วันพุธที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2555

รายชื่อผู้ไกล่เกลี่ยฯ อำเภอแม่วาง


ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
อายุ
ที่อยู่
วุฒิการศึกษา
หมายเหตุ
นายประทุม  จันทร์ประทุม
๕๗
๑๐๘ ม.๕ ต.ทุ่งรวงทอง
ปริญญาตรี

นายบุญทิศ  ศรีกันทา
๔๕
๑๔๙ ม.๒ ต.ทุ่งรวงทอง
มัธยมศึกษา
087-1740827
นายทองสุข  คำภีระ
๔๒
๑๒๗/๑ ม.๗ ต.ทุ่งรวงทอง
มัธยมศึกษา

นายประดิษฐ์  กันทะวงศ์
๖๕
๑๕๒ ม.๘ ต.ทุ่งรวงทอง
ประถมศึกษา

นายอินต่วน  เมืองดี
๕๙
ม.๖ ต.บ้านกาด
ประถมศึกษา

นายสะอาด  ส่างแป่
๔๘
๑๙๙ ม.๙ ต.บ้านกาด
มัธยมศึกษา

นายก๋องคำ  ศิริผา
๖๓
๒๖ ม.๖ ต.แม่วิน
ประถมศึกษา

นายโชคชัย  มะซูแบะ
๔๗
๙/๓ ม.๔ ต.แม่วิน
มัธยมศึกษา

นายคมกฤต  ธารินท์กุล
๕๘
๒๓ ม.๖ ต.แม่วิน
ประถมศึกษา

๑๐
นายไพฑูรย์  ยาชะวันนา
๖๑
๒๔ ม.๑๐ ต.ดอนเปา
ประถมศึกษา

๑๑
นายบุญเลิศ  ดีมูล
๔๖
๑๕๔ ม.๑๑ ต.ทุ่งปี้
ประถมศึกษา

๑๒
นายสมบูรณ์  พรหมเสน
๖๖
๙ ม.๘ ต.ทุ่งปี้
ประถมศึกษา

๑๓
นายมงคล  หมื่นเป็ง
๖๒
๑๕๐ ม.๑๑ ต.ทุ่งปี้
ประถมศึกษา

๑๔
นายบุรินทร์  คำอ้าย
๕๔
๗๖ ม.๓ ต.ดอนเปา
ประถมศึกษา

๑๕
นายเจริญ  บุญยะชัยชนะ
๖๐
ม.๖ ต.บ้านกาด
ประถมศึกษา

๑๖
นายจรัล  ปัญญามงคล
๖๐
๖๙/๑ ม.๓ ต.ทุ่งปี้
ประถมศึกษา

๑๗
นายพร้อมพันธุ์  พันธเสน
๖๙
๔๗๖ ม.๖ ต.ดอนเปา
ปริญญาตรี

๑๘
นางศรีบาล  แก้ววันดี
๔๑
๘๑/๒ ม.๑๕ ต.แม่วิน
ประถมศึกษา

๑๙
นายวิโรจน์  ไผ่สม
๓๖
๒๑๗ ม.๙ ต.บ้านกาด
ประถมศึกษา

๒๐
นายอัศวิน  เงาผ่อง
๕๓
๘๔ ม.๑ ต.บ้านกาด
ประถมศึกษา

๒๑
นายเสงี่ยม รัตนา
                        

๔๓/๑  ม.๓  ต.ทุ่งรวงทอง

081-8826277

                                                                                      นายเสงี่ยม   รัตนา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น