วันพุธที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2555

รายชื่อผู้ไกล่เกลี่ยฯ อำเภอเวียงแหง


ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
อายุ
ที่อยู่
วุฒิการศึกษา
หมายเหตุ
นายกว่องเฉียง  แซ่หวัง
๔๙
๘๙๘ ม.๑ ต.เปียงหลวง
-

นายกิตติวัฒน์  เดชะบุญนำพา
๖๔
๑๑๘ ม.๕ ต.แสนไห
มัธยมศึกษา

นายคำ  ตุ่นหล้า
๔๗
๓๑๑ ม.๒ ต.เมืองแหง
ประถมศึกษา

นายจะสีมือ  จะอ่อ
๔๓
๒๕๘ ม.๕ ต.เปียงหลวง
-

นายต๋า  อินทริ
๕๙
๔๙ ม.๔ ต.เปียงหลวง
มัธยมศึกษา

นายตุ่น  ตันนิล
๕๗
๑๓๒/๔ ม.๑ ต.เปียงหลวง
ประถมศึกษา

นายเต็ง  ก่อหลิ่ง
๓๙
๓ ม.๑ ต.เปียงหลวง
ประถมศึกษา

นายณัฐนิติ  วุฒิธรรมปัญญา
๔๔
๑๐๗/๑๗ ม.๑ ต.เปียงหลวง
ปริญญาตรี

นายบุญ  ศรีจาย
๕๗
๑ ม.๙ ต.เมืองแหง
ประถมศึกษา

๑๐
นายบุญมา  เตอเก
๖๒
๑๒๐ ม.๑ ต.เมืองแหง
ประถมศึกษา
084-3734289
๑๑
นายบุญยัง  ชัยมูลทา
๖๐
๑๓๑ ม.๕ ต.แสนไห
ประถมศึกษา

๑๒
นายประสิทธิ์  จำปา
๖๐
๒๑๕ ม.๔ ต.เมืองแหง
ปริญญาตรี

๑๓
นายประเสริฐ  ปินปา
๕๐
๙ ม.๙ ต.เมืองแหง
ประถมศึกษา

๑๔
นายฝาอัง  แซ่ซือ
๕๘
๑๔๓ ม.๑ ต.เปียงหลวง
ประถมศึกษา
087-0974973
๑๕
นายพันธ์ศักดิ์  วิริยะตานนท์
๕๔
๓๔ ม.๒ ต.เปียงหลวง
ประกาศนียบัตร

๑๖
นายมนตรี  เกษตรบรรพต
๕๔
๑๕ ม.๖ ต.เมืองแหง
ประถมศึกษา

๑๗
น.ส.วิชชุดา  ซาววา
๔๒
๓๙ ม.๙ ต.เมืองแหง
มัธยมศึกษา

๑๘
นายวิวัตน์  วงศาบวรรัตน์
๕๖
๑๐๒ ม.๔ ต.แสนไห
ประถมศึกษา

๑๙
นายสมบูรณ์  คำเฮือง
๖๑
๑๓๒/๑ ม.๑ ต.เปียง หลวง
ประถมศึกษา

๒๐
นางสุข  ใจหนุ่ม
๔๓
๓๑ ม.๓ ต.เปียงหลวง
ประถมศึกษา

๒๑
นายสุรศักดิ์ สินลี้
๔๗
๓๘๒ ม.๒ ต.เมืองแหง
ปริญญาตรี

๒๒
นายเสาร์  ยานะ
๔๘
๘๕ ม.๔ ต.เปียงหลวง
ประถมศึกษา

๒๓
นายเสาร์คำ  ทาเศษ
๕๑
๑๐๖ ม.๑ ต.เมืองแหง
ประถมศึกษา

๒๔
นายอนันต์  ยะผล
๕๕
๒๑ ม.๑ ต.เปียงหลวง
ประถมศึกษา

๒๕
นายอ่อง  อินต๊ะ
๔๓
๒๗๗ ม.๑ ต.เปียงหลวง
ประถมศึกษาไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น