วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2556

ตารางโครงการที่น่าสนใจของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ในเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๕๖

             สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัด ”โครงการพัฒนาเครือข่ายและเสริมสร้างศักยภาพยุติธรรมชุมชน(เครือข่ายยุติธรรม ผู้นำในการลดและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม)”  เพื่อเสริมสร้าง พัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเครือข่ายยุติธรรมชุมชนและประชาชนในพื้นที่ให้เข้าถึงและได้รับความเป็นธรรมอย่างเท่าเทียมกันและเป็นการบูรณาการงานยุติธรรมระหว่างภาคราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับภาคประชาชนและชุมชน  จึงได้กำหนดกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรม งานยุติธรรมชุมชน ข้อกฎหมายและแนวทางในการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทระดับชุมชน  โดยมีกำหนดการจัดโครงการไว้ดังนี้เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

วัน / วันที่

สถานที่

เวลา

หมายเหตุ

อังคาร  ที่ 5

ศาลาเอนกประสงค์วัดศรีบัวเงิน หมู่ที่ 2  ต.ท่าศาลา อ.เมืองฯ

09.00-15.30 น.

 

พฤหัส  ที่ 7

วัดหัวฝาย หมู่ที่ 5  ต.ออนเหนือ อ.แม่ออนฯ

09.00-15.30 น.

 

อังคาร ที่ 12

วัดเด่นชัย หมู่ที่ 14  ต.หนองตอง อ.หางดงฯ

09.00-15.30 น.

 

พฤหัส ที่ 14

ข่วงกำกึ๊ดบ้านพญาชมภู หมู่ที่ ๒  ต.ชมภู อ.สารภีฯ

09.00-15.30 น.

 

อังคาร ที่ 19

วัดสันป่าค่า หมู่ที่ 8  ต.ต้นเปา อ.สันกำแพงฯ

09.00-15.30 น.

 

พฤหัส ที่ 21

ก.ศ.น.อำเภอแม่วาง(วัดศรีชุม) หมู่ที่ 3  ต.ทุ่งรวงทอง อ.แม่วางฯ

09.00-15.30 น.

 

อังคาร ที่ 26

ศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองปึ๋ง หมู่ที่ 6  ต.ยุหว่า   อ.สันป่าตองฯ

09.00-15.30 น.

 

พฤหัส ที่ 28

หอประชุมบ้านต้นงุ้น หมู่ที่ 4  ต.สบเปิง อ.แม่แตงฯ

09.00-15.30 น.

 

 

 

 

 

เดือน มีนาคม 2556

จันทร์  ที่ 4

เดินทางไปเตรียมดำเนินโครงการ อ.ดอยเต่าฯ

13.00 น.

ค้างแรม

อังคาร ที่ 5

ศาลาเอนกประสงค์บ้านแอ่น หมู่ที่ 2  ต.บ้านแอ่น   อ.ดอยเต่าฯ

09.00-15.30 น.

ค้างแรม

พุธ ที่ 6

หอประชุมบ้านหางดง(วัดหางดง) หมู่ที่ 3  ต.หางดง อ.ฮอดฯ

09.00-15.30 น.

ค้างแรม

พฤหัสฯ ที่ 7

ศาลาเอนกประสงค์บ้านป่าเท้อ หมู่ที่ 7  ต.ช่างเคิ่ง   อ.แม่แจ่มฯ

09.00-15.30 น.

 

จันทร์ ที่ 11

เดินทางไปเตรียมดำเนินโครงการ อ.พร้าว ฯ

13.00 น.

ค้างแรม

อังคาร ที่ 12

ศาลาเอนกประสงค์วัดบ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 6   ต.บ้านโป่ง อ.พร้าวฯ

09.00-15.30 น.

 

พฤหัส ที่ 14

ศาลาเอนกประสงค์บ้านหลวงใต้ หมู่ที่ 3  ต.บ้านหลวง                  อ.จอมทองฯ

09.00-15.30 น.

 

อังคาร ที่ 19

วัดป่าเหมือด หมู่ที่ 4  ต.ป่าไผ่ อ.สันทรายฯ

09.00-15.30 น.

 

พฤหัส ที่ 21

ศาลาเอนกประสงค์บ้านเชิงดอย หมู่ที่ 3  ต.เชิงดอย
อ.ดอยสะเก็ดฯ

09.00-15.30 น.

 

 

 

 

            จึงขอเชิญผู้ไกล่เกลี่ยฯ  ผู้นำชุมชน และประชาชนที่สนใจที่จะเข้ารับความรู้ เข้าร่วมกิจกรรมได้ตามกำหนดเวลาและสถานที่ตามที่แจ้งดังกล่าว  และหากประสงค์จะขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม  สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่  กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม  โทรศัพท์ ๐๕๓-๒๓๑๑๕๗

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น