วันพุธที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2555

รายชื่อผู้ไกล่เกลี่ยฯ อำเภอจอมทอง


ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
อายุ
ที่อยู่
วุฒิการศึกษา
หมายเหตุ
ดร.ถาวร  เกียรติไชยากร
๕๘
๕๑ ม.๕ ต.ข่วงเปา
ปริญญาเอก

นายบุญเร็ว  บุตรต๊ะ 
๖๒
๓๖ ม.๓ ต.บ้านหลวง
ประถมศึกษา

นายอินศร  ยศถามี
๖๕
๖๑ ม.๑ ต.บ้านหลวง
ปริญญาตรี

นายทองอินทร์  มัคนา
๖๔
๒๘๐ ม.๑๗ ต.สบเตี๊ยะ
ปริญญาโท
098-8383478
นายสุมินทร์  จินใจ
๖๒
๑๓๕ ม.๖ ต.ข่วงเปา
ปริญญาตรี

นายจักรพันธ์  ศิริ
๖๓
๑๔ ม.๑๖ ต.บ้านแปะ
ปริญญาตรี
081-0357188
นายสมปอง  เกล็ดจีน
๖๓
๒๖๗/๑ ม.๕ ต.ข่วงเปา
ปริญญาโท

นายเสนาะ  บุญเลิศ
๖๗
๘๙/๑ ม.๑๔ ต.ข่วงเปา
ปริญญาตรี

นายสวัสดิ์  ม่วงมายา
๖๖
๒ ม.๑๓ ต.บ้านหลวง
ประกาศนียบัตร

๑๐
นายวรุต  เงินคำคง
๕๗
๓๑๙ ม.๑๑ ต.บ้านหลวง
ประกาศนียบัตร

๑๑
นายบูญรัตน์  ท้าวบุญเรือง
๔๖
๑๗๓ ม.๑๑ ต.ข่วงเปา
ปริญญาตรี

๑๒
นายสมเพชร  โตเจริญกุล
๕๖
๑๗๘ ม.๓ ต.บ้านหลวง
ปริญญาตรี

๑๓
นายอิ่นแก้ว  ท้าวบุญเรือง
๔๙ 
๒๕ ม.๔ ต.บ้านหลวง
ปริญญาตรี
086-9110765
๑๔
น.ส.วีรนุช  ลดาลลิตสกุล
๖๑
๖๙ ม.๒ ต.บ้านหลวง
มัธยมศึกษา

๑๕
น.ส.นพพร  ฟั่นเฟือนหา
๕๖
๔๐ ม.๒ ต.บ้านหลวง
ปริญญาตรี

๑๖
รตอ.ประวัติ  นนทะมา
๖๔
๓๒๑ ม.๙ ต.ข่วงเปา
ปริญญาตรี

๑๗
นายพงษ์พันธ์  ตันเจริญ
๖๔
๕๙๔ ม.๑๔ ต.ข่วงเปา
ประกาศนียบัตร

๑๘
นายจินดา  ปัญญารัตน์
๕๕
๘๐/๑ ม.๕ ต.สบเตี๊ยะ
มัธยมศึกษา

๑๙
น.อ.สำรวย  มงคลชาญ
๖๖
๙๐/๑ ม.๒๐ ต.บ้านหลวง
ปริญญาตรี

๒๐
นายทวี  แก้วกันใจ
๖๓
๑๐๖ ม.๗ ต.สบเตี๊ยะ
ปริญญาตรี

๒๑
ด.ต.ถวิล  อนุใจ
๕๔
๑๓๘ ม.๕ ต.ข่วงเปา
มัธยมศึกษา

๒๒
ด.ต.นิพนธ์  กันเพชร
๕๘
๒๐๑ ม.๑๑ ต.ข่วงเปา
มัธยมศึกษานายอินแก้ว   ท้าวบุญเรือง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น