วันพุธที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2555

รายชื่อผู้ไกล่เกลี่ยฯ อำเภอเชียงดาว


ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
อายุ
ที่อยู่
วุฒิการศึกษา
หมายเหตุ
นายแก้ว  คำแปง
๕๕
๒๗ ม.๘ ต.เมืองงาย
ประถมศึกษา

นายคำปัน  เขื่อนเพชร
๕๕
๑๙๒ ม.๑ ต.แม่นะ
มัธยมศึกษา

นายคำแวง  สุนะ
๖๗
๘๘ ม.๑ ต.ปิงโค้ง
ประถมศึกษา
082-8914678
นางจงกลนี  แต้มดื่ม
๔๗
๑๑๒ ม.๔ ต.ปิงโค้ง
ประถมศึกษา

นายจรัล  บุญเป็ง
๔๘
๔๖ ม.๑ ต.แม่นะ
ประถมศึกษา

นายจรัส  ก้อนทอง
๔๐
๘๓ ม.๓ ต.เชียงดาว
ประถมศึกษา

นางจันทร์หอม  บุญไชย
๕๑
๒๘ ม.๓ ต.เมืองงาย
มัธยมศึกษา

นางดวงจันทร์  จองป้อ
๓๙
๑๑๗ ม.๓ ต.เมืองงาย
มัธยมศึกษา

นายดวงศร  เรือนใหญ่
๕๔
๗๕ ม.๑ ต.เมืองงาย
ประถมศึกษา

๑๐
นายดิเรก  มณีจันทร์
๕๕
๓๘ ม.๓ ต.ทุ่งข้าวพวง
ประถมศึกษา

๑๑
นายทองคำ  บุญเรือง
๕๙
๓๔๓ ม.๒ ต.แม่นะ
ประถมศึกษา

๑๒
นายบุญทา  รัตนเสนีย์กุล
๕๔
๘๑ ม.๑ ต.แม่นะ
ประถมศึกษา

๑๓
นายบุญฤทธิ์  ใจหาญ
๕๐
๑๐๖ ม.๔ ต.ปิงโค้ง
ประถมศึกษา
087-5257144
๑๔
นายบุญส่ง  โพธิ
๔๘
๒๒๙/๑ ม.๑ ต.แม่นะ
มัธยมศึกษา

๑๕
นายประดิษฐ์  ไวยเนตร
๕๗
๑๓ ม.๓ ต.ทุ่งข้าวพวง
ประถมศึกษา

๑๖
นายพงษ์พันธ์  มโนวรรณ
๔๕
๑๓๖/๑ ม.๑ ต.แม่นะ
มัธยมศึกษา

๑๗
น.ส.ไพริน  น้อยวงศ์
๓๗
๔๓ ม.๔ ต.ปิงโค้ง
มัธยมศึกษา

๑๘
นางยุพิน  กุมเงิน
๔๔
๔๘ ม.๔ ต.ปิงโค้ง
ประถมศึกษา

๑๙
น.ส.วันวิสาข์  แพคำ
๓๖
๓๐/๒ ม.๑๓ ต.เชียงดาว
มัธยมศึกษา

๒๐
น.ส.สมปรารถนา  น้อยวงศ์
๔๓
๒๗๕ ม.๕ ต.เชียงดาว
ประกาศนียบัตร

๒๑
นางสมศรี  คำมา
๔๘
๓๒/๑ ม.๔ ต.ปิงโค้ง
ประถมศึกษา

๒๒
นายสวาท  สุริวรรณ
๕๑
๑๖๘ ม.๑ ต.เมืองงาย
ปริญญาตรี

๒๓
นายเสริมศักดิ์  เขียวคำฟั่น
๓๗
๓๓ ม.๓ ต.แม่นะ
มัธยมศึกษา

๒๔
นายสุธีร์  บรรตานึก
๕๘
๔๖๕ ม.๑๐ ต.เชียงดาว
ปริญญาตรี

๒๕
นางอารุณ  แสงแอ่น
๕๕
๒๕ ม.๓ ต.แม่นะ
มัธยมศึกษา

๒๖
นายอินสม  ไวยเนตร
๕๕
๖๒ ม.๓ ต.ทุ่งข้าวพวง
ประถมศึกษาไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น