วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2555

กำหนดการอบรมเครือข่ายภาคประชาชนและอาสาสมัครอำนวยความยุติธรรม

ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕   ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ในหลักสูตร “อาสาสมัครยุติธรรม ประจำปี ๒๕๕๕”
โดย สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
วันที่ ๑๕ ส.ค. ๒๕๕๕
หัวข้อวิชา
๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.
๑๘.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.
ลงทะเบียน
พิธีเปิดและบรรยายพิเศษเรื่อง
“การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครยุติธรรม”
พักรับประทานอาหารกลางวัน
การบรรยายเรื่อง
“ยุทธศาสตร์การป้องกันภัยคุกคามจากปัญหาอาชญากรรม”
การบรรยายเรื่อง
“การบริหารจัดการโครงการด้านการยุติธรรมในชุมชน”
พักรับประทานอาหารเย็น
การบรรยายเรื่อง
“การบริหารจัดการโครงการด้านการยุติธรรมในชุมชน”(ต่อ)
วันที่ ๑๖ ส.ค. ๒๕๕๕
หัวข้อวิชา
๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น.
๐๘.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.

๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

รับประทานอาหารเช้า
การบรรยายเรื่อง
“ยุติธรรมทางเลือกกับบทบาทอาสาสมัครยุติธรรม”
การแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นเรื่อง
“บทบาทอาสาสมัครยุติธรรมกับการมีส่วนร่วมในชุมชน”
พักรับประทานอาหารกลางวัน
การนำเสนอผลการระดมความคิดเห็น เรื่อง
“บทบาทอาสาสมัครยุติธรรมกับการมีส่วนร่วมในชุมชน”
พิธีปิดการอบรม
อาหารว่างและเครื่องดื่ม  
-   ภาคเช้า  เวลา  ๑๐.๓๐  น.
-   ภาคบ่าย เวลา  ๑๔.๓๐  น.

ทางชมรมฯ ได้แจ้งแก่ผู้เข้าประชุมเมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ทราบในเบื้องต้นแล้ว
มีผู้ที่สนใจจะเข้ารับการอบรม ไปลงชื่อยังสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ หลายท่านแล้ว
ประชาชนท่านใด ไม่จำต้องเป็นผู้ไกล่เกลี่ยฯ  เพียงขอท่านมีจิตอาสาแก่ชุมชนและสนใจที่จะเข้ารับการอบรม แต่ไม่สะดวกที่จะไปลงชื่อ สามารถที่จะไปลงทะเบียนที่หน้าห้องในวันเปิดการอบรม หรือหากอยากได้ความมั่นใจ โทรศัพท์ไปบอกผู้เขียนให้แจ้งชื่อไว้ที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้นะครับ  ๐๘๑-๙๕๑๒๖๗๔


ผู้เขียน พึ่งจะได้กำหนดการมา หากจะส่งทางไปรษณีย์ ก็กลัวว่าจะไม่ทัน  ขนาดหนังสือแจ้งการประชุมของชมรมฯ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นี้  จัดส่งไปรษณีย์เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาฯ  ก็ยังมีผู้ได้รับหนังสือนี้จากบุรุษไปรษณีย์เมื่อ ๒ – ๓ วันมานี้เอง ทำให้ไม่ได้มาเข้าร่วมประชุมฯ อีกหน่อยผู้เขียนคงจะต้องกำหนดการประชุมไว้ล่วงทั้งทั้งปี แล้วส่งตั้งแต่ต้นปี  ไปรษณีย์จะส่งหนังสือจะช้าเพียงไร ก็คงทันสักนัดหนึ่งในรอบปีแน่ๆ (ขอประชดหน่อยเถอะ  ผู้เขียนถูกตำหนิเรื่องหนังสือช้าประจำทุกครั้ง)ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น