วันพุธที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2555

รายชื่อผู้ไกล่เกลี่ยฯ อำเภออมก๋อย


ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
อายุ
ที่อยู่
วุฒิการศึกษา
หมายเหตุ
นายศิริพงษ์  สุตาจันทร์
๕๔
๔๕ ม.๔ ต.สบโขง
ประถมศึกษา

นายเสะแด่  พยุงกรรณิกา
๓๗
๑ ม.๑๙ ต.นาเกียน
-

นายโซแด  รหัทศุภรงค์
๕๐
๑๐๗ ม.๑๓ ต.นาเกียน
-

นายวีระพงษ์  มณีพวงไพร
๕๕
๘๕/๑ ม.๑๓ ต.นาเกียน
-

นายวังจันทร์  ปรีชาไพร
๓๗
๑๘ ม.๑๒ ต.นาเกียน
-

นายจักรินทร์  ผดุงบุปผา
๓๗
๒๕ ม.๑๒ ต.นาเกียน
-

นายดำรงค์  ราศีสโรช
๕๕
๒/๑ ม.๗ ต.นาเกียน
-

นายผัด  แสนใจอิ
๕๘
๒๔๙ ม.๑ ต.อมก๋อย
ประถมศึกษา
083-3198787
นายปุ๊เง  จั๋นสุข
๓๘
๑๓๙ ม.๕ ต.สบโขง
-

๑๐
นายสมพงษ์  จันดากรณ์
๕๙
๒๗ ม.๑ ต.อมก๋อย
ประถมศึกษา
086-1896849
๑๑
นายติ๊บ  ซามู
๔๙
๕๒ ม.๔ ต.สบโขง
-

๑๒
นายจำลอง  รินทา
๕๓
๓๓ ม.๗ ต.ม่อนจอง
ประถมศึกษา

๑๓
นายคมสัน  บุญเลิศ
๔๔
๑๕๑ ม.๒ ต.ม่อนจอง
ปริญญาตรี

๑๔
นายคณิศร  บัวรินทร์
๕๕
๑๐๒ ม.๕ ต.แม่ตื่น
-

๑๕
นายอุ่นเมือง  โปธิยา
๖๖
๓๑ ม.๓ ต.แม่ตื่น
-

๑๖
นายมานิตย์  แก้วเบี่ยง
๕๖
๑๓๔ ม.๑ ต.แม่ตื่น
มัธยมศึกษา

๑๗
นายชานุ  ดีนะ
๕๔
๕๗ ม.๑๖ ต.แม่ตื่น
-

๑๘
นายสม  กันทะ
๗๒
๓๖ ม.๑ ต.ยางเปียง
ประถมศึกษา

๑๙
นายสุนทร  ตาวงศ์
๔๗
๒ ม.๙ ต.อมก๋อย
ประถมศึกษา

๒๐
นายอุดม  ศิริ
๕๕
๙๔/๑ ม.๙ ต.อมก๋อย
ประถมศึกษา

๒๑
นายวินัย  ฟั่นเมา
๔๓
๓๐๐ ม.๙ ต.อมก๋อย
ประถมศึกษา

๒๒
นายกำจร  กุลมาเมือง
๔๗
๒๑๙ ม.๙ ต.อมก๋อย
ประถมศึกษา

๒๓
นายสมาน  ศิริ
๕๗
๓๕ ม.๑ ต.ยางเปียง
ปริญญาตรี

๒๔
นายพิภพ  ศรีวิชัยวงศ์
-
๘/๒ ต.ยางเปียง
ประถมศึกษา

๒๕
นางวรนุช  ใจตา
๔๒
๑๗๔/๒ ม.๑ ต.อมก๋อย
ปริญญาโท

๒๖
นายรุจ  เหลี่ยวรุ่งเรือง
๔๕
๓๖๒ ม.๑ ต.อมก๋อย
ปริญญาตรี

๒๗
นายณรินทร์  กันทะค้ำ
๓๙
๖๙ ต.อมก๋อย
ปริญญาตรี


นายสมพงษ์   จันดากรณ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น