วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555

กรมคุ้มครองสิทธิฯ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2555 ที่โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดการฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการดำเนินกิจกรรมการจัดการความขัดแย้งในชุมชนการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในชุมชน” รุ่นที่ 1 ซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับกรมการปกครอง จัดโครงการดังกล่าว โดยเชิญกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยปลัดอำเภอผู้ดูแลงานอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน, ตัวแทนผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง อำเภอละ 1 คน, อาสาสมัครยุติธรรมชุมชนอาสาสมัครคุมประพฤติชุมชนและอาสาสมัครกลุ่มต่างๆจาก 25 อำเภอ ของจังหวัดเชียงใหม่ และ 9 อำเภอของจังหวัดพิษณุโลก ประมาณ 250 คนเข้าร่วมฝึกอบรม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจต่อการดำเนินกิจกรรมจัดการความขัดแย้งในชุมชนตามนโยบายของกระทรวงยุติธรรมที่มุ่งให้มีการ บูรณาการในการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง

ทั้งนี้ ในการเสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติ เน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในชุมชน เพื่อการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน อำนวยความยุติธรรมและจัดการกับความขัดแย้งในชุมชน ด้วยวิธีการเจรจาไกล่เกลี่ยประนีประนอมยอมความโดยเฉพาะคดีทางแพ่งเพื่อลดการฟ้องร้องและจำนวนคดีที่จะขึ้นสู่ศาลสถิตยุติธรรม ลดภาระของศาลได้เป็นอย่างมาก การจัดฝึกอบรมครั้วนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่10 – 14 มิถุนายน 2555 ซึ่งจะทำให้ผู้ผ่านการฝึกอบบรมสามารถนำเอาความรู้ที่ได้รับจากวิทยากรไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทและการจัดการความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

4 ความคิดเห็น:

 1. ในการฝึกอบรมดังกล่าว มีผู้ไกล่เกลี่ยฯ จังหวัดเชียงใหม่ ที่แต่ละอำเภอส่งรายชื่อไปเป็นตัวแทน และผู้ไกล่เกลี่ยฯ ที่ทราบได้ไปลงชื่อเข้ารับการฝึกอบรมฯ เท่าที่ผู้เขียนจำได้มีดังนี้
  ๑. นางพึงพิศ สมนาวรรณ อำเภอเมืองเชียงใหม่
  ๒. นายประสิทธิ์ ศรีโกไสย อำเภอเมืองเชียงใหม่
  ๓. นางวรวรรณ มหานันทโพธิ์ อำเภอเมืองเชียงใหม่
  ๔. สายพิณ วัฒนะคีรี อำเภอเมืองเชียงใหม่
  ๕. นางอรษา ตันติวงศ์ อำเภอสันทราย
  ๖. นางอรญา รักษ์ขันติ อำเภอสันทราย
  ๗. นายประกิต คำดวงดาว อำเภอดอยสะเก็ด
  ๘. นายชูศักดิ์ บุญทรัพย์อุดม อำเภอดอยสะเก็ด
  ๙. นายประกิต นามวงค์ อำเภอสารภี
  ๑๐. นายวีระยุทธ บูรณะประภา อำเภอสารภี
  ๑๑. นายสว่าง ถุงเงิน อำเภอแม่ริม
  ๑๒. นายบุญมี เรือนชัย อำเภอแม่แตง
  ๑๓. นางจาริณี กาญจนวิโรจน์ บลีด้อน อำเภอหางดง
  ๑๔. นางสาวอวัสดา สังสีแก้ว อำเภอหางดง
  ๑๕. นายมานิต บุญอ่อน อำเภอสันป่าตอง
  ๑๖. นายไสว สุระเดช อำเภอแม่ออน
  ๑๗. นางกัญญาวีร์ ศรีสุข อำเภอแม่ออน
  ๑๘. นางเพียรศรี ประทุมทา อำเภอดอยหล่อ
  ๑๙. นายเสงี่ยม รัตนา อำเภอแม่วาง
  ๒๐. นายจำลอง พิพัฒนสิริ อำเภอสันกำแพง
  ๒๑. นางวัลภา ปานหมอก อำเภอฝาง
  ๒๒. นายพงษ์พันธ์ ตะติยะ อำเภอแม่อาย
  ๒๓. นางสาววีรนุช ลดาลลิตสกุล อำเภอจอมทอง
  ๒๔. นายขจร กาพย์ไชย อำเภอแม่แจ่ม
  ๒๕. นายกิตติวัฒน์ เดชะบุญนำพา อำเภอเวียงแหง
  ๒๖. นางอุราพรรณ เลิศวิริยานันท์ อำเภอไชยปราการ
  ๒๗. นายเสน่ห์ เซมู อำเภอกัลยาณิวัฒนา

  ผู้อ่านอาจสงสัยว่า ตามที่กล่าวข้างบนแจ้งว่ามีตัวแทนผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่งอำเภอละ ๑ คน แต่เมื่อดูจากรายชื่อแล้ว หลายอำเภอกลับมีตัวแทนเข้าฝึกอบรมมากกว่า ๑ คน จึงจะขอชี้แจงว่า การฝึกอบรมครั้งนี้เป็นการฝึกอบรมร่วมกับกลุ่มจิตอาสาหลายกลุ่มตามที่ระบุ สำหรับตัวแทนผู้ไกล่เกลี่ยฯ ทางอำเภอส่วนใหญ่ส่งรายชื่อไป ๑ ชื่อ (ตัวผู้เขียนเองก็ทราบว่ามีรายชื่อเป็นตัวแทนของอำเภอในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ คือล่วงหน้าเพียง ๓ วันเท่านั้น) แต่บางอำเภอก็ไม่ส่งตัวแทนผู้ไกล่เกลี่ยฯ เข้าฝึกอบรมเลยก็มี และบางอำเภอผู้ไกล่เกลี่ยฯ บางท่านก็ไปฝึกอบรมในนามของจิตอาสาของกลุ่มอื่น เมื่อเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมกล่าวว่ามีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมไม่เต็มจำนวนตามที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้กำหนดไว้ ผู้เขียนจึงติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ว่าจะขอนำผู้ไกล่เกลี่ยฯ ท่านอื่นๆ เข้ามาฝึกอบรมแทนส่วนที่ไม่ครบได้หรือไม่ เจ้าหน้าที่ตอบว่าได้ แต่ขอให้มาลงทะเบียนที่ห้องประชุมภายในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ (วันฝึกอบรมวันที่ ๒) ก่อนเที่ยง เพราะจะต้องรวบรวมรายชื่อและถ่ายรูปเพื่อทำทำเนียบผู้ฝึกอบรม ผู้เขียนจึงได้รีบแจ้งผู้ไกล่เกลี่ยฯ ท่านอื่นๆ เท่าที่จะติดต่อได้ในคืนวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ ซึ่งก็แจ้งทันได้เพียง ๔-๕ ท่านเท่านั้น ผู้เขียนต้องขออภัยและขอรับผิดแต่เพียงผู้เดียวที่มิได้บอกกล่าวแจ้งอย่างทั่วถึงมายังทุกท่าน เนื่องด้วยฉุกละหุกกระทันหันมาก อีกทั้งช่วงค่ำวันนั้นผู้เขียนก็มีภารกิจส่วนตัวที่บ้านมากประการจนแบ่งเวลาแทบไม่ได้

  อย่างไรก็ตาม ทางชมรมฯ ก็จะดำเนินการติดต่อประสานกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เพื่อให้ผู้ไกล่เกลี่ยฯ ของจังหวัดเชียงใหม่อีกจำนวนมาก ได้เข้ารับการฝึกอบรมการไกล่เกลี่ยฯ, การขจัดข้อขัดแย้งในชุมชน ที่จะมีการจัดฝึกอบรมขึ้นในโอกาสต่อไปครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. คาดว่า หากcopy ข้อความมาใส่ จะมีปัญหาเรื่อง under score ที่เกิดขึ้นเอง

   ลบ
 2. ทดสอบ font ทดสอบ font ทดสอบ font ทดสอบ font
  ทดสอบ font ทดสอบ font ทดสอบ font ทดสอบ font

  ชมรมผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง จังหวัดเชียงใหม่
  ชมรมผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง จังหวัดเชียงใหม่
  ชมรมผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง จังหวัดเชียงใหม่

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. พิมพ์ในช่องความเห็นทั้งหมด ไม่ปรากฏ under score มาแทรก

   ลบ