วันพุธที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2555

รายชื่อผู้ไกล่เกลี่ยฯ อำเภอพร้าว


ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
อายุ
ที่อยู่
วุฒิการศึกษา
หมายเหตุ
น.ส.ณัฐฐาพร  อินติ
๕๘
๒๓๔ ม.๑ ต.บ้านโป่ง
ปริญญาตรี

นายดวงคำ  ขันมอน
๖๖
๔๑ ม.๒ ต.ป่าตุ้ม
ประถมศึกษา

นายถนอมศักดิ์  ชะนะ
๕๖
๓๑ ม.๑ ต.ป่าไหน่
มัธยมศึกษา

นายธนา  ดอนดา
๖๓
๑๔๖ ม.๖ ต.เวียง
มัธยมศึกษา

นายบุญเต็ม  สุนทรพันธ์
๖๓
๑๐๓ ม.๔ ต.เวียง
มัธยมศึกษา

นายบุญเลือย  ภิบาล
๕๕
๑๕๓ ม.๑ ต.ป่าไหน่
ประถมศึกษา

นางบัวเขียว  ใจลึก
๖๑
๘๙ ม.๓ ต.เวียง
มัธยมศึกษา

นายประกฤต  อิสระไพโรจน์
๗๒
๓๕๑ ม.๔ ต.เวียง
ประถมศึกษา

นายประพันธ์  อาวรณ์
๖๐
๑๑๓ ม.๘ ต.บ้านโป่ง
ประถมศึกษา

๑๐
นายพชรพล  ใจลึก
๖๐
๒๑๖ ม.๓ ต.เวียง
ปริญญาตรี

๑๑
นายพล  แก้วเปียง
๖๒
๑๙ ม.๖ ต.เวียง
ประถมศึกษา

๑๒
นายพิชาติ  กุลประดิษฐ์
๖๓
๙๐ ม.๔ ต.เวียง
มัธยมศึกษา

๑๓
น.ส.มนทิรา  รัตนรินทร์
๕๖
๙๒ ม.๓ ต.เวียง
ปริญญาตรี

๑๔
นายมนัส  ตันสุภายน
๖๖
๓๔๒ ม.๔ ต.เวียง
มัธยมศึกษา
085-7056574
๑๕
น.ส.สมาลี  ปันทอย
๔๓
๖๔ ม.๕ ต.ป่าไหน่
ปริญญาโท

๑๖
นางยุพิน  ศรีสุวรรณ
๔๙
๔๕ ม.๖ ต.ป่าตุ้ม
มัธยมศึกษา

๑๗
นางรสรินทร์  สิทธิธรรมใจ
๔๙
๑๗๘ ม.๖ ต.เขื่อนผาก
ปริญญาตรี

๑๘
นางวิภา  คาวี
๕๑
๓๒ ม.๘ ต.บ้านโป่ง
ประถมศึกษา

๑๙
นายศักดิ์ศิลป์  แก้วตา
๔๙
๗๓ ม.๑ ต.บ้านโหล่งขอด
มัธยมศึกษา

๒๐
นางสุดสวาท  ชัยชนะสีพลี
๖๒
๑๙๑ ม.๔ ต.บ้านโป่ง
ปริญญาตรี

๒๑
นายสมจิตร  บุญตันหล้า
๔๘
๑๑๖ ม.๑๐ ต.สันทราย
ประถมศึกษา

๒๒
นายสุรพล  จอมจิตร
๔๗
๑๒๓ ม.๓ ต.แม่แวน
ปริญญาตรี

๒๓
นายอินสุน  เงาใจ
๓๖
๘๖ ม.๖ ต.บ้านโป่ง
ปริญญาตรี

๒๔
นายอินเหลา  จอมจิตร
๖๙
๓๕ ม.๘ ต.สันทราย
ประถมศึกษา

๒๕
นายอนันต์  ชัยชนะสีพลี
๗๒
๑๙๑ม.๔ ต.บ้านโป่ง
มัธยมศึกษา

๒๖
นายอรรถกร  สังข์วงค์
๕๒
๑๔๑ ม.๕ ต.เขื่อนผาก
ปริญญาตรีไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น