วันจันทร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2555

ที่มาของชมรมฯ


ชมรมผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง จังหวัดเชียงใหม่  เกิดขึ้นจากการรวมตัวของผู้ไกล่เกลี่ยที่มีรายชื่อเป็นผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง ตามประกาศกฎกระทรวง ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ.๒๕๕๓  ประจำอำเภอต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักเจรจาไกล่เกลี่ยระดับเข้มข้นและหลักสูตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้ง ตามโครงการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและอำนวยความเป็นธรรมสู่ประชาชน เพื่อเป็นการขยายผลหรือขับเคลื่อน MOU ให้มีผลเป็นรูปธรรม  จัดขึ้นโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมการปกครอง และสถาบันพระปกเกล้า ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด  ระหว่างวันที่  ๑๐-๑๓  ตุลาคม  ๒๕๕๔  ได้ปรึกษาและเห็นพ้องต้องกันว่า หน้าที่ของผู้ไกล่เกลี่ยนี้สามารถที่จะช่วยเหลือแบ่งเบาหน้าที่ของฝ่ายอำเภอและเป็นการช่วยเหลือชุมชนให้เกิดความสงบสุข สามารถช่วยให้เรื่องของความขัดแย้งภาคประชาชนยุติลงได้โดยไม่จำต้องขึ้นไปสู่ศาลยุติธรรม  การจะขับเคลื่อนให้การทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องได้รับความร่วมมือร่วมการทำงานอย่างขยันขันแข็งระหว่างคณะผู้ไกล่เกลี่ยฯ ซึ่งเป็นตัวแทนภาคประชาชนกับทางอำเภอซึ่งเป็นภาครัฐ อีกทั้งผู้ไกล่เกลี่ยจะต้องมีความรู้ในด้านข้อกฎหมายและมีทักษะของการจะเป็นผู้ไกล่เกลี่ยที่ดี  จึงควรที่จะรวมกลุ่มจัดตั้งขึ้นเป็นชมรม โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการติดต่อประสานงานกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างทักษะ ความรู้ด้านกฎหมายแก่ผู้ไกล่เกลี่ย ให้มีศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเป็นการช่วยลดการนำข้อขัดแย้งของภาคประชาชนไปขึ้นสู่ศาลยุติธรรม  จะเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระแก่ศาลยุติธรรมได้ตามประสงค์
            วันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ คือวันถือเป็นการก่อตั้งชมรมผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง จังหวัดเชียงใหม่   โดยได้มีการออกข้อบังคับและเลือกตั้งประธานชมรมพร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น ๑ ชุด เพื่อดำเนินการบริหารชมรมฯ ต่อไป         

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น