วันพุธที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2555

รายงานการประชุมชมรมฯ ครั้งที่ ๑
รายงานการประชุม
 ชมรมผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่งตามกฎกระทรวง
 ตัวแทนอำเภอ  จังหวัดเชียงใหม่
               ประชุมเมื่อวันที่   ๑๕   ธันวาคม   ๒๕๕๔    ณ   ห้องประชุมเล็ก  ชั้น ๒  ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  โดยนางพึงพิศ   สมนาวรรณ  ประธานชมรมผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง จังหวัดเชียงใหม่  ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม  มีผู้ไกล่เกลี่ยฯ ตัวแทนอำเภอ จำนวน  ๑๑  คน จากจำนวน ๔๔  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๒๕   เข้าร่วมประชุม  

ผู้ไกล่เกลี่ยฯที่เข้าประชุม        

๑.           นางพึงพิศ                             สมนาวรรณ            ตัวแทนอำเภอเมืองเชียงใหม่
                                ๒.           นายประกฤต                         คำดวงดาว             ตัวแทนอำเภอดอยสะเก็ด
                                ๓.           นายประกิต                           นามวงค์                  ตัวแทนอำเภอสารภี
                                ๔.           นายทวี                                  วิวัฒนเจริญ            ตัวแทนอำเภอสันกำแพง
                               ๕.           นายเสงี่ยม                             รัตนา                       ตัวแทนอำเภอแม่วาง
                               ๖.           นายเทิดศักดิ์                         วงศ์คำปัน                ตัวแทนอำเภอไชยปราการ
                               ๗.           นายณรงค์                             ปันดวง                     ตัวแทนอำเภอแม่ริม
                               ๘.           นางสาวประไพรพิศ              ติ๊บใจ                        ตัวแทนอำเภอดอยเต่า
                               ๙.           นางสาวสายทอง                   ใจแดง                      ตัวแทนอำเภอดอยเต่า
                              ๑๐.         นายวีระยุทธ                          บูรณะประภา          ตัวแทนอำเภอสารภี
                              ๑๑.         นายบุญมี                               เรือนชัย                   ตัวแทนอำเภอแม่แตง

ผู้เข้าร่วมประชุม
                               ๑.           นายทศน์พล          เอี่ยมโอษฐ์             เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ   ที่ทำการปกครอง
                                                                                                           จังหวัดเชียงใหม่
                               ๒.           นายธีทัต                ประกอบเที่ยง         นิติกรชำนาญการ ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
                       
เอกสารแนบ     -     ฉบับร่าง ข้อบังคับชมรมผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง  จังหวัดเชียงใหม่
                             -     รายมือชื่อผู้เข้าประชุม

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐  นาฬิกา

  

วาระที่ ๑                       เรื่องที่ประธานชมรมฯ แจ้งให้ทราบ
ประธานชมรมฯ ได้แจ้งแก่ที่ประชุมว่า  หลังจากที่ได้ประชุมเพื่อจัดตั้งชมรมผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่งแล้ว  ก็ได้ทำหนังสือนำ พร้อมสำเนารายงานการประชุมและร่างข้อบังคับชมรมฯ  เสนอต่อปลัดจังหวัดเชียงใหม่แล้ว    เช่นเดียวกับนายประกฤต   คำดวงดาว   รองประธานชมรมฯ  ก็ได้จัดส่งรายงานการประชุมเพื่อจัดตั้งชมรมฯ     ไปให้แก่นายเกิดโชค   เกษมวงศ์จิตร  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท  กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  เพื่อได้รับทราบความเคลื่อนไหวของคณะผู้ไกล่เกลี่ยฯ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วย      ซึ่งต่อไปทางชมรมฯ จะได้  ทำหนังสือเรียนเชิญอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ,  อธิบดีกรมการปกครอง,  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่,   ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ และนายอำเภอของทุกอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมเป็นกรรมการที่ปรึกษาของชมรมฯ ต่อไป

วาระที่ ๒     รับรองรายงานการประชุมเมื่อวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔
               ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมเมื่อวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔

วาระที่ ๓      รับรองข้อบังคับชมรมผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง จังหวัดเชียงใหม่
          ประธานกล่าวชมนายณรงค์  ปันดวง  กรรมการฝ่ายกฎหมาย ที่ร่างข้อบังคับชมรมฯ ได้อย่างดี สมกับที่เป็นนักกฎหมาย สมาชิกได้พิจารณาข้อบังคับทุกข้อแล้วเห็นว่าเหมาะสม แต่ขอให้นายณรงค์ ช่วยปรับสำนวนข้อบังคับบางข้อให้นุ่มนวลขึ้น เนื่องจากผู้ไกล่เกลี่ยฯ ของจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหกร้อยกว่าคน  มีหลากหลายอายุและอาชีพ อาจมีความเข้าใจสำนวนภาษากฎหมายที่ต่างกันและเข้าใจว่าชมรมมีข้อบังคับที่เข้มงวดเกินไปได้   
นายณรงค์ฯ แจ้งว่าสามารถปรับได้ แต่ทั้งนี้จะต้องไม่ทำให้ความหมายเปลี่ยนไปหรือต้องมิให้แตกต่างจากข้อบังคับชมรมฯ ตามมาตรฐานทั่วไป เพราะข้อบังคับของชมรมนี้ สามารถกำหนดความแข็งแกร่งของแต่ละชมรมได้อีกด้วย
นายทศน์พล   เอี่ยมโอษฐ์  เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ และนายธีทัต  ประกอบเที่ยง นิติกร ที่ทำการปกครองจังหวัด  แนะนำว่าในการร่างข้อบังคับชมรมฯ  โดยที่ ณ เวลานี้ยังเป็นเพียงการเริ่มต้น  ยังมีสมาชิกไม่มากนัก อาจจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะๆ   จึงไม่ควรกำหนดข้อบังคับหรือหน้าที่แข็งเกินไป เพราะอาจจะเป็นข้อบังคับที่คณะกรรมการหรือสมาชิกจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ทันที  จึงขอให้กำหนดข้อบังคับแบบหลวมๆ ไปก่อน  จนเมื่อชมรมฯ มีความแข็งแกร่งและมีจำนวนสมาชิกที่มากขึ้น จึงค่อยทำการแก้ไขข้อบังคับให้เหมาะสมต่อไป  
               ที่ประชุมเห็นด้วย   นายณรงค์ฯ จึงได้ทำการพิจารณาและปรับ เพิ่มเติมข้อบังคับให้นุ่มนวลตามที่เสนอจนครบถ้วน
               ที่ประชุมรับรองข้อบังคับชมรมฯ 
  
วาระที่ ๔    เรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณา
          ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาเรื่องที่กำหนดให้สมาชิกต้องชำระค่าบำรุงชมรมฯ ปีละ ๒๐๐  บาท  ซึ่งอาจจะไม่กระทบกระเทือนสำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำ แต่ก็เป็นจำนวนที่มากพอสมควรสำหรับผู้ไกล่เกลี่ยฯ ที่มีอาชีพเกษตรกรหรือผู้ที่ไม่มีรายได้ประจำ ที่เป็นผู้มีจิตอาสาอยู่ในแต่ละอำเภอ เมื่อพิจารณาถึงค่าใช้จ่ายในช่วงเริ่มต้นของชมรมฯ ที่มีสมาชิกก่อตั้งไม่ถึง ๒๐  คน  จากจำนวนผู้ไกล่เกลี่ยฯ จังหวัดเชียงใหม่ ที่นายอำเภอจัดทำบัญชีรายชื่อ ทั้งหมดจำนวน ๖๐๓  คน  เมื่อจะต้องมีค่าจัดทำเอกสาร  ค่าจัดส่งเอกสาร และยังพิจารณาถึงเมื่อมีการจัดประชุมใหญ่ชมรมฯ ก็อาจต้องมีเงินช่วยเหลือค่าเดินทางของสมาชิกชมรมฯ ที่อยู่อำเภอห่างไกลดังเช่นที่ทางราชการได้ช่วยเหลือค่าเดินทางแก่ผู้ไกล่เกลี่ยฯ คราวที่มาเข้ารับการอบรมฯ ที่จังหวัดอีกด้วย   จะทำให้ชมรมฯ เกิดค่าใช้จ่ายที่สูงมาก อีกทั้งชมรมฯ ยังมีแผนการที่จะให้กรรมการชมรมฯ เดินทางไปเยี่ยมเยียนศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ ในแต่ละอำเภอในอนาคต ก็จะมีค่าใช้จ่ายมากพอสมควรเช่นกัน  สมาชิกชมรมฯ จึงได้ออกความเห็นกันว่าในช่วงแรกๆ นี้  เหล่าสมาชิกฯ รุ่นก่อตั้งชมรมฯ นี้ จะช่วยกันอุดหนุนค่าใช้จ่ายให้แก่ชมรมฯ ตามแต่โอกาสและกำลังทรัพย์ไปก่อน ทั้งนี้เพื่อให้ชมรมฯ สามารถที่จะขับเคลื่อนงานไกล่เกลี่ยฯ อย่างต่อเนื่องได้ทันทีและตามวัตถุประสงค์ในข้อบังคับฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
               ในเรื่องของแผนการเดินทางออกไปเยี่ยมเยียนศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ ในแต่ละอำเภอนั้น  นอกจากเป็นการออกไปพบปะกับสมาชิก เพื่อรับทราบปัญหาในการดำเนินการแล้ว   ชมรมฯ ยังจะจัดกรรมการชมรมฯ ในส่วนต่างๆ ไปให้ความรู้ใหม่ๆ เพิ่มเติมแก่สมาชิกชมรมฯ  ของอำเภอนั้น เพื่อให้เกิดทักษะ และรอบรู้ต่อปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง   
นายประกฤต   คำดวงดาว  รองประธานชมรมฯ ได้สอบถามว่าชมรมฯ จะมีวิธีการใดบ้างที่จะของบสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากทางจังหวัด เพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อการสร้างศักยภาพของงานไกล่เกลี่ยฯ                
นายทศน์พล   เอี่ยมโอษฐ์   เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ  ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่   แจ้งว่าตนได้เขียนโครงการที่จะผลักดันงานไกล่เกลี่ยฯ ของจังหวัดเชียงใหม่นี้ให้ขับเคลื่อนได้อย่างต่อเนื่องไว้แล้ว  แต่เนื่องจากชมรมฯ พึ่งจัดตั้งในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔   ตนจึงไม่อาจเสนอบรรจุเข้าเป็นแผนฯ  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ และปี ๒๕๕๖ ได้ทัน  แต่อย่างไรก็ตามหากชมรมฯ ประสงค์ที่จะให้ทางจังหวัดสนับสนุนในสิ่งใด  ก็ขอให้เสนอแผนเข้ามายังที่ทำการปกครองจังหวัดฯ  เพื่อที่จะได้เสนอขึ้นพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป       
      
วาระที่ ๕     เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ประธานสอบถามในที่ประชุมว่า เหตุใดการประชุมครั้งนี้จึงมีสมาชิกชมรมฯ มาร่วมประชุมน้อยกว่าคราวที่แล้วมากนัก  สมาชิกชมรมฯ หลายท่านแจ้งว่า  ต่างได้ช่วยกันติดต่อผู้ไกล่เกลี่ยฯ ทางโทรศัพท์กันแล้ว  แต่เนื่องจากส่วนใหญ่อยู่ต่างอำเภอ ระยะทางค่อนข้างไกล การเข้ามายังจังหวัดจะมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่อนข้างสูง จึงยังไม่สะดวกนักที่จะเข้ามาร่วมประชุมประจำเดือน   แต่ในวันนี้ก็มีผู้ไกล่เกลี่ยฯ ที่เข้ามาร่วมประชุมครั้งแรกคือ นายบุญมี   เรือนชัย   ผู้ไกล่เกลี่ยฯ อำเภอแม่แตง   และนางสาวประไพพิศ   ติ๊บใจ   ผู้ไกล่เกลี่ยฯ  อำเภอดอยเต่า  ซึ่งทั้งสองท่านมีกิจธุระ แต่ก็ปลีกเวลามาเข้าร่วมประชุมด้วย ส่วนสมาชิกท่านอื่นที่เคยเข้าประชุมคราวที่แล้ว แต่มิได้มาร่วมประชุมครั้งนี้ ส่วนใหญ่ติดธุระสำคัญ จึงไม่อาจมาร่วมประชุมได้
การจะแจ้งให้ผู้ไกล่เกลี่ยฯ ในแต่ละอำเภอทราบถึงการตั้งชมรมฯ  รวมทั้งการสมัครเข้าเป็นสมาชิก เห็นว่าชมรมฯ ควรทำเป็นหนังสือพร้อมใบสมัครแจ้งไปยังผู้ไกล่เกลี่ยฯ ทุกคนในจังหวัดเชียงใหม่  แต่จะมีค่าใช้จ่ายในการจัดทำและส่งเอกสารที่สูงพอสมควร   ชมรมฯ ไม่คาดหวังว่าผู้ไกล่เกลี่ยฯ ทุกคนจะสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกจนครบ  อาจด้วยภาระ หน้าที่การงานหรือระยะทางที่ห่างไกล  แต่ชมรมฯ คาดหวังว่าการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ไกล่เกลี่ยฯ  จะมีประสิทธิภาพและสำเร็จได้ตามประสงค์ของกระทรวงฯ  อย่างทัดเทียมกัน  ส่วนในการแจ้งกำหนดประชุม ให้แจ้งด้วยการส่งไปรษณียบัตร เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย
ในการติดต่อกับผู้ไกล่เกลี่ยฯ ในแต่ละอำเภอในเรื่องทั่วๆ ไป ควรแจ้งแก่ผู้ไกล่เกลี่ยฯ ซึ่งเป็นตัวแทนอำเภอที่เข้ารับการอบรมฯ และให้ตัวแทนผู้ไกล่เกลี่ยฯนั้น เป็นผู้ประสานให้อีกต่อหนึ่ง
             สมาชิกชมรมฯ ในที่ประชุมกล่าวว่า เคยมีผู้ไกล่เกลี่ยฯ ที่ยังไม่ได้มาร่วมประชุมบางท่านบอกว่า ยังไม่ได้รับเกียรติบัตรหรือบัตรประจำตัวผู้ไกล่เกลี่ยฯ  การจะเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมฯ จึงยังไม่มั่นใจในสถานะของการเป็นผู้ไกล่เกลี่ยฯ   จึงอยากจะรอให้ได้รับเกียรติบัตรและอยากให้ชมรมก่อตั้งกันเป็นรูปเป็นร่างเสียก่อน
                นายธีทัต   ประกอบเที่ยง นิติกร ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่  อธิบายว่าสถานะของการเป็นผู้ไกล่เกลี่ยฯ ได้เกิดขึ้นเมื่อนายอำเภอได้จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ไกล่เกลี่ยฯ ที่สมัครและได้รับการคัดเลือก โดยความเห็นชอบของคณะกรมการจังหวัด ตามที่ได้ประกาศไว้ในแต่ละอำเภอแล้ว โดยไม่จำต้องขอมีบัตรประจำตัวผู้ไกล่เกลี่ยฯ หรือเกียรติบัตรแต่อย่างใด   ผู้ไกล่เกลี่ยฯ ทุกท่านสามารถปฏิบัติตนในฐานะผู้ไกล่เกลี่ยฯ ได้ทันที  
                นายประกฤต   คำดวงดาว  กล่าวว่าการจะก่อตั้งชมรมฯ ให้ได้รูปทรง เป็นรูปเป็นร่าง  บรรดาตัวแทนผู้ไกล่เกลี่ยฯ ที่ทางอำเภอได้ส่งไปเข้ารับการอบรมฯ  ก็ต้องร่วมแรงร่วมใจ ช่วยกันคนละไม้คนละมือด้วย  อยากให้ตัวแทนผู้ไกล่เกลี่ยฯ  ช่วยกันระดมความคิด ช่วยกันเสนอแผนงานหรือกิจกรรมใดๆ ที่จะเป็นการเสริมสร้างให้สมาชิกชมรมฯ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ไกล่เกลี่ยฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 
ในวันนี้ สมาชิกชมรมฯ ที่มาร่วมประชุมจำนวน  ๑๑  ท่าน ได้ชำระเงินบำรุงชมรมฯ ท่านละ   ๒๐๐  บาท โดยให้ถือเป็นเงินบำรุงชมรมฯ ประจำปี ๒๕๕๕   รวมเป็น   ๒,๒๐๐  บาท   นายประกฤต   คำดวงดาว  รองประธานฯ  บริจาคเงินเพื่อช่วยค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดของชมรมฯ เนื่องในวาระคล้ายวันเกิดในวันที่  ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๔  นี้อีกจำนวน  ๕๐๐  บาท  รวมเป็นเงินที่ชมรมฯ  ได้รับในครั้งแรกนี้เป็นเงิน  ๒,๗๐๐  บาท   นายวีระยุทธ   บูรณะประภา  เลขานุการชมรมฯ  ขอเบิกค่าใช้จ่ายในการถ่ายสำเนาเอกสารคือ  ร่างข้อบังคับชมรมฯ  หนังสือเรียนเชิญประชุมฯ และรายงานการประชุมฯ  ทั้งสองครั้ง รวมเป็นเงิน  ๔๕๐  บาท มีใบเสร็จแสดง  จึงคงเหลือเงินของชมรมฯ  ๒,๒๕๐  บาท  และเนื่องจากเหรัญญิก คือนางอรษา   ตันติพงศ์   ติดธุระไม่สามารถมาประชุมในวันนี้ได้  ที่ประชุมจึงมอบหมายให้นายวีระยุทธ  บูรณะประภา  รักษาเงินส่วนนี้ไว้ก่อนเพื่อส่งมอบให้เหรัญญิกในภายหลัง
ที่ประชุมอนุมัติให้จ่ายเงินคืนได้ตามเสนอ
ประธานขอให้สมาชิกชมรมฯ ตัวแทนแต่ละอำเภอที่มาประชุมในวันนี้ จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรผู้ไกล่เกลี่ยฯ ในอำเภอของตน   เสนอชมรมฯ ผ่านทางนายวีระยุทธ   บูรณะประภา  เลขานุการชมรมฯ  ภายในวันที่  ๓๐  ธันวาคม  ๒๕๕๔  นี้
               ประธานได้กำหนดวันประชุมฯ ครั้งต่อไปในวันอังคารที่  ๑๗  มกราคม  ๒๕๕๕   เวลา  ๑๐.๐๐  นาฬิกา  ณ ห้องประชุมเล็ก  ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  โดยจะทำหนังสือแจ้งวาระการประชุมให้ตัวแทนผู้ไกล่เกลี่ยฯ ทราบต่อไป
               ประธานกล่าวขอบคุณสมาชิกชมรมฯ และปิดประชุม

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา

                                                                                                                                                                                                                                                             ลงชื่อ
                                                                                                           ประธานที่ประชุม
                                                                                                 (   นางพึงพิศ     สมนาวรรณ   )
                                                                                                             ประธานชมรมฯ

ลงชื่อ
                      ผู้บันทึกการประชุม
          (   นายวีระยุทธ     บูรณะประภา   )
                       เลขานุการชมรมฯ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น