วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

หนังสือเชิญประชุมฯ ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕
ที่   003/2555                                            ชมรมผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง                               
                                                                  จังหวัดเชียงใหม่  โทรศัพท์  081-8825873
                                                                  13/9  หมู่ที่ 4  ต.ท่าศาลา อ.เมือง
                                                                   จ.เชียงใหม่  50000

                                                            วันที่   10   พฤษภาคม   2555

เรื่อง      เรียนเชิญประชุม
เรียน      สมาชิกชมรมฯ และผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง จังหวัดเชียงใหม่
เอกสารแนบ         1.   รายงานการประชุม ฉบับวันที่  24  เมษายน 2555                 

                        ด้วยชมรมผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง จังหวัดเชียงใหม่  จะได้จัดประชุมครั้งที่ 3/2555 ในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2555  เวลา 9.30  นาฬิกา ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น  2 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้

            วาระการประชุม

วาระที่ 1      เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ทราบ
วาระที่ 2      รับรองรายงานการประชุม เมื่อวันที่ 24  เมษายน  2555
วาระที่ 3      รับรองรายรับ-รายจ่ายของชมรม
วาระที่ 4      เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

            จึงขอเชิญสมาชิกชมรมฯ และผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมตามวันเวลาดังกล่าว โปรดโทรศัพท์แจ้งข้าพเจ้าเพื่อยืนยันตามหมายเลขที่แจ้งไว้ข้างล่างนี้ด้วย


                                                                            ขอแสดงความนับถือ                                                                  (   นายวีระยุทธ    บูรณะประภา   )
                                                                             เลขานุการชมรมฯ
                                                                               081-9512674


.........................................................................


            ผมได้สุ่มส่งหนังสือเชิญถึงผู้ไกล่เกลี่ย  ๙๗  ท่าน  ไม่อาจส่งให้ทั้ง  ๖๐๓  ท่านพร้อมได้
            หากท่านใดไม่ได้รับหนังสือขอให้รับทราบด้วยหนังสือเชิญ online ฉบับนี้
            แต่ก็จะได้ส่ง sms แจ้งอีกครั้งนะครับ 

1 ความคิดเห็น:

  1. ผมส่งหนังสือที่ไปรษณีย์สารภีเมื่อวันเสาร์ที่ ๑๒ พ.ค. ก่อนเที่ยง วันนี้(๑๔) ผมได้รับหนังสือที่ผมส่งให้ตัวเองด้วยแล้วครับ

    ตอบลบ