วันพุธที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2555

รายชื่อผู้ไกล่เกลี่ยฯ อำเภอแม่ออน


ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
อายุ
ที่อยู่
วุฒิการศึกษา
หมายเหตุ
นางกัญญาวีร์  ศรีสุข
๕๘
๔๙/๑ ม.๖ ต.ออนเหนือ
ปริญญาตรี

นายคัมภีร์  แสงเรือน
๔๕
๔๒ ม.๓ ต.ทาเหนือ
ปริญญาตรี

นายจรัญ  ปริญญาอนุรักษ์
๔๗
๒๖/๖ ม.๒ ต.ทาเหนือ
ประถมศึกษา

นายชัชวาล  อิงน้ำแม่ทา
๕๖
๑๒๕/๑ ม.๙ ต.แม่ทา
มัธยมศึกษา

นายณัฐกิตติ์  มูลพนัส
๓๙
๔๕/๑ ม.๗ ต.ออนกลาง
ประกาศนียบัตร

นายทนัน  ภิวงศ์งาม
๕๘
๑๒๒/๒ ม.๙ ต.ออนกลาง
ปริญญาตรี
089-8350816
นางนงนภัส  กิติสาร
๓๖
๒๘ ม.๘ ต.ออนเหนือ
ประกาศนียบัตร

นายนวล  ปัญญาผาบ
๖๐
๘๕ ม.๘ ต.ออนเหนือ
ประถมศึกษา

นายบุญยืน  ปัญญาละ
๖๒
๑๐ ม.๖ ต.ออนเหนือ
มัธยมศึกษา

๑๐
นายบุญส่ง  สุขสามัคคี
๗๓
๑๑๓ ม.๒ ต.บ้านสหกรณ์
ปริญญาตรี

๑๑
นายประสิทธิ์  ชัยบุญเรือง
๕๘
๙๐ ม.๖ ต.บ้านสหกรณ์
ปริญญาตรี

๑๒
นายประสงค์  เทพสิงห์
๔๑
๑๓ ม.๘ ต.ห้วยแก้ว
ประถมศึกษา

๑๓
นายประสงค์  สุวรรณ
๕๙
๗๗ ม.๕ ต.ห้วยแก้ว
ประถมศึกษา

๑๔
นายมานิตย์  สุนาตุ้ย
๓๗
๑๙ ม.๕ ต.ทาเหนือ
มัธยมศึกษา

๑๕
นายราศี  คำดา
๖๓
๖/๑ ม.๖ ต.แม่ทา
ประถมศึกษา

๑๖
นายสุรพงษ์  สมผดุง
๕๔
๑๐๕/๑ ม.๕ ต.ห้วยแก้ว
ประถมศึกษา

๑๗
นายไสว  ปัญโญใหญ่
๕๒
๕ ม.๕ ต.ทาเหนือ
ประถมศึกษา

๑๘
นายไสว  สุระเดช
๖๓
๔๐ ม.๒ ต.ออนกลาง
ปริญญาตรี
085-0368534
๑๙
นายหลวง  สิทธิน้อย
๖๕
๘ ม.๑ ต.บ้านสหกรณ์
ประถมศึกษา

๒๐
นายอินสอน  สุริยงค์
๖๑
๑๓๕ ม.๖ ต.ออนเหนือ
ปริญญาตรี

๒๑
นายอิ่นแก้ว  อะโนมา
๕๕
๑๐๓ ม.๕ ต.ออนเหนือ
ประถมศึกษา
                    นายทนัน   ภิวงศ์งาม                                   นายบุญส่ง   สุขสามัคคี


                                                  นายณัฐกิตติ์   มูลพนัสไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น