วันอังคารที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2556

กดไลค์ใน facebook ไม่เป็นความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์

การกดไลค์ใน facebook ให้กับข้อความหรือภาพที่เป็นความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ไม่เป็นความผิด เพราะไม่มีมาตราใดบัญญัติไว้ว่าเป็นความผิด

ส่วนการกดแชร์จะผิดหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับข้อความหรือภาพที่เป็นข้อมูลในคอมพิวเตอร์นั้นเข้าข่ายเป็นความผิดตาม พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือที่เราเรียกกันสั้นๆ ว่า พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ หรือไม่

จากการที่มีเจ้าพนักงานของรัฐหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้กฎหมายได้นำเสนอข่าวทำนองว่า การกระทำความผิดตามกฎหมาย พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ มาตรา 14  เรื่องการนำข้อมูลที่เป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ฯ  ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปีและปรับไม่เกิน 1 แสนบาท รวมทั้งผู้ที่กดไลค์และกดแชร์ก็จะมีความผิดเช่นเดียวกัน ดังนั้นจึงขอเตือนให้พี่น้องประชาชนไตร่ตรองในการใช้สื่อออนไลน์ให้รอบคอบ
การกดแชร์(Share) กดไลค์(Like)หรือชอบนี้  จะเป็นความผิดหรือไม่เพียงไร  มาดูใน พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์  กันก่อน

ในหมวด ๑  ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
มาตรา ๑๔ ผู้ใดกระทำความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
(๑) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน
(๒) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศหรือก่อให้เกิดความ ตื่นตระหนกแก่ประชาชน
(๓) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการ ก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา
(๔) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้
(๕) เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม (๑)(๒) (๓) หรือ (๔)

เมื่อดูที่  มาตรา ๑๔(๕)  การกดแชร์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม (๑)-(๔) จึงอาจเป็นความผิดได้ตาม (๕)   เพราะเป็นการเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลหรือภาพ

แล้วการกดไลค์(Like) จะเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ หรือไม่เพียงใดนั้น   ซึ่งใน พ.ร.บ.ดังกล่าวมิได้มีบทบัญญัติข้อใดที่บ่งบอกมีใจความหรือให้หมายความถึง ห้ามมิให้ผู้ใดแสดงออกด้วยสัญลักษณ์ว่าผู้นั้นได้ชอบหรือเห็นด้วยกับการกระทำความผิดตาม มาตรา ๑๔(๑)-(๔)   

หรือเมื่อไม่มีบทบัญญัติใน พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ   จะเอาความผิดในฐานะผู้สนับสนุนการกระทำความผิดได้หรือไม่  เราก็ไปดูประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๖

มาตรา ๘๖ บัญญัติว่า "ผู้ใดกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกในการที่ผู้อื่นกระทำความผิดก่อนหรือขณะกระทำความผิด แม้ผู้กระทำความผิดจะมิได้รู้ถึงการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกนั้นก็ตาม ผู้นั้นเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิด ต้องระวางโทษ สองในสามส่วนของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดที่สนับสนุนนั้น"

การกระทำอันเป็นการช่วยเหลือให้ความสะดวกในการกระทำความผิดที่จะเป็นผิดฐานผู้สนับสนุนนั้น จะเป็นด้วยวิธีใดก็ได้ แต่จะต้องมีขึ้นก่อนที่จะมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นหรือขณะกำลังกระทำความผิดอยู่  เช่นเพื่อนเราอยากจะไปกระตุกสร้อยชาวบ้าน  เราก็ให้เพื่อนยืมรถมอเตอร์ไซค์ของเราเพื่อสะดวกในการหลบหนีหลังจากกระตุกสร้อยแล้ว   นี่ซิถึงจะเป็นการสนับสนุน  หรือเพื่อนวิ่งไปกระตุกสร้อยแล้วหนีมา เราเลยให้ยืมรถเราขับหนีไป ก็เป็นความผิดในการช่วยเหลือผู้กระทำความผิดในการหลบหนี มิได้ผิดฐานที่เกี่ยวกับการชิงสร้อยกระตุกสร้อยเลย

การไปกดไลค์(Like)หรือกดชอบในโซเชียลมีเดียนี้  เป็นการกดเมื่อข้อมูลหรือภาพที่เป็นความผิดฯ มีปรากฏออกมาก่อนแล้ว  ซึ่งหาได้ปรากฏขึ้นอันเนื่องมาจากการที่เราไปกดไลค์ในความคิดของคนที่คิดจะนำเข้าข้อมูลหรือภาพที่เป็นความผิดฯ ผู้นั้นจึงได้นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เพราะการกดไลค์ของเราไม่  แล้วจะเป็นการกดไลค์เพื่อสนับสนุนการกระทำความผิดที่เกิดขึ้นแล้วได้อย่างไร 

Like ตามพจนานุกรม  มีคำแปลได้หลายความหมาย แต่ขอเอาที่เกี่ยวข้องกับใน facebook  ซึ่งคงจะให้หมายความว่า   ชอบ, ความคิดของคุณเยี่ยม, เห็นด้วย ฯ   

จึงสงสัยอยู่ว่า หากพนักงานสอบสวนทำสำนวนคดี แล้วมีความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ที่กดไลค์(Like)  พนักงานสอบสวนจะบรรยายว่าการกดไลค์(Like)เป็นความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตราใด ข้อใด

อยากได้ความเห็นแย้งครับ เพื่อความเข้าใจของผู้เขียนจะได้ดีขึ้นครับ

..............................................


http://www.yenta4.com/law/document.php  พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐






1 ความคิดเห็น:

  1. เอาแค่ว่าหากเจ้าพนักงานสอบสวนเห็นว่า เราไปกดไลค์แล้วเป็นการกระทำที่ผิด ก็ออกหมายเรียกให้เราไปพบ แต่เราไม่ไป พนักงานสอบสวนก็ออกหมายเรียกอีกครั้ง เราก็ไม่ไปอีก พนักงานสอบสวนก็จะไปขอให้ศาลออกหมายจับให้ พนักงานสอบสวนจะต้องบรรยายความผิดให้ศาลเชื่อว่าเราผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตราไหน ที่ระบุว่ากดไลค์เป็นความผิด

    มาตราไหนล่ะครับ

    ตอบลบ