วันพุธที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2555

รายชื่อผู้ไกล่เกลี่ยฯ อำเภอเมืองเชียงใหม่

ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
อายุ
ที่อยู่
วุฒิการศึกษา
หมายเหตุ
นางพรรณี  พรหมวิชัย
๔๖
๖๐/๓ ม.๒ ต.ท่าศาลา
ประกาศนียบัตร

นายกิติศักดิ์  จักราชัย
๖๒
๑๒๒ ถ.แก้วนวรัตน์ ต.วัตเกต
ปริญญาตรี

นายอุดม  เจียมกิจวัฒนา
๕๔
๙๓/๑๐๖ ม.๕ ต.หนองป่าครั่ง
ปริญญาตรี
081-7163402
นายกชสัภยา  แคว้นไธสง
๔๗
๑๒/๑ ม.๔ ถ.สิงหราช ต.ศรีภูมิ
ประกาศนียบัตร

นายธรรมนูญ  คำสุนทร
๖๙
๑/๒ ถ.มหาโชค ต.ป่าตัน
ปริญญาตรี

นางวรวรรณ  มหานันทโพธิ์
๕๔
๒๖๘ ม.๖ ต.แม่เหียะ
ปริญญาตรี
081-5952387
นายพานิช  ไชยศรี
๖๓
๘ ถ.ลำพูน ต.วัดเกต
ปริญญาตรี

นายสายพิณ  วัฒนะคีรี
๕๓
๑๙๙/๕ ถ.มูลเมือง ต.ศรีภูมิ
ปริญญาตรี

นางรัตนาภรณ์  มะหะหมัด
๕๐
๒๙๐/๓ ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน
ปริญญาตรี

๑๐
นายแสวง  ชัยวรรณเสถียร
๕๘
๓๖๗/๔๓ ถ.วิชยานนท์ ต.ช้างม่อย
ปริญญาโท

๑๑
นายสมชัย  สถิรวัฒนา
๕๘
๑๒๒ ถ.ระแกง ต.ช้างคลาน
ปริญญาโท

๑๒
นายสรวุฒิ  โพธิพานิช
๕๓
๑๔๒/๓๙ ถ.ประชาสัมพันธ์ ต.ช้างคลาน
ปริญญาตรี

๑๓
นายประสิทธิ์  ศรีโกไสย
๖๗
๑๓๐/๓ ม.๑ ต.ป่าแดด
ประกาศนียบัตร

๑๔
นายสุริทร์  วิญญะ
๓๕
๖๗ ม.๖ ต.ป่าแดด
ปริญญาตรี

๑๕
นางกองทอง  กิติวงศ์
๔๓
๑๙๕/๓๑๑ ม.๘ ต.สันผีเสื้อ
ปริญญาตรี

๑๖
น.ส.เพียงจันทร์  ลิขิตเอกราช
๔๓
๑๒๐/๙๘ ม.๕ ต.หนองหอย
ปริญญาโท

๑๗
นายนนท์  หิรัญเชรษฐ์
๔๙
๙ ถ.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ
ปริญญาตรี
081-7168399
๑๘
นางสาวอมรา  อารีย์
๕๒
๒๙๐/๑ ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน
ปริญญาโท

๑๙
นางจตุพร  วรรณจักร
๖๐
๑๘๖/๓ ถ.เจริญราษฎร์ ต.วัดเกตุ
ปริญญาโท

๒๐
นางพึงพิศ  สมนาวรรณ
๖๙
๑๓/๙ ม.๔ ต.ท่าศาลา
ปริญญาตรี
081-8825873


               นางพึงพิศ   สมนาวรรณ                นายนนท์   หิรัญเชรษฐ์

นางวรวรรณ   มหานันทโพธิ์
นายประสิทธิ์   ศรีโกไสย                                             นายกิติศักดิ์  จักราชัย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น