วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2555


โครงการพัฒนาบุคลากรผู้ไกล่เกลี่ย
อำเภอไชยปราการ  จังหวัดเชียงใหม่
 ๑.       ชื่อโครงการ
            โครงการพัฒนาบุคลากรผู้ไกล่เกลี่ยอำเภอไชยปราการ  จังหวัดเชียงใหม่

๒.      หลักการและเหตุผล
การทำงานของผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทของประชาชนในท้องที่ของแต่ละอำเภอ เป้าหมายในการทำงานก็เพื่อช่วยเหลือทางราชการให้คู่พิพาทยินยอมร่วมกัน ให้ตกลงกันได้โดยไม่ต้องถึงขั้นฟ้องร้องกันในชั้นศาล

ดังนั้นผู้ที่จะทำหน้าที่อันมีเกียรติ จะต้องมีความรู้พื้นฐานด้านกฎหมายและกระบวนการทุกอย่าง ศึกษารายละเอียดทุกอย่างให้เข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติจริงได้  สมควรได้รับการอบรมให้เข้าใจในการทำงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป

๓.      วัตถุประสงค์
๓.๑   เพื่อให้บุคลากรที่ทำหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจในด้านกฎหมาย
๓.๒   เพื่อให้สามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  บรรลุผลสำเร็จ

๔.   เป้าหมาย
            บุคลากรทุกอำเภอได้ผ่านการอบรม  สามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๕.   วิธีดำเนินงาน
๕.๑   บุคลากรของชมรมผู้ไกล่เกลี่ยจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับตัวแทนของแต่ละอำเภอประชุมวางแผนดำเนินการ
๕.๒   เสนอโครงการที่จะดำเนินงานให้ทางราชการที่รับผิดชอบ

๖.   สถานที่ดำเนินงาน
            ทุกอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่

๗.   ระยะเวลาดำเนินการ
            ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๕ – พ.ศ.๒๕๕๖

๘.   ผู้รับผิดชอบโครงการ
            คณะกรรมการชมรมผู้ไกล่เกลี่ย ร่วมกับหน่วยราชการ

๙.   งบประมาณ
            งบประมาณจากหน่วยราชการที่รับผิดชอบ

๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ
            บุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งทุกอำเภอ มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถทำหน้าที่ไกล่เกลี่ย บรรลุผลสำเร็จ                                                                            ลงชื่อ       เทิดศักดิ์  วงศ์คำปัน      ผู้เสนอโครงการ
                                                                                     (   นายเทิดศักดิ์   วงศ์คำปัน  )  
                                                                                                                                    086-0835164
                                                                            ฝ่ายวิชาการชมรมผู้ไกล่เกลี่ยฯ จังหวัดเชียงใหม่
                                                                                        ตัวแทนอำเภอไชยปราการ 


                                                                           ลงชื่อ     พึงพิศ    สมนาวรรณ     ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                                                     (   นางพึงพิศ   สมนาวรรณ   )   
                                                                                                                                  081-8828873
                                                                               ประธานชมรมผู้ไกล่เกลี่ยฯ จังหวัดเชียงใหม่

1 ความคิดเห็น:

  1. เป็นโครงการที่เสนอโดยคุณเทิดศักดิ์ วงศ์คำปัน ผู้ไกล่เกลี่ยฯ อำเภอไชยปราการ กรรมการฝ่ายวิชาการ โดยชมรมฯ เห็นชอบให้ถือเป็นแนวทางฯ

    กรรมการชมรมฯ จะเตรียมกำหนดอำเภอนำร่อง ลำดับแรกในเร็วๆ นี้ครับ

    บรรดากรรมการชมรมฯ อุ่นเครื่องอยู่กับที่มานานแล้ว จะเข้าเกียร์เดินหน้ากันซะที

    หากเพื่อนๆ ผู้ไกล่เกลี่ยฯ เข้ามาอ่านนี้ ขอความเห็นว่าอยากให้ชมรมฯ เข้าอำเภอใดบ้างครับ

    ตอบลบ