วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2555

ขอแก้ข่าวที่แจ้งและขออภัย เรื่องอบรมฯ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕


วันนี้(๑๓)โทร.ติดต่อกับ จนท.ศาล ทราบว่าการอบรมในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ นี้ เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวฯ และที่นั่งสำหรับผู้เข้าอบรมก็เต็มแล้ว ผู้เขียนขอเพิ่มเติมผู้เข้ารับการอบรม เจ้าหน้าที่ศาลฯ บอกเต็มจริงๆ ไม่มีเก้าอี้เสริมและไม่มีตั๋วยืน  ผู้เขียนจึงต้องขออภัยที่แจ้งหลายๆ ท่านมาก่อนหน้านี้และทำให้ท่านต้องจัดคิววันว่างของแต่ละท่านผิดไปบ้าง 

แต่ในวันพุธที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ ศาลจังหวัดเชียงใหม่และกรมคุ้มครองสิทธิฯ จะได้ร่วมกันจัดอบรมเรื่องการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท ขึ้น ณ โรงแรม เดอะ ปาร์ค เวลา ๘.๓๐ น. - ๑๗.๐๐ น.  ครั้งนี้เป็นเรื่องจริง ของจริง เพราะผู้เขียนได้ถามย้ำกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายอบรมของศาลฯ แล้ว ซึ่งจะรับรายชื่อที่ผู้เขียนมีอยู่นี้เข้าไปอยู่ในทะเบียนรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมในวันดังกล่าวต่อไป
สำหรับรายชื่อที่ผู้เขียนได้ติดต่อไว้ก่อนตามที่ระบุข้างล่างนี้  ผู้เขียนได้แจ้งเปลี่ยนแปลงวันอบรมและได้รับแจ้งยืนยันว่าจะยังคงไปร่วมรับการอบรมในวันพุธที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕   ผู้เขียนจะได้รีบแจ้งไปยังฝ่ายอบรม ศาลจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อล็อคเก้าอี้ไว้ไม่ให้พลาดอีกนะครับ
นางจตุรพร     วรรณจักร                เมืองเชียงใหม่
นายวีระยุทธ   บูรณะประภา            สารภี
นายสุทัศน์      จิตบาล                    สารภี
นางวรวรรณ    มหานันทโพธิ์            เมืองเชียงใหม่
น.ส.อวัสดา     สังสีแก้ว                  หางดง
นายประกิต     นามวงค์                  สารภี
นางพึงพิศ       สมนาวรรณ              เมืองเชียงใหม่
นางชุติมณฑ์    บุรีรักษ์                   สารภี
นายประสิทธิ์   ศรีโกไสย                 เมืองเชียงใหม่
นายกิติศักดิ์    จักราชัย                  เมืองเชียงใหม่
นายมงคล       ขุนปัญญา                สารภี
นางอรญา       รักษ์ขันติ                 สันทราย
ดต.มานิต       ทองศรี                    สารภี
นายสุวรรณ์     บูรณะพงษ์               สันทราย
นายเสน่ห์       เชิดตระกูล               เมืองเชียงใหม่
นายวีระชาย    ดวงจิต                    เมืองเชียงใหม่
น.ส.วลัยพรรณ เตชะเบญจรัตนะ        สันกำแพง
นายประสงค์   วัฒนเสน                  เมืองเชียงใหม่
นายสุพณ       ศรีพวก                    แม่แตง
นางณิชานันท์  โชคลดา                   แม่แตง
นางกานดา     ชัยโองการ                แม่แตง
น.ส.ปราณี      ขอดคำ                    เมืองเชียงใหม่
นางฉวีวรรณ   รักธรรม                   เมืองเชียงใหม่
นายชาญ        ปันปวง                   สารภี
พ.ต.ท.ศิริ       พึ่งพุทธ                   สันกำแพง
นางจินตนา     ข้ามหก                   เมืองเชียงใหม่
นายสมเจตน์   ปัญณวิชัย                เมืองเชียงใหม่
นางศรีมา       เริงชัยภูมิ                 เมืองเชียงใหม่
นางศรีเพ็ญ     กรรณาลงกรณ์          เมืองเชียงใหม่
นายแก้ว        กรรณาลงกรณ์          เมืองเชียงใหม่
นางพิมพา      ปัญญา                    เมืองเชียงใหม่

1 ความคิดเห็น:

  1. ได้ส่งรายชื่อไปทาง FAX แก่ฝ่ายอบรม ศาลจังหวัดเชียงใหม่เมื่อเวลาประมาณ ๗.๐๐ น.วันนี้แล้วครับ

    ตอบลบ