วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556

กำหนดเข้าเยี่ยมศูนย์ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง อำเภอดอยสะเก็ด

            คณะกรรมการชมรมฯ จะได้เดินทางไปเยี่ยมศูนย์ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง ณ ที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด ในวันพุธที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖  เวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น. โดยได้รับอนุเคราะห์จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ทำหนังสือแจ้งไปยังนายอำเภอดอยสะเก็ด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

           นอกจากจะได้พบปะกับผู้ไกล่เกลี่ยผู้มีบัญชีรายชื่อของอำเภอดอยสะเก็ดแล้ว  ยังจะได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหาและอุปสรรค์ในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ไกล่เกลี่ย เพื่อที่จะได้ปรับปรุงเสนอแนะกับทางจังหวัดด้วย

สำหรับกรรมการชมรมฯ และผู้ไกล่เกลี่ยที่จะร่วมเดินทางไปด้วย มีรายชื่อดังนี้
               นางพึงพิศ         สมนาวรรณ        ประธานชมรมฯ
               นายทวี              วิวัฒนเจริญ       ฝ่ายกิจกรรม
               นางอรษา           ตันติพงศ์           เหรัญญิก
               นายวีระยุทธ       บูรณะประภา     เลขานุการชมรมฯ
               นายประกิต        นามวงศ์            ฝ่ายทะเบียน
               นายณรงค์         ปันดวง              ฝ่ายกฎหมาย
               นายกิติศักดิ์       จักราชย์             ผู้ไกล่เกลี่ยอำเภอเมืองเชียงใหม่
               นายประสิทธิ์      ศรีโกไสย            ผู้ไกล่เกลี่ยอำเภอเมืองเชียงใหม่
               นางวรวรรณ       มหานันทโพธิ์     ผู้ไกล่เกลี่ยอำเภอเมืองเชียงใหม่
              นางสาวอวัสดา   สังสีแก้ว            ผู้ไกล่เกลี่ยอำเภอหางดง
              พ.ต.ท.สมจิตร    บัวเล็ก               ผู้ไกล่เกลี่ยอำเภอแม่แตง
              พ.ต.ท.ศิริ          พึ่งพุทธ             ผู้ไกล่เกลี่ยอำเภอสันกำแพง
              นางชุติมณฑน์    บุรีรักษ์              ผู้ไกล่เกลี่ยอำเภอสารภี

ผู้ไกล่เกลี่ยท่านใดประสงค์ที่จะร่วมเดินทางไปเยี่ยมศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ ของอำเภอดอยสะเก็ดในครั้งนี้ ขอโปรดแจ้งไปที่นายวีระยุทธ  บูรณะประภา  เลขาฯ ชมรมฯ โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๕๑๒๖๗๔  เพื่อที่จะได้ทำบัตรคล้องคอให้ต่อไปด้วย ส่วนหัวเรื่องที่จะไปพูดคุยกัน จะได้แจ้งให้ทราบภายหลังต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น