วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

หนังสือเชิญประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕


ที่   004/2555                                                  ชมรมผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง                
                                                                         จังหวัดเชียงใหม่  โทรศัพท์  081-8825873
                                                                                  13/9  หมู่ที่ 4  ต.ท่าศาลา อ.เมือง
                                                                                                   จ.เชียงใหม่  50000 

                                                  วันที่   2   กรกฎาคม   2555 

เรื่อง     เรียนเชิญประชุม
เรียน    สมาชิกชมรมฯ และผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง จังหวัดเชียงใหม่
เอกสารแนบ      1.   รายงานการประชุม ฉบับวันที่  25  พฤษภาคม  2555                                   ด้วยชมรมผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง จังหวัดเชียงใหม่     จะได้จัดประชุมครั้งที่ 4/2555  ในวันศุกร์ที่  27  กรกฎาคม  2555  เวลา  9.30  นาฬิกา  ณ ห้องประชุมเล็ก  ชั้น 2  ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้          วาระการประชุม

วาระที่ 1      เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ทราบ
วาระที่ 2      รับรองรายงานการประชุม เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม  2555
วาระที่ 3      แก้ไขข้อบังคับชมรม
วาระที่ 4      กำหนดการเยี่ยมผู้ไกล่เกลี่ยประจำอำเภอ
วาระที่ 5      รับรองรายรับ-รายจ่ายของชมรม
วาระที่ 6      เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

          จึงขอเชิญสมาชิกชมรมฯ และผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมตามวันเวลาดังกล่าว โปรดโทรศัพท์แจ้งข้าพเจ้าเพื่อยืนยันตามหมายเลขที่แจ้งไว้ข้างล่างนี้ด้วย                                                                                 ขอแสดงความนับถือ 

                                                                   วีระยุทธ   บูรณะประภา
                                                                      (   นายวีระยุทธ    บูรณะประภา   )
                                                                                เลขานุการชมรมฯ
                                                                                 081-9512674


                                                  ....................................................

หมายเหตุ    ส่วนหนังสือที่จะส่งทางไปรษณีย์ ขอเวลาอีก 3 - 4 วัน ถึงจะมีเวลาจัดส่ง
                หากท่านใดที่ไม่ได้รับหนังสืออีก แต่ทราบว่ามีการประชุมและพอมีเวลา ก็ขอได้โปรด
                ไปเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นด้วยครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น