วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2555

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมชมรมฯ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕


ด้วยในการประชุมครั้งนี้ ทางชมรมฯ ได้มีหนังสือถึงท่านนายอำเภอทุกท่าน ขอความกรุณาช่วยมีหนังสือแจ้งการประชุมให้แก่ผู้ไกล่เกลี่ยฯ ของแต่ละอำเภอทราบถึงวันนัดประชุมด้วย เนื่องจากชมรมฯ ไม่อาจติดต่อผู้ไกล่เกลี่ยฯ ทางชมรมฯ ขอขอบพระคุณมายังนายอำเภอและปลัดอำเภอทุกๆ ท่านมา ณ ที่นี้ด้วยอีกครั้งครับ

มีผู้เข้าร่วมการประชุม  ๖๖  ท่าน  และเจ้าพนักงานที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นที่ปรึกษาใกล้ชิดอีก   ท่าน  รวมเป็น  ๖๘  ท่านครับ

อำเภอเมืองเชียงใหม่

นายกิติศักดิ์   จักราชย์   
นางวรวรรณ   มหานันทโพธิ์
นายประสิทธิ์   ศรีโกไสย
นางจตุรพร   วรรณจักร
นางพึงพิศ   สมนาวรรณ

อำเภอสารภี
นายวีระยุทธ   บูรณะประภา
นายสุทัศน์   จิตบาล
นางสังคม   คุณรังสี
นายชาญ   ปันปวง
นายประกิต   นามวงค์

อำเภอสันทราย
นางจรรยา   วงศ์วิรัติ
นางอรญา   รักษ์ขันติ
นายสุวรรณ์   ปูรณะพงษ์
นายมนตรี   ชคทันต์บดี
นายศักดิ์ศรี   สุปินตา
นายอาทิตย์   เป็งจันทร์
นายวีระชัย   ชัยเผือก
นายเรืองชัย   ศิลปวรเศรษฐ
นางพรรณา   คุณัญญาสกุล
น.ส.ภัทรานิษฐ์   บุญอมฤตสกุล
นางนุศรา   ผิวรัตน์
นายวินิตย์   กันธรรม
น.ส.อัญญา   พ่วงภิญโญ
นายดิลก   เบญจวัฒนวงศ์

อำเภอแม่ออน
นายไสว   สุระเดช

อำเภอหางดง
นายปรียชาติ   พลอยสุข
นายยุทธนา   วงศ์ฝั้น

อำเภอสะเมิง
นายพงษ์ศักดิ์   ชัยชนะ
นางบัวไหล  บุญมา

อำเภอสันกำแพง
พ.ต.ท.ศิริ  พึ่งพุทธ
นายวิชิต   กลิ่นทอง
น.ส.เพ็ญพันธ์  ธีระสวัสดิ์
ร.ต.ประยงค์   สุวรรณวัตต์
นางสุพิศ   ชัยสาร
นางอรวรรณ   นามวงศ์พรหม
นายวิเชาว์   คำฝั้น
นายทวี   วิวัฒนเจริญ

อำเภอแม่แจ่ม
พ.ต.ท.คมสันต์   ตั้งยะฤทธิ์
นายนฤเทพ   พึ่งไทย

อำเภอสันป่าตอง
นายนิเวศน์   เนตรคำ
นายจิรวัฒน์   เรือนมณีพิทักษ์
นายประเสริฐ   อินต๊ะแก้ว
นายอาคม   สิงห์แก้ว
นายภาณุวัฒน์  พรมทิ
นายไพศาล   ภิโลคำ

อำเภอไชยปราการ
นางอุราพรรณ   เลิศวิริยานันท์
นางบุญปั้น   สุรินทร
นางอำภา   ขันธะ

อำเภอดอยหล่อ
นางรจนา   ยี่บัว
นายยูน   คำหมื่นยอง
นายสิงห์คำ   แดงวงศ์
นายบุญส่ง   ขัดตุ่น
นายสมพงษ์   อินทรชัย
นายโยธิน   ผัดคำมูล
นายสุทัศน์   โกษา
นางรัชนีวรรณ   ด้วงปุก

อำเภอแม่แตง
พ.ต.ท.สมจิตร   บัวเล็ก
นายบุญมี   เรือนชัย

อำเภอกัลยาณิวัฒนา
นายเมทา   ศิลป์มิตรภาพ

อำเภอดอยสะเก็ด
นายประกฤต   คำดวงดาว

อำเภอแม่ริม
นายณรงค์   ปันดวง

อำเภออมก๋อย
นายสมพงษ์   จันดากรณ์

อำเภอฮอด
นายกรันถ์   วงศ์วาร

อำเภอฝาง
นางแสงจันทร์   งามผิว

อำเภอแม่อาย
นายบุญส่ง   ดวงดี
นายวีระพันธ์   เวทะธรรม

ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่  ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่


นายธีทัต   ประกอบเที่ยง   นิติกรชำนาญการ
นายทศน์พล   เอี่ยมโอษฐ์   เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น