วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2555

เสร็จสิ้นไปแล้ว การอบรมหลักสูตร “อาสาสมัครยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม” รุ่นที่ ๑

จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ระหว่างวันที่  ๑๕ – ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๕๕
ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่
มีนายชาติชาย  สุทธิกลม  รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดพิธีอบรมและบรรยายพิเศษเรื่อง “การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครยุติธรรม”

รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์  เอื้ออำนวย คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายเรื่อง “ยุทธศาสตร์การป้องกันภัยคุกคามจากปัญหาอาชญากรรม”

รองศาสตราจารย์ วันชัย  มีชาติ  คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายเรื่อง “การบริหารจัดการโครงการด้านการยุติธรรมในชุมชน”

นายเทพพรหม  อ่อนสีบุตร  ประธานกรรมการบริหารสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายเรื่อง “ยุติธรรมทางเลือกกับบทบาทอาสาสมัครยุติธรรม”  และการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น เรื่อง “บทบาทอาสาสมัครยุติธรรมกับการมีส่วนร่วมในชุมชน”

มีผู้ลงชื่อเข้าอบรมจากจังหวัดพิษณุโลก  แพร่  ตาก  เชียงราย และจังหวัดเชียงใหม่ จำนวนทั้งสิ้น ๓๓๕  คน แต่ละจังหวัดก็จะมีบุคลากรมาดูแลผู้เข้ารับการอบรมในจังหวัดของตนเอง  ส่วนการที่ผู้เข้ารับการอบรมจะนำความรู้ที่ได้รับการจากการอบรมไปใช้ในชุมชนเพื่อให้สัมฤทธิ์ผลสมกับที่กระทรวงยุติธรรมมุ่งหวังนั้น คงจะต้องแล้วแต่ความตั้งใจและจริงใจของผู้เข้ารับการอบรมต่อการที่จะเป็นผู้มี  “จิตอาสา” อย่างแท้จริงเพียงใด 

มีนายชูชาติ  กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มาเป็นผู้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมและทำพิธีปิดการอบรมนายเทพพรหม  อ่อนสีบุตร
ประธาน กยจ.จังหวัดเชียงใหม่ของเรา ก็มีเจ้าหน้าที่จาก สนง.ยุติธรรมจังหวัดมาดูแลตลอดเวลาเช่นกัน

นายชูชาติ  กีฬาแปง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ15 พฤศจิกายน 2555 18:09

    มีรูปพิธีเปิด ของท่านชาติชาย รองปลัดกระทรวงยุติธรรม มั้ยคะ

    ตอบลบ