วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

รายงานการประชุมชมรมผู้ไกล่เกลี่ยฯ ครั้งที่ ๗

รายงานการประชุม
 ชมรมผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง จังหวัดเชียงใหม่

                ประชุมเมื่อวันที่  ๑๑  กันยายน  ๒๕๕๕   ณ ห้องประชุมใหญ่  ชั้น ๒      ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  โดยนางพึงพิศ   สมนาวรรณ  ประธานชมรมฯ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม  มีผู้ร่วมประจำจากอำเภอต่างๆ จำนวน ๑๒  ท่าน และเจ้าพนักงานจากที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่อีก ๑ ท่าน  เข้าร่วมประชุม  
  
ผู้เข้าประชุม    
นายกิติศักดิ์   จักราชย์                                          อำเภอเมืองเชียงใหม่
นางวรวรรณ   มหานันทโพธิ์                                 อำเภอเมืองเชียงใหม่
นายประสิทธิ์   ศรีโกไสย                                      อำเภอเมืองเชียงใหม่
นางพึงพิศ   สมนาวรรณ                                       อำเภอเมืองเชียงใหม่
นายวีระยุทธ   บูรณะประภา                                อำเภอสารภี
นายสุทัศน์   จิตบาล                                              อำเภอสารภี
ด.ต.มานิต   ทองศรี                                               อำเภอสารภี
นายประกิต   นามวงศ์                                          อำเภอสารภี
นางอรญา   รักษ์ขันติ                                            อำเภอสันทราย
นายทวี   วิวัฒนเจริญ                                           อำเภอสันกำแพง
พ.ต.ท.สมจิตร   บัวเล็ก                                         อำเภอแม่แตง
นางสาวอวัสดา   สังสีแก้ว                                   อำเภอหางดง

ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่  ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
นายทศน์พล   เอี่ยมโอษฐ์   เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ

เอกสารระหว่างประชุม                
-     รายงานการประชุมครั้งที่ ๖

เริ่มประชุมเวลา  ๙.๓๐  นาฬิกา

วาระที่ ๑     เรื่องที่ประธานที่ประชุม แจ้งให้ทราบ

ประธานกล่าวเปิดประชุม กล่าวว่าในช่วงเมื่อกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ตนได้เข้าร่วมการอบรมผู้ไกล่เกลี่ยฯ ของอำเภอเมืองเชียงใหม่ และยังได้ไปเป็นวิทยากรอบรมการไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาท ที่ศูนย์อำนวยความเป็นธรรม เทศบาลตำบลท่าศาลา  ถนนวงแหวนรอบสอง อ.เมืองเชียงใหม่ อีกด้วย
นายทวี  วิวัฒนเจริญ ผู้ไกล่เกลี่ยฯ อำเภอสันกำแพง กล่าวว่า ตามรายงานการประชุมเมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔  ได้ให้ชมรมฯ กำหนดทิศทางในการทำงานของชมรมฯ ให้ชัดเจนด้วย
นายประสิทธิ์  ศรีโกไสย ผู้ไกล่เกลี่ยฯ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เห็นด้วยกับนายทวีฯ โดยอยากให้ชมรมฯ กำหนดแผนงานประจำปีออกมา เพื่อที่จะได้ทราบทั่วกัน
นายประกิต  นามวงศ์  ผู้ไกล่เกลี่ยฯ อำเภอสารภี แจ้งว่า  ทางอำเภอสารภีได้จัด “โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการขจัดความขัดแย้งของชุมชน”  ขึ้นที่ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอสารภี ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕  เวลา ๙.๐๐ น. โดยมีผู้ไกล่เกลี่ยฯ ตามบัญชีรายชื่อของอำเภอสารภีและผู้นำกลุ่มของอำเภอ รวม ๕๐ ท่านมารับฟังการบรรยาย  และได้เชิญนายณรงค์  ปันดวง  กรรมการชมรมฯ ฝ่ายกฎหมาย และนายอาคม  สิงห์แก้ว  กรรมการชมรมฯ ผู้ช่วยฝ่ายกฎหมาย ไปบรรยายกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทให้แก่ผู้เข้ารับฟัง ซึ่งได้รับความสนใจและซักถามปัญหาข้อกฎหมายต่างๆ เป็นอย่างดี

วาระที่ ๒     รับรองรายงานการประชุมเมื่อวันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๕
                ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมเมื่อวันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๕

วาระที่ ๓     การทำกิจกรรมของศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ ประจำอำเภอ
                อำเภอดอยสะเก็ด  ผู้ไกล่เกลี่ยฯ อำเภอดอยสะเก็ด ได้เปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕  โดยมีนายประกฤต  คำดวงดาว รองประธานชมรมฯ เป็นผู้จัดประสานงาน
                อำเภอสารภี  นายประกิต  นามวงศ์  ผู้ไกล่เกลี่ยฯ อำเภอสารภี  ได้ประสานกับนายอำเภอและปลัดอำเภอสารภี ในการจัด “โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการขจัดความขัดแย้งของชุมชน”  ขึ้นเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕  นอกจากนี้ทางอำเภอได้มีการจัดตั้งชมรมฯ ประจำอำเภอขึ้น เพื่อการประสานงานระหว่างผู้ไกล่เกลี่ยฯ ในพื้นที่ด้วยกัน โดยในที่ประชุมได้เลือกนายวีระยุทธ  บูรณะประภา  เลขานุการชมรมฯ  เป็นประธานชมรมฯ อำเภอสารภี  และเลือกนายประกิต  นามวงค์ กรรมการชมรมฝ่ายทะเบียน เป็นเลขาฯ ชมรมฯ อำเภอสารภี 
                อำเภอสันกำแพง  นายทวี  วิวัฒนเจริญ  ผู้ไกล่เกลี่ยฯ อำเภอสันกำแพง ได้จัดให้มีการอบรมการไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทในชุมชน ในวันที่ ๑๘  กันยายน ๒๕๕๕   โดยได้เชิญอัยการจังหวัดและเจ้าหน้าที่คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ไปให้ความรู้ด้วย

วาระที่ ๔          รับรองรายรับ-รายจ่ายของชมรมฯ
          นายวีระยุทธฯ ซึ่งได้รักษาเงินของชมรมฯ ไว้ระหว่างรอส่งมอบแก่เหรัญญิก แจ้งว่ายอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ ๒๗กรกฎาคม  ๒๕๕๕  จำนวน ๔,๐๒๐  บาท  กับได้รับสมัครสมาชิกชมรมฯ เพิ่มในวันดังกล่าว ๒๒ ท่าน เป็นเงินค่าสมาชิกอีกจำนวน  ๔,๔๐๐  บาท  จึงมีเงินอยู่ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ หลังประชุมเสร็จ เป็นเงินทั้งสิ้น  ๘,๔๒๐  บาท  มีค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดทำเอกสาร การส่งไปรษณีย์ ถึงก่อนวันประชุมนี้อีกบางส่วน แต่ตนยังมิได้ทำรายการเนื่องจากติดธุระ  
ที่ประชุมรับทราบและอนุมัติให้จ่ายเงินตามเสนอ

วาระที่ ๕     เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
            ที่ประชุมสอบถามถึงการขอมีบัตรประจำตัวผู้ไกล่เกลี่ยฯ หากยังไม่ทำให้ ก็จะทำกันเองเพื่อแสดงในเวลาทำการไกล่เกลี่ย นายทศน์พล  เอี่ยมโอษฐ์ ตอบว่า ในกฎกระทรวงมิได้มีข้อบังคับให้ผู้ไกล่เกลี่ยฯ มีบัตรประจำตัว ซึ่งต่างกับอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิ ที่มีข้อบังคับของกระทรวงยุติธรรมให้มีบัตรได้  และการจะทำบัตรประจำตัวผู้ไกล่เกลี่ยกันเองซึ่งไม่ถูกต้องนั้น อาจทำให้สิ้นสภาพการเป็นผู้ไกล่เกลี่ยฯ ได้ แต่ในเรื่องของการให้มีข้อบังคับให้มีบัตรนี้ ตนได้เสนอเรื่องเข้าไปยังกรมการปกครองเพื่อพิจารณาแล้ว  หากได้รับการเห็นชอบ ก็คงจะมีประกาศกฎกระทรวงออกมารับรองให้มีบัตรได้  ขอให้รอไปก่อน
                นายมงคล  ขุนปัญญา  ผู้ไกล่เกลี่ยฯ อำเภอสารภี  กล่าวว่า กรรมการที่ได้รับเลือกเข้ามาช่วยกันบริหารชมรมฯ นี้ หากท่านใดมิได้เข้าประชุม หลายคราวติดต่อกัน เห็นควรให้มาลาออกไป  เพื่อที่ชมรมฯ จะได้คัดหาบุคคลที่พร้อมจะทำงานมาทำหน้าที่แทนต่อไป 
                ประธานได้กล่าวตอบว่า มีระเบียบของชมรมฯ กำหนดไว้แล้วว่า กรรมการที่ขาดการประชุมเกินกว่า ๓ ครั้งติดต่อกันโดยมิได้แจ้งเหตุอันควรให้ทราบ ก็ให้พ้นสภาพการเป็นกรรมการได้อยู่แล้ว ไม่จำต้องลาออก  แต่ในการจะใช้ข้อบังคับอย่างเคร่งครัดนั้น ก็จะมีอีกหลายประการ ซึ่งในที่สุดก็จะทำให้การประชุม การตกลงที่ผ่านมาในหลายๆ เรื่องจะไม่มีผล  และชมรมฯ ก็มิอาจเกิดงานกิจกรรมขึ้นได้  แต่ก็จะได้นำเรื่องการให้กรรมการสิ้นสภาพนี้มาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
                นายประสิทธิ์ฯ  เสนอต้องการให้ที่ประชุมราชการประจำเดือนของแต่ละอำเภอควรให้ผู้ไกล่เกลี่ยฯ เข้าร่วมประชุมด้วย
             นายวีระยุทธฯ  เห็นว่าหลายอำเภอได้มีการจัดตั้งกลุ่มหรือชมรมผู้ไกล่เกลี่ยฯ ของอำเภอนั้นๆ กันบ้างแล้ว จึงอยากให้แต่ ละอำเภอส่งตัวแทนเข้ามาประชุมชมรมฯ ตามวันที่แจ้ง เพื่อที่จะได้ประสานงานกันให้ใกล้ชิดมากขึ้น
                นายกิติศักดิ์  จักราชย์ ผู้ไกล่เกลี่ยฯ อำเภอเมืองเชียงใหม่ แนะนำให้ชมรมฯ หารายได้ด้วยการแสดงเจตนาด้านจิตอาสา การทำประโยชน์เพื่อสังคม จัดทำตู้รับบริจาคไปขออนุญาตวางที่ศาสนสถาน เพราะตนเคยทำเช่นนี้ในนามของไทยอาสาป้องกันชาติ นำเงินมาซื้ออุปกรณ์แจกจ่ายหน่วยงานที่จำเป็น  จึงขอให้ชมรมฯ พิจารณาในเรื่องนี้ด้วย
                ประธานจะได้ทำการจดทะเบียนชมรมฯ ต่อสำนักงานพัฒนาสังคมและมนุษย์ โดยจะไปทำการเปิดบัญชีธนาคารในนามชมรมฯ ในวันนี้ต่อไป
                นายทศน์พล   เอี่ยมโอษฐ์  เสนอว่าชมรมควรจะเริ่มลงพื้นที่ เพื่อเขาไปสัมผัสกับปัญหาที่ชุมชนหรือชมรมฯ จะพบจะเจอ แล้วนำมาเสนอต่อจังหวัดฯ เพื่อที่จะได้มีการปรับปรุงแก้ไขในเรื่องนั้นๆ ต่อไป  ดังนั้นในช่วงนี้ เห็นว่าทางชมรมฯ ควรงดการนัดวันประชุมที่แน่นอน  แต่ขอให้ออกขับเคลื่อนลงพื้นที่หาข้อมูล เมื่อพบปัญหาใดๆ ก็นำมารวบรวมแล้วนัดวันประชุมให้แน่นอนอีกครั้ง
                ที่ประชุมเห็นด้วย จึงงดการกำหนดวันประชุมในครั้งต่อไป จนกว่าจะได้มีการนัดหมายภายในกันแล้วจึงจะแจ้งวันประชุมต่อไป
               
                ประธานกล่าวขอบคุณผู้ไกล่เกลี่ยทุกท่าน และปิดประชุม

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                           ลงชื่อ        พึงพิศ  สมนาวรรณ
                                                                                                           ประธานที่ประชุม
                                                                                                   (   นางพึงพิศ   สมนาวรรณ   )
                                                                                                            ประธานชมรมฯ
                                                                                                           ๐๘๑-๘๘๒๕๘๗๓

ลงชื่อ             วีระยุทธ  บูรณะประภา
                      ผู้บันทึกการประชุม
           (   นายวีระยุทธ     บูรณะประภา   )
                       เลขานุการชมรมฯ
                      ๐๘๑-๙๕๑๒๖๗๔
                wb-lawyer@hotmail.com


เชิญเยี่ยมอ่านบทความและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการไกล่เกลี่ยฯ ได้ที่ http://cm-peacemaker.blogspot.com/
หรือเข้าที่ google โดยพิมพ์ว่า “ชมรมผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง จังหวัดเชียงใหม่”


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น