วันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ชมรมผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับใบสำคัญแสดงการรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์แล้ว
ซึ่งต่อไปนี้ ชมรมฯ ก็จะดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของชมรมฯ คือ  เพื่อให้สมาชิกดำเนินกิจกรรมร่วมกันและช่วยเหลือแก้ไขข้อพิพาทของประชาชนโดย          การหันหน้าเข้าหากัน  เพื่อให้เกิดประโยชน์กับสมาชิกและประชาชน   ซึ่งรวมทั้งวัตถุประสงค์ต่อไปนี้คือ  
-  เพื่อเป็นศูนย์กลางการบอกกล่าวการติดต่อประสานงาน แลกเปลี่ยนระดับจังหวัด
-  เพื่อสนับสนุนหน่วยงาน  องค์กรผู้ไกล่เกลี่ย
-  เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะผู้ไกล่เกลี่ย
-  เพื่อช่วยเหลือกิจกรรมของผู้ไกล่เกลี่ยและประชาชนในระบบยุติธรรมทางเลือก
-  เพื่อส่งเสริมทักษะ  สร้างศักยภาพของผู้ไกล่เกลี่ย

และชมรมฯ ต้องรายงานผลการปฏิบัติงานในฐานะองค์กรสาธารณปะโยชน์ต่อสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ต่อไป

จึงขอแจ้งมายังผู้ไกล่เกลี่ยทุกท่านทราบต่อไป


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น