๖ ม.๔ ต.ป่าป้อง
ปริญญาตรี

นายจำลอง  สุดาจันทร์
๖๐
๗๑ ม.๔ ต.ป่าป้อง
มัธยมศึกษา

นายชูศักดิ์  บุญทรัพย์อุดม
๖๑
๔๙/๒ ม.๕ ต.ลวงเหนือ
มัธยมศึกษา
085-0388399
นายดวงดี  สมสวย
๖๔
๕๘ ม.๑๑ ต.เชิงดอย
ประถมศึกษา

นางดาวเรือง  ธาตุอินจันทร์
๖๒
๗/๑ ม.๒ ต.แม่โป่ง
มัธยมศึกษา

ด.ต.นเรศ  กาวี
๖๒
๓๓ ม.๔ ต.ป่าลาน
มัธยมศึกษา

นายนิคม  พวงอินต๊ะ
๕๙
๑๑ ม.๑๑ ต.เชิงดอย
มัธยมศึกษา

นายนิยม  สัตตนาโค
๖๓
๘/๑ ม.๑๑ ต.เชิงดอย
ปริญญาตรี

นายประกฤต  คำดวงดาว
๕๙
๙ ม.๓ ต.เชิงดอย
ปริญญาตรี
089-9501212
๑๐
นายประวัติ  กล้าหาญ
๗๒
๔ ม.๕ ต.ตลาดขวัญ
มัธยมศึกษา

๑๑
นายประเสริฐ  ทลาบุญ
๖๗
๗๖ ม.๒ ต.แม่โป่ง
ประถมศึกษา

๑๒
นายประเสริฐ  ปัญญากาศ
๖๒
๑๕ ม.๒ ต.สง่าบ้าน
ปริญญาตรี
086-9213557
๑๓
นายปั๋น  คำเปลี่ยน
๕๙
๑๕๘/๑ ม.๒ ต.สันปูเลย
ประถมศึกษา

๑๔
นายพรหมมา  จักร์แก้ว
๖๓
๑๖ ม.๑ ต.ตลาดใหญ่
มัธยมศึกษา

๑๕
พระครูปริยัติชยาลังการ
(สรวีย์  เพชรรัตนพงษ์)
๓๙
๙๓ ม.๔ ต.ป่าป้อง
ปริญญาตรี/ 
น.ธ.เอก ป.ธ.๔

๑๖
ด.ต.เมธา  นิลวิเศษ
๖๕
๒๔๑ ม.๓ ต.เชิงดอย
มัธยมศึกษา
080-4988023
๑๗
นางราตรี  ชัยอินทรีอาจ
๕๙
๕๓/๑ ม.๕ ต.สำราญราษฎร์
มัธยมศึกษา

๑๘
นางศิริเกศ  เขตสิทธิ์
๕๐
๑๕๐ ม.๑ ต.ป่าลาน
มัธยมศึกษา

๑๙
นายสมาน  โพธิยา
๗๔
๑๙๐/๑ ม.๒ ต.ป่าป้อง
มัธยมศึกษา

๒๐
นายสว่าง  จันทร์เที่ยง
๖๑
๓ ม.๗ ต.เทพเสด็จ
ปริญญาตรี

๒๑
ร.ต.ต.สุบิน  กองแก้ว
๖๑
๑๑๒ ม.๕ ต.ตลาดใหญ่
ปริญญาตรี

๒๒
นางสุมาลี  สุกันธา
๔๘
๑๑๙ ม.๓ ต.ตลาดใหญ่
ปริญญาโท

๒๓
นายสุรเดช  ไชยโย
๕๙
๑๕ ม.๓ ต.ป่าลาน
ปริญญาตรี

๒๔
นายใหม  มาลัย
๖๕
๖๐/๓ ม.๑ ต.แม่คือ
ประถมศึกษา

๒๕
นายอนันต์  ศรีสุวรรณ
๕๙
๓๑๒ ม.๓ ต.สันปูเลย
ปริญญาตรี            นายประกฤต   คำดวงดาว

 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น