วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

หนังสือเชิญเข้าประชุมครั้งที่ ๐๐๑/๒๕๕๖
ที่   001/2556                                                                            ชมรมผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง                
                                                                                                 จังหวัดเชียงใหม่  โทรศัพท์  081-8825873
                                                                                                 13/9  หมู่ที่ 4  ต.ท่าศาลา อ.เมือง
                                                                                                 จ.เชียงใหม่  50000
                                                                                                  http://cm-peacemaker.blogspot.com/


                                                                                                วันที่   13   พฤษภาคม   2556

เรื่อง        เรียนเชิญประชุม
เรียน       สมาชิกชมรมฯ และผู้มีจิตอาสา                          

                                ด้วยชมรมผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง จังหวัดเชียงใหม่     จะได้จัดประชุมครั้งที่ 1/2556  ในวันอังคารที่  28  พฤษภาคม  2556  เวลา  13.30  นาฬิกา  ณ ห้องประชุม  ชั้น -  ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้

                วาระการประชุม
วาระที่ 1      เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ทราบ
วาระที่ 2      รับรองรายงานการประชุม เมื่อวันที่ 11 กันยายน  2555
วาระที่ 3      การทำกิจกรรมของศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ ประจำอำเภอ
วาระที่ 4      รับรองรายรับ-รายจ่ายของชมรม
วาระที่ 5      เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

                จึงขอเชิญสมาชิกชมรมฯ และผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมตามวันเวลาดังกล่าว โปรดโทรศัพท์แจ้งข้าพเจ้าเพื่อยืนยันตามหมายเลขที่แจ้งไว้ข้างล่างนี้ด้วย                                                                                                  ขอแสดงความนับถือ

                                                                                                วีระยุทธ  บูรณะประภา
                                                                                         (   นายวีระยุทธ    บูรณะประภา  )
                                                                                                    เลขานุการชมรมฯ

                                                                                                     081-9512674

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น