วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2555

รายชื่อสมาชิกชมรมผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง จังหวัดเชียงใหม่

จำนวนสมาชิก ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ มีทั้งหมด ๓๖ ท่าน
ผู้เขียนพึ่งจะจัดส่งข้อบังคับและเอกสารรายงานการประชุมหรือเอกสารที่น่าสนใจใส่ซองใหญ่ไปให้
กรุณารอรับกันด้วยนะครับ 

นางพึงพิศ          สมนาวรรณ                     เมืองเชียงใหม่
นายประกิต        คำดวงดาว                       ดอยสะเก็ด
นายประกฤต      นามวงค์                           สารภี
นายทวี               วิวัฒนเจริญ                     สันกำแพง
นายเสงี่ยม          รัตนา                              แม่วาง
นายเทิดศักดิ์       วงศ์คำปัน                       ไชยปราการ
นายณรงค์           ปันดวง                           แม่ริม
นางสาวประไพรพิศ ติ๊บใจ                          ดอยเต่า
นางสาวสายทอง ใจแดง                             ดอยเต่า
นายวีระยุทธ      บูรณะประภา                    สารภี
นายบุญมี          เรือนชัย                            แม่แตง
นางสาวเพ็ญพันธ์   ธีระสวัสดิ์                     สันกำแพง
นางอรญา          รักษ์ขันติ                          สันทราย
นายอิ่นแก้ว        ท้าวบุญเรือง                    สันป่าตอง
นางวัลภา           ปานหมอก                       ฝาง
นางอภิญญา       สุนนท์ชัย                         แม่ริม
นายจำรัส            คำมูล                              แม่ริม
ด.ต.เมธา            นิลวิเศษ                           ดอยสะเก็ด
นางวรวรรณ        มหานันทโพธิ์                    เมืองเชียงใหม่
นางเพียรศรี         ประทุมทา                        ดอยหล่อ
นางธัญญารัตน์   จันทร์อารี                          ดอยหล่อ
นายเสน่ห์            เซมู                                  กัลยาณิวัฒนา
นายเจนวิทย์       แสงจันทร์                          ไชยปราการ
นายประสิทธิ์      ศรีโกสัย                             เมืองเชียงใหม่
นายสุทัศน์          จิตบาล                             สารภี
นายประสิทธิ์      กำแพงแก้ว                        แม่ริม
นายยุทธนา        วงศ์ฝั้น                              หางดง
นายปรียชาติ      พลอยสุข                           หางดง
นางศรีนวล         สุภาวัฒน์                          สารภี
นางสังคม           คุณรังสี                             สารภี
นางจันทร์เพ็ญ    ทองชาติ                            สารภี
นางเรือนคำ        อภิวงศ์                              สารภี
นายมงคล           ขุนปัญญา                        สารภี
นางเทิดขวัญ       คำเรือง                             สารภี
นางสาวอวัสดา    สังสีแก้ว                           หางดง
นายแสน              ธิเขียว                             หางดง

ทางชมรมฯ จะไม่บังคับให้ผู้ไกล่เกลี่ยฯ ต้องเป็นสมาชิกชมรมฯ ถึงจะเข้ามีส่วนร่วมด้วยได้ ชมรมฯ จะไม่เลือกปฏิบัติครับ พวกเรามาด้วยจิตอาสา มิได้มีการแอบแฝงเข้ามาเพื่อให้ตนได้ประโยชน์ กรรมการชมรมฯ ก็ต่างเข้ามาด้วยจิตอาสาเช่นกัน การเสียสละส่วนตัวก็ย่อมมีมาก่อนแล้ว สละทั้งกาย ทั้งใจ และทั้งทรัพย์สิน เพียงแต่จะสละมาก สละน้อยก็แล้วแต่ความสามารถของแต่ละท่าน กรรมการชมรมฯ หลายๆ ท่านได้ใช้เวลาติดต่อกับหน่วยงานราชการเพื่อกิจกรรมชมรม บางท่านใช้เวลาส่วนตัว ส่วนของครอบครัวมาทำกิจกรรมเพื่อชมรมฯ จนถูกทางบ้านทักท้วงว่าให้พักผ่อนเสียบ้าง มีเวลาให้ครอบครัวบ้าง   ผู้เขียนก็เห็นว่ากรรมการท่านเหล่านั้นเหนื่อยกันมาก

สำหรับผู้ไกล่เกลี่ยฯ บางท่านเห็นว่าผู้ที่เป็นกรรมการชมรมฯ จะต้องสละทรัพย์เพื่อบริหารชมรมฯ ได้โดยไม่จำกัดนั้น โดยส่วนตัวของผู้เขียนเองมีความเห็นว่า ตัวผู้เขียนอาจสละหลายๆ อย่างเพื่อให้ชมรมฯ เดินหน้าไปได้ แต่จะให้สละทุกอย่างเพื่อชมรมฯ แล้ว ผู้เขียนคงจะทำไม่ได้ เพราะผู้เขียนมีความคิดส่วนตัวว่า ครอบครัวเราต้องมาก่อน สถาบันครอบครัวเราต้องยั่งยืนอย่างมีความสุข เมื่อเรามีความสุขกันพร้อมในครอบครัวแล้ว การที่เราจะแบ่งปันความสุขให้แก่ผู้อื่น นอกจากตัวเราจะเป็นผู้ให้แล้ว บุคคลในครอบครัวเราที่เข้าใจความ เป็นของตัวเราก็อาจจะเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความสุขแก่ผู้อื่นด้วย มิใช่จากเราเพียงผู้เดียว เมื่อนั้นตัวเราก็จะมีพลังกาย พลังใจที่สามารถเข้ามาเสริมในกิจกรรมชมรมฯ ได้อย่างสบายใจที่สุด

สำหรับผู้ไกล่เกลี่ยฯ บางท่านที่สงสัยว่า เงินค่าสมัครสมาชิกท่านละ ๒๐๐ บาทนี้ เอาไปทำอะไร ใครเก็บ ไว้ใจได้รึเปล่า

ผู้เขียนขอบอกว่า ผู้เขียนเป็นผู้จัดทำ จัดเตรียมเอกสาร จัดส่งหนังสือ และเป็นผู้ช่วยเหรัญญิก จึงเป็นผู้เก็บรักษาเงินค่าสมาชิก เป็นผู้ใช้จ่ายเงินที่ส่วนใหญ่จะเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าซอง ค่าแสตมป์ เป็นหลัก ค่าใช้จ่ายใดขอใบเสร็จได้ ก็จะนำมารวบรวมไว้ ไม่มีใบเสร็จก็จะจดไว้ หากจ่ายแล้วไม่จำไม่จด ก็ไม่ติดใจ ไม่คิดแม้ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ เพราะถือว่าเป็นการช่วยเหลือกิจกรรมของชมรมฯ ที่ถามว่าแล้วไว้ใจได้รึเปล่านั้น ผู้เขียนขอตอบว่า ผู้เขียนไม่อาจจะยกหรือกล่าวอ้างข้อใดๆ มาเพื่อให้สมาชิกและผู้ไกล่เกลี่ยฯ เกิดความไว้วางใจผู้เขียนได้ ความซื่อสัตย์สุจริตไม่อาจมีใครรับรองให้ได้แม้แต่ตัวผู้เขียนเอง แต่สิ่งที่จะทำให้เกิดความน่าไว้วางใจแก่กัน คือการให้เกียรติแก่กันและการให้เกียรติตนเอง มองกันในแง่ดีและมองจิตใจตนให้ดีตามไปด้วย แค่นี้ก็สามารถสร้างความสบายใจในการอยู่ร่วมกันได้แล้วครับ หากเรามัวคิดแต่ว่าคนใดไม่ซื่อสัตย์แล้ว เขาอาจไม่รับรู้ความคิดของเรา แต่ตัวเรานั่นเองที่จะไม่มีความสุข เพราะมัวแต่กังวลว่าผู้อื่นจะซื่อสัตย์สุจริตหรือไม่ กลายเป็นทุกข์แก่เราเอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น