วันพุธที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2555

รายชื่อผู้ไกล่เกลี่ยฯ อำเภอแม่ริม


ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
อายุ
ที่อยู่
วุฒิการศึกษา
หมายเหตุ
นายจำรัส  คำมูล
๖๐
๖๒/๙ ม.๔ ต.ริมใต้
ปริญญาตรี
087-1872474
นายณรงค์  ปันดวง
๕๐
๓๗/๑ ม.๓ ต.ริมเหนือ
ปริญญาโท
081-9521050
พ.ต.ท.ตันตศักดิ์  กันทาลักษณ์
๖๖
๘๕/๒ ม.๓ ต.ริมเหนือ
ปริญญาโท
087-1829090
นางศตพร  เทพทอง
๕๑
๑๖๑/๒๔๘ ม.๑ ต.เหมืองแก้ว
ปริญญาตรี
084-1512341
นางธัญพร  นันตา
๕๐
๑๑๘ ม.๖ ต.ขี้เหล็ก
มัธยมศึกษา
081-7965019
จ.ส.อ.บุญเปล่ง  อายุยืน
๔๖
๑๖๗/๑ ม.๓ ต.แม่สา
ปริญญาตรี
088-4148419
นายประสิทธิ์  กำแพงแก้ว
๖๕
๕๐ ม.๓ ต.สันโป่ง
ปริญญาโท
084-3716886
นายประสิทธิ์  บุญสม
๕๗
๖๕/๑ ม.๓ ต.ริมใต้
ปริญญาตรี
089-4305056
นายปิยะพงค์  ปัญจบุรี
๓๘
๑๑๑/๙ ม.๕ ต.แม่สา
ปริญญาโท
089-1913707
๑๐
น.ส.ลักษณ์ษมี  ช้ามั่ง
๓๘
๑๖๘ ม.๓ ต.แม่สา
ประกาศนียบัตร

๑๑
นายวรกร  ชนะชมภู
๕๑
๑๘๐ ม.๑ ต.ริมใต้
ปริญญาตรี

๑๒
นายวรการ  ตุ้ยหล้า
๖๑
๑๖๐ ม.๑๐ ต.สันโป่ง
ปริญญาตรี
081-1119820
๑๓
นายวิเชียร  ใหม่เงิน
๓๗
๒๓/๑ ม.๑๐ ต.แม่แรม
ปริญญาตรี
084-3781954
๑๔
นายวินัย  ทองพลาย
๕๙
๖๖/๑ ม.๒ ต.ริมใต้
ปริญญาตรี
081-9616397
๑๕
นางสายฝน  กันแก้ว
๔๗
๒๒๕ ม.๓ ต.ขี้เหล็ก
มัธยมศึกษา
089-2654535
๑๖
นายสว่าง  ถุงเงิน
๖๖
๑๗๖ ม.๒ ต.สันโป่ง
ปริญญาตรี
084-6088921
๑๗
นายสุรเชษฐ์  บุญเทพ
๖๒
๑๙๘/๑ ม.๓ ต.ขี้เหล็ก
มัธยมศึกษา
087-1737007
๑๘
ร.ต.สุนันท์  เทพทอง
๕๐
๑๖๑/๒๔๘ ม.๑ ต.เหมืองแก้ว
ปริญญาตรี
081-7833379
๑๙
ส.อ.สมคิด  สกุลพยัคฆ์
๕๗
๑๐๙/๑ ม.๕ ต.แม่สา
ปริญญาตรี
085-0401357
๒๐
พ.อ.อุดร  อ่อนนิ่ม
๖๓
๗๓/๕ ม.๒ ต.ขี้เหล็ก
ปริญญาตรี
087-3424874      

                                                                  นายณรงค์   ปันดวง


                   นางศตพร   เทพทอง
                                                                                                         

                                                                               ร.ต.สุนันท์   เทพทอง
                                                                    
นายประสิทธิ์   กำแพงแก้ว
นายจำรัส   คำมูล

นายวรการ   ตุ้ยหล้า
 
                 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น