วันพุธที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2555

รายชื่อผู้ไกล่เกลี่ยฯ อำเภอดอยหล่อ


ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
อายุ
ที่อยู่
วุฒิการศึกษา
หมายเหตุ
นายสมพงษ์  อินทรชัย
๖๓
๘ ม.๒๑ ต.ดอยหล่อ
มัธยมศึกษา

นายจำลอง  ศรีบุญเรือง
๔๙
๔๔๘ ม.๘ ต.ดอยหล่อ
มัธยมศึกษา

นางธัญญารัตน์  จันทร์อารี
๕๒
๑๗๙ ม.๒๔ ต.ดอยหล่อ
มัธยมศึกษา
084-4835172
นายยูน  คำหมื่นยอง
๖๒
๒๒๑ ม.๑๓ ต.ดอยหล่อ
มัธยมศึกษา

นายทองคำ  จันทร์มาลี
๕๐
๑๔๑ ม.๓ ต.สองแคว
มัธยมศึกษา

นายแก้ว  เด็ดสกัน
๖๗
๑๗๘ ม.๘ ต.ยางคราม
ประถมศึกษา

นายไพรฑูรย์  สุทินนา
๔๕
๒๗ ม.๔ ต.สองแคว
มัธยมศึกษา

นางรจนา  ยี่บัว
๔๑
๑๐๙ ม.๗ ต.ยางคราม
ประถมศึกษา

นางพัดศรี  ชัยชนะ
๔๕
๑๑/๑ ม.๔ ต.ยางคราม
มัธยมศึกษา

๑๐
นายบุญตัน  อุดใหม่
๗๑
๑๙๘ ม.๖ ต.สองแคว
ประถมศึกษา

๑๑
นายถนอม  ปัญญาหลี
๖๐
๔๙/๒ ม.๗ ต.สันติสุข
ประถมศึกษา

๑๒
นางเพียรศรี  ประทุมทา
๔๗
๑๓๙ ม.๓ ต.ดอยหล่อ
มัธยมศึกษา
089-9974217
๑๓
นายบุญส่ง  ขัดตุ่น
๔๔
๑๕๑/๑ ม.๒ ต.ยางคราม
มัธยมศึกษา

๑๔
นายทิพย์  ไชยะป๊อก
๖๕
๒๗/๑ ม.๖ ต.สองแคว
ประถมศึกษา

๑๕
นายโยธิน  ผัดคำมูล
๖๐
๕๓/๖๒ ม.๒๒ ต.ดอยหล่อ
ประถมศึกษา

๑๖
นายบุญศรี  พิชัย
๖๓
๔๓ ม.๑ ต.ดอยหล่อ
มัธยมศึกษา

๑๗
นายทวีแก้ว  ทาเหมย
๖๑
๑๙๐ ม.๘ ต.สองแคว
มัธยมศึกษา

๑๘
นายสุทัศน์  โกษา
๖๐
๑๐๓ ม.๑๙ ต.ดอยหล่อ
ประถมศึกษา

๑๙
นางกาญจนา  สุกาละ
๔๒
๗๐ ม.๒๑ ต.ดอยหล่อ
มัธยมศึกษา

๒๐
นางเพ็ญศรี  กันธารัก
๔๓
๔๑ ม.๑ ต.ยางคราม
มัธยมศึกษา

๒๑
นางดวงศรี  ขัดตุ่น
๔๕
๘๗ ม.๑ ต.ยางคราม
ประถมศึกษา

๒๒
นายจรัล  แก้ววงวาล
๕๖
๑๕๔ ม.๒๔ ต.ดอยหล่อ
มัธยมศึกษา

๒๓
นายสิงห์คำ  แดงวงศ์
๖๓
๔ ม.๖ ต.สันติสุข
ประถมศึกษา

๒๔
นายทนงศักดิ์  จันทร์อารี
๕๖
๑๗๙ ม.๒๕ ต.ดอยหล่อ
ปริญญาตรี

๒๕
นางจันทร์หอม  กันทะสุนท์
๔๖
๖๘/๑ ม.๑๔ ต.ดอยหล่อ
ประถมศึกษา

๒๖
นายพรชัย  บุญจันทร์
๕๐
๕๖๐ ม.๔ ต.ดอยหล่อ
ประถมศึกษานางธัญญารัตน์   จันทร์อารี

นางเพียรศรี   ประทุมทา

 
             นายบุญส่ง   ขัดตุ่น                                                                        นายยูน   คำหมื่นยอง
                                                                
                
                นายโยธิน   ผัดคำมูล                                                                        นางรจนา   ยี่บัว
 

 
นางรัชนีวรรณ   ด้วงปุระ                                                            นายสิงห์คำ   แดงวงค์
  
                                                                  นายสุทัศน์   โกษา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น