วันพุธที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2555

รายชื่อผู้ไกล่เกลี่ยฯ อำเภอสันทราย

ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
อายุ
ที่อยู่
วุฒิการศึกษา
หมายเหตุ
นายเกียรคิศักดิ์  วงศ์รัตนวรรณ
๔๔
๑๒๓/๙ ม.๕ ต.สันทรายน้อย
ปริญญาตรี

นางกัลยาณี  พานอ่อง
๕๘
๔๑๗ ม.๔ ต.สันทรายหลวง
มัธยมศึกษา

นายจำเริญ  สงคราม
๖๓
๘๕/๑๕๔ ม.๔ ต.หนองจ๊อม
ปริญญาโท

นางจรรยา  ประกอบกิจ
๕๘
๑๙๗ ม.๔ ต.สันทรายหลวง
มัธยมศึกษา

นางจุไรรัตน์  ศรีรินทร์
๔๗
๑๐๑ ม.๒ ต.ป่าไผ่
มัธยมศึกษา

นายณรงค์  สมณะ
๖๒
๑๐๙ ม.๓ ต.ป่าไผ่
ปริญญาโท
089-8506091
นายดิลก  เบญจวัฒนวงศ์ 
๖๐
๒๙๙/๑๕๔ ม.๒ ต.สันทรายหลวง
ปริญญาโท

นายถวิล  นนทะธรรม
๖๑
๔๐๐/๕๓ ม.๕ ต.หนองหาร
ปริญญาโท

นายทวีศักดิ์  อินต๊ะรักษ์
๕๑
๒๑๘ ม.๑ ต.แม่แฝกใหม่
ปริญญาโท

๑๐
นางนุศรา  ผิวรัตน์
๓๖
๖๙ ม.๓ ต.เมืองเล็น
ปริญญาตรี

๑๑
นายบัญญัติ  รังสรรค์
๕๔
๗๐ ม.๓ ต.สันป่าเปา
มัธยมศึกษา

๑๒
นายบัณจงศักดิ์  วงศ์รัตนวรรณ
๔๗
๓๐๙/๑ ม.๙ ต.สันทรายน้อย
ปริญญาโท

๑๓
นายปรินท์  จำนงค์ภักดี
๕๔
๑๙๙/๑๘๗ หมู่บ้านสวนนนทรี
ต.หนองจ๊อม
ปริญญาโท

๑๔
นายประเสริฐ  เดชะ
๖๓
๑๕๖ ม.๑ ต.ป่าเปา
มัธยมศึกษา

๑๕
นางพรรณนา  คุณัญญาสกุล
๔๗
๑๔๙   ม.๑๔ ต.ป่าไผ่
ปริญญาโท

๑๖
น.ส.ภัทรานิษฐ์  บุญอมฤตสกุล
๔๔
๑๒๑ ม.๑ ต.แม่แฝก
ปริญญาตรี
081-6728575
๑๗
นายภาวัต  กรรณสูต
๕๓
๕๓ ม.๕ ต.สันทรายหลวง
ปริญญาตรี

๑๘
นางมัณฑณา  เป็งรัตน์
๕๕
๑๙๕ ม.๕ ต.หนองหาร
ปริญญาโท

๑๙
นายมนตรี  ชคทันต์บดี
๖๖
๙๙/๑๓๕ ม.๑๒ ต.สันนาเม็ง
ปริญญาตรี

๒๐
นายเรืองชัย  ศิลปวรเศรษฐ
๗๐   
๑๘๐ ม.๙ ต.หนองจ๊อม
ปริญญาตรี

๒๑
นายวรจักร  แก่นจันทร์
๓๘
๑๖๘ ม.๙ ต.ป่าไผ่
ประกาศนียบัตร

๒๒
นายวีระชัย ชัยเผือก
๕๗
๓๓๔ ม.๔ ต.สันทรายหลวง
ปริญญาตรี

๒๓
นายวินิตย์  กันธรรม
๖๑
๒๗๕ ม.๒ ต.สันทรายหลวง
ปริญญาโท

๒๔
นายศักดิ์ศรี  สุปินตา
๖๔
๑๔๐ ม.๔ ต.สันทรายหลวง
ปริญญาตรี

๒๕
นายสวัสดี  ศรีเวียงศรี
๔๔
๒๑๔ ม.๖ ต.สันทรายหลวง
ประกาศนียบัตร

๒๖
นายสัมพันธ์  ปันทะฝั้น
๕๘
๖๓ ม.๑ ต.ป่าเปา
มัธยมศึกษา

๒๗
นายสุวรรณ์  ปูรณะพงษ์
๖๕
๑๕๐ ม.๑๑ ต.แม่แฝก
ประกาศนียบัตร

๒๘
นายสกล  พานอ่อง
๕๒
๒๑๒ ม.๔ ต.สันทรายหลวง
ปริญญาตรี

๒๙
นายสมชาย  กุละปาลานนท์
๕๔
๓๓๓ ม.๓ ต.สันพระเนตร
ปริญญาตรี

ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
อายุ
ที่อยู่
วุฒิการศึกษา
หมายเหตุ
๓๐
นางอรษา  ตันติพงศ์
๕๙
๘๕/๑๔๑ ม.๗ ต.หนองจ๊อม
ปริญญาโท
089-4337804
๓๑
น.ส.อัญญา  พวงภิญโญ
๕๓
๓๓๓ ม.๑ ต.สันทรายน้อย
ปริญญาโท

๓๒
นายอาทิตย์  เป็งจันทร์
๖๑
๑๙๕/๙ ม.๕ ต.หนองหาร
ปริญญาโท

๓๓
นางอรญา  รักษ์ขันติ
๔๙
๑๔๒ ม.๙  ต.ป่าไผ่
ปริญญาตรี
084-3636659
๓๔
นายอุดร  รินเขียว
๔๖
๕๑/๑ ม.๒ ต.สันป่าเปา
ปริญญาตรี

๓๕
นายอานัติ  ใคร้จักร์
๔๙
๒๑๗ ม.๘ ต.หนองแหย่ง
ประถมศึกษา
นายทวี   วิวัฒนเจริญ
089-5609360
    
             

นางอรษา   ตันติพงศ์
089-4337804นางอรญา   รักษ์ขันติ
084-3636659


นางนุศรา   ผิวรัตน์
082-9302953


นางพรรณา   คุณัญญาสกุล
089-5594407

นางสาวภัทรานิษฐ์   บุญอมฤตสกุล
081-6728575นายมนตรี  ชคทันต์บดี
053-399041

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น